Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kaitsev Euroopa: EL töötab selle nimel, et suurendada vastupanuvõimet ja tõhusamalt võidelda hübriidohtudega

Brüssel, 13. juuni 2018

Vastates Euroopa Ülemkogu üleskutsele pärast Salisbury rünnakut, esitavad komisjon ja kõrge esindaja täna ettepaneku edasiste sammude kohta, et jätkata tööd, mida on juba tehtud hübriid- ning keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumavaldkonna (KBRT) ohtude tõkestamisel.

Lisaks annavad nad aru hübriidohtudega võitlemise ühise raamistiku üldise rakendamise kohta. Samuti teeb komisjon kokkuvõtte olulistes julgeolekuküsimustes, sealhulgas KBRT tegevuskava raames tehtud edusammudest.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini sõnas: „Võttes arvesse uusi probleeme kogu maailmas, tõhustame oma tööd Euroopa Liidus, et võidelda hübriidohtudega – olgu need kübervaldkonnas või seotud desinformatsiooni või vastuluurega. Koos liikmesriikide ja partneritega, nagu NATO, töötame selle nimel, et tugevdada suutlikkust lahendada neid probleeme ning suurendada vastupanuvõimet keemilistele, bioloogilistele, radioloogilistele ja tuumavaldkonna ohtudele, et tulemuslikult kaitsta kodanikke.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Julgeolek on olnud algusest peale meie prioriteet, kuid peame tegema rohkem, et võtta vaenulikelt välisjõududelt ja terroristidelt ära tegutsemisruumi ja -vahendid. Täna kiirendame veelgi jõupingutusi, et lõigata ära nende juurdepääs eluohtlikele keemilistele ainetele ning luua vastupidavam Euroopa, mis on täielikult valmis seisma vastu keerulistele ja dünaamilistele julgeolekuohtudele.”

Julgeolekuliidu volinik Julian King sõnas: „Salisbury rünnak oli valus meeldetuletus sellest, et keemilised, bioloogilised, radioloogilised ja tuumaohud on vägagi reaalsed. Täna jätkame eelmise aasta KBRT tegevuskava elluviimist, et olla paremini valmis nii sellisteks kui ka hübriidohtudeks, mis võivad tekitada suurt kahju ja ebastabiilsust. Peame olema eriti valvsad järgmiste valimiste raames.“

Hübriidohuvastaste ELi meetmete tõhustamine

Riikidepoolne ja valitsusväliste osalejate hübriidtegevus on jätkuvalt tõsine ja akuutne oht ELile ja selle liikmesriikidele. Näiteks valimisperioodid on osutunud eriti strateegiliseks ja tundlikuks sihtmärgiks. Kuigi nendele ohtudele vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine on peamiselt liikmesriikide ülesanne, on EL võtnud meetmeid ohtudele reageerimise võime suurendamiseks, sealhulgas koostöös rahvusvaheliste partneritega, nagu NATO. Muutuvatele ohtudele ühise reageerimise täiendavaks tugevdamiseks on komisjon ja kõrge esindaja kindlaks määratud valdkonnad, kus tuleks võtta täiendavaid meetmeid.

  • Olukorrateadlikkus. Euroopa välisteenistuse raames loodud hübriidohtude ühisüksusel on juba oluline roll teabe kogumisel ja analüüsimisel, kuid see vajab siiski rohkem eriteadmisi kõigi hübriidohtude käsitlemiseks. Seepärast täiendatakse ühisüksust keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumakomponendiga ning vastuluure ja küberohtude analüüsi komponendiga.
  • Strateegiline kommunikatsioon. Varasematele kogemustele tuginedes arendavad kõrge esindaja ja komisjon edasi ELi strateegilise kommunikatsiooni suutlikkust, et tagada süstemaatiline suhtlus ja sidusus olemasolevate struktuuride vahel. Seda laiendatakse ka teistele ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele ning see hõlmab varem teatavaks tehtud turvalist desinformatsioonivastast veebiplatvormi.
  • Küberturvalisuse sektori vastupanuvõime ja heidutuse suurendamine. Viimase aasta jooksul on EL teinud olulisi algatusi suutlikkuse suurendamiseks ja küberohtude vastu võitlemiseks. Näiteks on esitatud ettepanek küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku kohta, nähtud ette Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti tugevdamine ja ajakohastamine, koostatud kava liikmesriikide ja ELi asutuste koostööks rünnaku korral ning kehtestatud küberdiplomaatia meetmete kogum. Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid kiirendama tööd, et viia lõpule läbirääkimised küberturvalisust käsitleva õigusakti üle ja leppida kokku elektrooniliste tõendite kogumise uutes eeskirjades. On loodud eriotstarbeline koolitus- ja haridusplatvorm küberkaitsealase väljaõppe koordineerimiseks. Küberrünnakute omistamine on samuti oluline ning EL innustab liikmesriike jätkama tööd selles valdkonnas.
  • Vaenulikule luuretegevusele vastupanuvõime suurendamine Esmatähtis on liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige NATO koostöö. Euroopa välisteenistus ja komisjon kehtestavad paremad praktilised meetmed, et toetada ja arendada ELi interaktiivset võimekust tõkestada vaenulikku luuretegevust, mis on suunatud institutsioonide vastu. ELi hübriidohtude ühisüksust täiendatakse vastuluurevõimekusega, et see suudaks teha üksikasjalikku analüüsi ja anda üksikasjalikku teavet.

Kõrge esindaja ja komisjon annavad täna aru ka hübriidohtudega võitlemises ühises raamistikus kindlaks määratud 22 meetme rakendamise kohta. Need meetmed käsitlevad muu hulgas teabevahetuse parandamist, elutähtsa taristu kaitse ja küberturvalisuse tugevdamist ning ühiskonna vastupanuvõime suurendamist radikaliseerumise ja ekstremismi suhtes. Liikmesriigid on saanud raamistikust toetust ja ELi hübriidohtudele reageerimise võimet on koos NATOga edukalt katsetatud mitmel õppusel.

Parem valmisolek keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumavaldkonna ohu vastu

2017. aasta oktoobris esitas komisjon tegevuskava, et tugevdada valmisolekut ja vastupanuvõimet keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumamaterjalidega (KBRT) seotud julgeolekuohtude vastu ELi tasandil. Salisbury rünnak ja suurenev mure seoses terroristide huviga selliste ainete vastu ja nende suulikkusega selliseid aineid kasutada, näitavad, et KBRTga seotud probleemid ja eelkõige keemilised ohud on reaalsed. EL uurib meetmeid, et tagada rahvusvaheliste eeskirjade ja nõuete järgimine, sealhulgas võimalike ELi keemiarelvaalaste sanktsioonide kaudu. Samal ajal kiirendab komisjon koostöös liikmesriikidega edasist tööd keemiliste ohtude vallas 2018. aasta lõpuks, sealhulgas:

  • koostades selliste keemiliste ainete loetelu, mis kujutavad endast erilist julgeolekuohtu;
  • luues dialoogi tarneahelaga, et tegeleda ohtudega, mis tulenevad kemikaalidest, mida saab kasutada lähteainena;
  • parandades keemiliste ohtude tuvastamist, vaadates läbi ohustsenaariumid ja analüüsides olemasolevaid tuvastusmeetodeid;
  • suurendades esmareageerijate, eelkõige õiguskaitse- ja kodanikukaitsetöötajate teadlikkust;
  • hinnates olulisi meditsiinilisi vastumeetmeid ning laboratoorset, ravi- ja muud suutlikkust ning korrapäraselt kaardistades nende kättesaadavust kogu ELis.

Edusammud prioriteetsetes julgeolekualgatustes

Komisjoni tänases julgeolekuliidu eduaruandes esitatakse ajakohastatud teave terroristliku veebisisu eemaldamise ja radikaliseerumise edasise ennetamise kohta, tuginedes radikaliseerumist käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma 18. mai lõpparuandele. Aruandes antakse ka ülevaade edusammudest muudes prioriteetsetes julgeolekuvaldkondades, nagu koostalitlusvõime, teabevahetus, küberturvalisus ja terrorismi rahastamine.

Täites võetud kohustust paremini kaitsta avalikke kohti, esitab komisjon täna ELi tegevuskava raudteereisijate ja -töötajate turvalisuse parandamiseks. Tegevuskava eesmärk on ennetada ja tõkestada liikmesriikide uue koostöö- ja koordineerimise raamistiku, sealhulgas uue ELi raudteereisijate turvaplatvormi kaudu võimalikke rünnakuid raudteevõrgu vastu.

Komisjon esitas täna ka aruande sularahamaksete võimalike piirangute mõju kohta, milles järeldati, et sellised piirangud ei takistaks märkimisväärselt terrorismi rahastamist. Praeguses etapis ei kavanda komisjon selles küsimuses mingit õiguslikku algatust.

Järgmised sammud

Tänase hübriidohtusid käsitleva ühisteatisega teavitatakse Euroopa Ülemkogu juba käimasolevast tööst ning valdkondadest, kus jõupingutusi tuleks suurendada. ELi liikmesriikide, komisjoni ja kõrge esindaja ülesanne on tagada kiire järelmeetmete võtmine.

Komisjon jätkab tööd kõigis prioriteetsetes julgeolekuküsimustes, pidades eelkõige silmas riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikku sisejulgeolekualast kohtumist septembris.

Taust

Julgeolek on olnud poliitiline prioriteet Junckeri komisjoni ametiaja algusest peale – alates president Junckeri 2014. aasta juuli poliitilistest suunistest kuni viimase, 13. septembril 2017 peetud kõneni olukorrast Euroopa Liidus.

Riikidepoolne ja valitsusväliste rühmade hübriidtegevus on jätkuvalt tõsine ja akuutne oht ELile ja selle liikmesriikidele. Hübriidkampaaniad on mitmemõõtmelised ning nende puhul kombineeritakse sunni- ja õõnestusmeetmeid, kasutades nii tavapäraseid kui ka mittetavapäraseid vahendeid ja taktikat. Neid on raske avastada või konkreetsele üksikisikule või rühmale omistada. Märtsis Ühendkuningriigis toimunud närvigaasirünnak näitas, kuivõrd lai on hübriidsõja haare, ja tõi esile vajaduse suurendada sellega seoses vastupanuvõimet.

Lisateave

Ühisteatis: vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega

Ühisaruanne hübriidohtudega võitlemise ühise raamistiku rakendamise kohta ajavahemikul 2017. aasta juulist 2018. aasta juunini

Teabeleht: hübriidohud

Viieteistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

1. lisa. ELi tegevuskava raudteereisijate turvalisuse parandamiseks

Radikaliseerumist käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma lõpparuanne

Teabeleht: julgeolekuliit – kaitsevalmis Euroopa

Euroopa Ülemkogu järeldused Salisburys toimunud rünnaku kohta, 22. märts 2018

Ühinege vestlusega: #SecurityUnion ja #EUDefence

IP/18/4123

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar