Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et Europa, der beskytter: EU arbejder for at opbygge modstandsdygtighed og bedre imødegå hybride trusler

Bruxelles, den 13. juni 2018

De rapporterer desuden om den overordnede gennemførelse af den fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler. Kommissionen gør også status over de fremskridt, der er gjort inden for vigtige sikkerhedsområder, herunder CBRN-handlingsplanen.

Højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, udtaler: "I en tid med nye udfordringer rundt omkring i verden styrker vi i Den Europæiske Union indsatsen for at imødegå hybride trusler — hvad enten det gælder cyberområdet, desinformation eller kontraefterretning. Sammen med medlemsstaterne og vores partnere såsom NATO arbejder vi på at styrke vores evne til at tackle disse udfordringer og vores modstandsdygtighed over for kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare risici med henblik på effektivt at beskytte vores borgere."

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Sikkerhed har fra dag ét været vores vigtigste prioritet, men vi skal gøre mere for at forhindre fremmede aktører og terrorister i at skride til handling. I dag intensiverer vi vores bestræbelser på at afskære dem fra adgangen til livstruende kemiske stoffer ved at opbygge et mere modstandsdygtigt Europa, der er fuldt ud i stand til at håndtere komplekse og dynamiske sikkerhedstrusler."

Kommissær for sikkerhedsunionen, Julian King, siger: "Angrebet i Salisbury er en kraftig påmindelse om, at den trussel, som kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare risici udgør, er meget reel. I dag følger vi op på vores CBRN-handlingsplan fra sidste år for at være bedre forberedt på sådanne trusler såvel som andre hybride trusler, der kan forvolde alvorlig skade og skabe ustabilitet. Vi skal være særligt opmærksomme i forbindelse med de kommende valg."

En skærpet EU-respons på hybride trusler

Hybride aktiviteter udført af statslige og ikkestatslige aktører udgør fortsat en alvorlig og akut trussel for EU og medlemsstaterne. Valgperioder har f.eks. vist sig at være et særligt strategisk og følsomt mål. Selv om opbyggelse af modstandsdygtighed over for disse trusler og styrkelse af kapaciteterne fortrinsvis er medlemsstaternes ansvar, har EU arbejdet på at opbygge kapacitet til at imødegå truslerne, herunder ved at arbejde sammen med internationale partnere som eksempelvis NATO. For yderligere at styrke den fælles respons på nye trusler har Kommissionen og den højtstående repræsentant indkredset områder, hvor der bør tages videre skridt:

  • Situationsforståelse: Enheden for analyse og udveksling af oplysninger, som er oprettet af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, og som allerede er et vigtigt aktiv, modtager og analyserer oplysninger, men der er stadig brug for mere ekspertise for at håndtere hele spektret af hybride trusler. Enheden vil derfor blive udvidet med en kemisk, biologisk radiologisk og nuklear komponent (CBRN) samt kontraefterretnings- og cyberanalysekomponenter.
  • Strategisk kommunikation: Den højtstående repræsentant og Kommissionen vil på grundlag af tidligere erfaringer videreudvikle EU's strategiske kommunikationskapacitet ved at sikre systematisk interaktion og sammenhæng mellem eksisterende strukturer. Disse vil blive udvidet til andre EU-institutioner og medlemsstater og omfatte den tidligere annoncerede onlinesikkerhedsplatform om desinformation.
  • Opbygning af modstandsdygtighed og afskrækkelse i cybersikkerhedssektoren: I det seneste år har EU sørget for vigtige midler til opbygning af kapacitet og bekæmpelse af cybertrusler som eksempelvis et forslag til en ramme for cybersikkerhedscertificering, et mandat for et stærkere og moderniseret EU-agentur for cybersikkerhed og en plan for samarbejdet mellem medlemsstaterne og EU's agenturer i tilfælde af angreb samt en cyberdiplomatisk værktøjskasse. Parlamentet og Rådet bør fremskynde arbejdet for at afslutte forhandlingerne om forordningen om cybersikkerhed og aftale nye regler om indsamling af elektroniske beviser. Der er ved at blive etableret en særlig uddannelsesplatform med henblik på at koordinere uddannelse inden for cyberforsvar. Tilskrivningen af cyberangreb er også vigtig, og EU opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte indsatsen på området.
  • Opbyggelse af modstandsdygtighed over for fjendtlig efterretningsaktivitet: Koordinering mellem medlemsstaterne og med internationale organisationer, navnlig NATO, er altafgørende. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen vil træffe forbedrede praktiske foranstaltninger for at underbygge og udvikle EU's interaktive kapacitet for at imødegå fjendtlig efterretningsvirksomhed rettet mod institutionerne. Enheden for analyse og udveksling af oplysninger vil blive styrket med kontraefterretningsekspertise, som skal give detaljerede analyser og briefinger.

Den højtstående repræsentant og Kommissionen rapporterer i dag også om gennemførelsen af 22 foranstaltninger, der er indkredset under den fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler, der spænder fra forbedring af informationsudvekslingen over bedre beskyttelse af kritisk infrastruktur og cybersikkerhed til opbygning af samfund, der er modstandsdygtige over for radikalisering og ekstremisme. Medlemsstaterne har modtaget støtte under rammen, og EU's respons på hybride trusler er blevet testet med succes i en række øvelser foretaget i samarbejde med NATO.

Bedre beredskab over for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler

Kommissionen fremlagde i oktober 2017 en handlingsplan, der skal styrke beredskabet og modstandsdygtigheden over for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) sikkerhedsrisici på EU-niveau. Angrebet i Salisbury og den voksende bekymring for terroristers interesse i og evne til at anvende sådanne stoffer viser, at de sikkerhedsproblemer, som CBRN og især kemiske trusler udgør, er reelle. EU vil undersøge foranstaltninger, der skal sørge for efterlevelse af internationale regler og standarder, herunder gennem en eventuel EU-sanktionsordning for kemiske våben. Inden udgangen af 2018 vil Kommissionen sammen med medlemsstaterne fremskynde det videre arbejde vedrørende kemiske trusler, herunder ved at:

  • udarbejde en liste over kemiske stoffer, der udgør en særlig sikkerhedstrussel
  • igangsætte en dialog med forsyningskæden for at imødegå trusler fra kemiske stoffer, der kan bruges som prækursorer
  • forbedre opdagelsen af kemiske trusler ved at revidere trusselsscenarier og analysere eksisterende opdagelsesmetoder
  • skabe bevidsthed blandt de første responsenheder, herunder retshåndhævende personale og civilbeskyttelsespersonale
  • gøre status over lagre af vigtige medicinske modforanstaltninger, laboratorie- og behandlingskapaciteter og andre kapaciteter og regelmæssigt kortlægge deres tilgængelighed i EU.

Fremskridt inden for prioriterede sikkerhedsområder

Den statusrapport for sikkerhedsunionen, som Kommissionen har fremlagt i dag, giver en opdatering om fjernelse af terrorrelateret indhold på nettet og vejen frem mod at forhindre radikalisering. Dette kommer efter den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt plan om radikalisering, der blev offentliggjort den 18. maj. Rapporten gennemgår også de fremskridt, der er gjort inden for andre prioriterede sikkerhedsområder, herunder interoperabilitet, informationsudveksling, cybersikkerhed og finansiering af terrorisme.

Endelig fremlægger Kommissionen i dag en EU-handlingsplan for forbedring af sikkerheden for togpassagerer og -personale for at leve op til tilsagnet om bedre at beskytte offentlige steder. Handlingsplanen har til formål at forebygge og reagere på mulige angreb, der er målrettet jernbanetjenester, gennem en ny ramme for samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne, herunder en ny EU-sikkerhedsplatform for togpassagerer.

Kommissionen har i dag også offentliggjort en rapport om virkningen af mulige restriktioner for kontantbetalinger, hvori det konkluderes, at sådanne restriktioner ikke vil forebygge finansieringen af terrorisme i væsentlig grad. Kommissionen overvejer på nuværende tidspunkt ikke noget lovgivningsinitiativ på området.

Næste skridt

Med den fælles meddelelse om hybride trusler, der er fremlagt i dag, underrettes Det Europæiske Råd om det arbejde, der allerede er undervejs, og de områder, hvor indsatsen skal skærpes. Det er op til EU's medlemsstater, Kommissionen og den højtstående repræsentant at sørge for hurtig opfølgning.

Kommissionen vil fortsætte sit arbejde på alle de prioriterede sikkerhedsområder, navnlig med henblik på stats- og regeringschefernes uformelle møde om intern sikkerhed i september.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 13. september 2017.

Hybride aktiviteter udført af statslige og ikkestatslige grupper udgør fortsat en alvorlig og akut trussel for EU og medlemsstaterne. De er flerdimensionelle, kombinerer tvangsforanstaltninger og undergravende foranstaltninger og anvender både konventionelle og ukonventionelle metoder og taktikker. De er udformet, så de er svære at opdage eller tilskrive enkeltpersoner eller grupper. Marts måneds nervegasangreb i Det Forenede Kongerige understreger, hvilket omfang hybrid krigsførelse kan antage, og det behov, der i den forbindelse er for større modstandsdygtighed.

Yderligere oplysninger:

Fælles meddelelse: Øget modstandsdygtighed og forbedrede kapaciteter til håndtering af hybride trusler

Fælles rapport om gennemførelsen af den fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler, juli 2017-juni 2018

Faktablad: Hybride trusler

Femtende statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Bilag 1: EU-handlingsplan for forbedring af sikkerheden for togpassagerer og -personale

Endelig rapport fra ekspertgruppen på højt plan om radikalisering

Faktablad: Sikkerhedsunionen — et Europa, der beskytter

Det Europæiske Råds konklusioner om angrebet i Salisbury, 22. marts 2018

Deltag i debatten online på #SecurityUnion og #EUDefencehttps://twitter.com/search?q=%23SecurityUnion&src=typdhttps://twitter.com/search?q=%23EUDefence&src=typd

IP/18/4123

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar