Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropa jako ochránce: EU chce být odolnější a lépe bojovat proti hybridním hrozbám

Brusel 13. června 2018

Po útoku v Salisbury a jako odpověď na výzvu Evropské rady navrhuje dnes Evropská komise a vysoká představitelka další kroky, aby se navázalo na práci, která již byla vykonána v reakci na hybridní a chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby (CBRN).

Podávají také zprávu o provádění společného rámce pro boj proti hybridním hrozbám. Komise rovněž hodnotí pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti zásadních bezpečnostních otázek, včetně akčního plánu pro oblast CBRN.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „V době, kdy se po celém světě objevují nové problémy, snažíme se v Evropské unii intenzivněji bojovat proti hybridním hrozbám – ať už v oblasti kybernetiky, šíření nepravdivých informací nebo kontrašpionáže. Spolu s našimi členskými státy a partnery, jako je NATO, se snažíme posílit svou schopnost řešit tyto problémy a budovat svou odolnost vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným rizikům, abychom účinně ochránili naše občany.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Bezpečnost je naší prioritou již od prvního dne, ale abychom nepřátelským subjektům z cizích států a teroristům odebrali prostředky i prostor k jejich činům, musíme dělat více. Dnes jsme zásadním způsobem přispěli k tomu, abychom jim odřízli přístup k životu nebezpečným chemickým látkám a vybudovali silnější Evropu, která bude schopna plně čelit komplexním a dynamickým bezpečnostním hrozbám.“

Komisař zodpovědný za bezpečnostní unii Julian King uvedl: Útok v Salisbury nám neúprosně připomenul, že ohrožení vyplývající z chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik je velmi reálné. Dnes jsme navázali na náš akční plán pro oblast CBRN z minulého roku, abychom se lépe připravili na tyto i další hybridní hrozby, které mohou závažným způsobem škodit a šířit nestabilitu. Musíme být obzvláště ostražití vzhledem k nadcházejícím volbám.“

Posílení reakce EU na hybridní hrozby

Hybridní činnosti vyvíjené státními i nestátními subjekty představují i nadále vážnou a bezprostřední hrozbu pro EU a její členské státy. Například se ukázalo, že období voleb je obzvláště strategickým a citlivým cílem. Budovat odolnost vůči těmto hrozbám a posilovat související schopnosti je sice převážně odpovědností členských států, ale EU pracuje na budování kapacit pro boj proti těmto hrozbám, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery, jako je NATO. Aby se společná reakce na vznikající hrozby ještě více posílila, Komise a vysoká představitelka určily oblasti, kde by měly být učiněny další kroky:

  • Informovanost o situaci: Středisko pro hybridní hrozby, které bylo zřízeno při Evropské službě pro vnější činnost a již nyní hraje významnou roli, přijímá a analyzuje informace, ale potřebuje více odborných znalostí, aby bylo schopné zabývat se všemi hybridními hrozbami. Středisko bude tedy rozšířeno o specializované analytické složky pro chemické, biologické, radiologické a jaderné záležitosti, kontrarozvědku a kybernetickou složku.
  • Strategická komunikace: V návaznosti na předchozí zkušenosti bude vysoká představitelka a Komise dále rozvíjet kapacity EU pro strategickou komunikaci tím, že zajistí systematické vzájemné interakce a soudržnost mezi stávajícími strukturami. Ty budou rozšířeny na další orgány a instituce EU a členské státy a budou zahrnovat již dříve ohlášenou zabezpečenou platformu online zabývající se dezinformacemi.
  • Budování odolnosti a odrazování v odvětví kybernetické bezpečnosti: Během uplynulého roku navrhla EU prostředky pro budování kapacit a boj proti kybernetickým hrozbám, jako je návrh rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, mandát pro silnější a modernizovanou Agenturu Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, návrh spolupráce mezi členskými státy a agenturami EU v případě útoku a soubor nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky. Parlament a Rada by měly urychlit svou práci, aby uzavřely jednání o aktu týkajícím se kybernetické bezpečnosti a dohodly se na nových předpisech o shromažďování elektronických důkazů. Zřizuje se specializovaná platforma pro odbornou přípravu a vzdělávání, která bude koordinovat odbornou přípravu v oblasti kybernetické obrany. Důležitá je rovněž přičitatelnost kybernetických útoků a EU vyzývá členské státy, aby v činnostech v této oblasti pokračovaly.
  • Budování odolnosti vůči nepřátelské zpravodajské činnosti: Zásadní význam má koordinace mezi členskými státy a jinými mezinárodními organizacemi, zejména s NATO. ESVČ a Komise zavedou lepší praktická opatření s cílem zachovat a rozvíjet interaktivní schopnosti EU, aby byla schopna bojovat s nepřátelskou zpravodajskou činností namířenou proti jejím institucím. Středisko pro hybridní hrozby bude mít k dispozici zpravodajské informace, aby bylo schopné poskytovat podrobné analýzy a brífinky.

Vysoká představitelka a Komise dnes také předkládají zprávu o provádění 22 opatření identifikovaných ve společném rámci pro boj proti hybridním hrozbám, mezi něž patří mimo jiné zlepšení výměny informací, posílení ochrany kritické infrastruktury, kybernetická bezpečnost a budování odolnosti proti radikalizaci a extremismu v našich společnostech. Členské státy prostřednictvím tohoto rámce obdržely podporu a reakce EU na hybridní hrozby byla úspěšně testována během několika cvičení organizovaných společně s NATO.

Lepší připravenost na chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby

V říjnu 2017 předložila Komise akční plán k posílení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika a odolnosti proti těmto rizikům na úrovni EU. Útok v Salisbury a zvýšené obavy ohledně zájmu teroristů a jejich schopnosti používat tyto látky ukazují, že bezpečnostní rizika, která představují chemické, biologické, radiologické a jaderné látky, zejména chemické hrozby, jsou skutečné. EU prozkoumá opatření, jež by podpořila dodržování mezinárodních pravidel a norem, mimo jiné prostřednictvím případného režimu sankcí EU týkajícího se chemických zbraní. Komise spolu s členskými státy také do konce roku 2018 zintenzivní úsilí v oblasti chemických hrozeb, a to mimo jiné těmito prostředky:

  • vypracování seznamu chemických látek, které představují zvláštní bezpečnostní hrozbu,
  • navázání dialogu s dodavatelským řetězcem, aby bylo možné řešit hrozby vyplývající z chemických látek, které mohou být použity jako prekurzory,
  • lepší odhalování chemických hrozeb prostřednictvím přezkumu scénářů hrozeb a analýzou stávajících metod detekce,
  • zvyšování povědomí mezi zásahovými složkami, zejména pracovníky v oblasti vymáhání práva a civilní ochrany,
  • vytvoření soupisů zásob základních lékařských protiopatření, laboratoří, kapacit pro péči a dalších kapacit a pravidelné mapování jejich dostupnosti v rámci EU.

Pokrok při práci na prioritních bezpečnostních otázkách

Zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii, kterou dnes předložila Komise, poskytuje aktuální informace o odstraňování teroristického obsahu na internetu a o dalším postupu v oblasti předcházení radikalizaci v návaznosti na závěrečnou zprávu expertní skupiny na vysoké úrovni pro radikalizaci, která byla předložena dne 18. května. Zpráva rovněž informuje o pokroku v dalších prioritních oblastech, včetně interoperability, výměny informací, kybernetické bezpečnosti a financování terorismu.

Komise dnes také představuje akční plán EU pro zlepšení bezpečnosti cestujících v železniční dopravě a zaměstnanců železnic, a tím plní svůj závazek lépe chránit veřejné prostory. Tento akční plán si klade za cíl předcházet případným útokům na železnice a reagovat na ně, a to prostřednictvím nového rámce pro spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, mimo jiné pomocí nové platformy EU pro bezpečnost cestujících v železniční dopravě.

Komise dnes rovněž předložila zprávu o dopadu případných omezení plateb v hotovosti, z níž vyplývá, že taková omezení by výrazně nezabránila financování terorismu. V této fázi Komise nezvažuje žádnou legislativní iniciativu v této věci.

Další kroky

Dnešní sdělení týkající se hybridních hrozeb informuje Evropskou radu o již probíhající práci a o oblastech, v nichž je třeba vyvinout větší úsilí. Nyní je úkolem členských států EU, Komise a vysoké představitelky, aby zajistily urychlené následné kroky.

Komise bude pokračovat v práci na všech bezpečnostních prioritních otázkách, zejména s ohledem na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád v oblasti vnitřní bezpečnosti, které se bude konat v září.

Souvislosti

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a je tematizována jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 13. září 2017.

Hybridní činnosti vyvíjené státy i nestátními skupinami představují i nadále vážnou a bezprostřední hrozbu pro EU a její členské státy. Hybridní kampaně jsou vícerozměrné, kombinují nátlaková a destruktivní opatření a používají tradiční i netradiční prostředky a taktiky. Jsou koncipovány tak, aby bylo obtížné je odhalit nebo přičíst nějaké osobě nebo skupině. Březnový útok nervově paralytickou látkou ve Spojeném království ukázal, jak široké je spektrum hybridní války a že je třeba být odolnější.

Další informace

Společné sdělení: Zvýšení odolnosti a posílení kapacit pro řešení hybridních hrozeb

Společná zpráva o provádění společného rámce pro boj proti hybridním hrozbám v období od července 2017 do června 2018

Informativní přehled: Hybridní hrozby

Patnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Příloha 1: Akční plán EU pro zlepšení bezpečnosti cestujících v železniční dopravě

Závěrečná zpráva expertní skupiny na vysoké úrovni pro radikalizaci

Informativní přehled: Bezpečnostní unie – Evropa, která chrání

Závěry Evropské rady týkající se útoku v Salisbury, 22. března 2018

Zapojte se do diskuse online s #SecurityUnion a #EUDefence

IP/18/4123

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar