Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dvojí kvalita potravin: Evropská komise vydává společnou zkušební metodiku

Brusel 14. června 2018

Evropská komise právě vydala novou společnou metodiku pro srovnávání kvality potravinářských výrobků v celé EU.

Společné výzkumné středisko, což je útvar Evropské komise pro sdílení vědeckých poznatků, vyvinulo společnou metodiku, aby vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele měly možnost provádět zkoušky k porovnání složení a vlastností potravin prodávaných v podobných obalech v celé Unii. Tento krok navazuje na opatření, která již Komise přijala po projevu o stavu Unie předsedy Evropské komise Junckera.

Společné výzkumné středisko dnes tuto metodiku představí na zasedání fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, uvedla: „Všichni evropští spotřebitelé mají nárok na spravedlivé podmínky na jednotném trhu. Společná metodika, kterou jsme vytvořili společně s členskými státy, organizacemi spotřebitelů a aktéry z potravinářského dodavatelského řetězce, pomůže na základě důkazů objasnit problematiku odlišného složení potravinářských produktů téže značky v celé Evropě. Jsem ráda, že na specializovaném fóru o potravinovém řetězci proběhla plodná a rozumná diskuse mezi jednotlivými stranami.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Jednotný trh nemůže být trhem s dvojím standardem. Všichni občané EU musí mít pocit, že se s nimi zachází stejným způsobem a že jim jsou poskytovány férové a jasné informace o výrobcích, které kupují. Nesmí být klamáni podobnými obaly. Vyzývám všechny vnitrostátní orgány, aby tuto metodiku v nadcházejících měsících používaly, a tím se tyto praktiky ukončily.“

Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport odpovědný za Společné výzkumné středisko, uvedl: „Evropští spotřebitelé mají právo být chráněni před klamavým marketingem u potravin, které konzumují, a u výrobků, které používají, a musí těmto informacím od výrobců důvěřovat. Společné výzkumné středisko Evropské komise vypracovalo harmonizovaný postup pro objektivní hodnocení vnímaných rozdílů v kvalitě výrobků. Je to výborný příklad toho, jak může mít vynikající vědecká práce přímý přínos pro občany“.

Fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce, které Komise zvolila pro řešení otázky dvojí kvality potravin, udělilo Společnému výzkumnému středisku mandát pro vyvinutí zmíněné metodiky v červnu 2017.

Tato metodika doplňuje opatření oznámená v iniciativě Komise s názvem „nová politika pro spotřebitele“, jejímž cílem je:

  • vyjasnit a posílit práva spotřebitelů, včetně zákazu praktik dvojí kvality uvádějících spotřebitele v omyl,
  • dát kvalifikovaným subjektům pravomoc k tomu, aby mohly podávat zástupné žaloby jménem spotřebitelů,
  • zavést přísnější sankční pravomoci pro orgány členských států pro ochranu spotřebitele.

Společný testovací protokol

Všechny výrobky prodávané v EU musí splňovat přísné právní předpisy upravující bezpečnost. Spotřebitelé musí být informováni o hlavních charakteristikách, jež jsou stanoveny zejména v právních předpisech EU pro označování potravin, a neměli by být uváděni v omyl, například obalem. Vnitrostátní orgány odpovědné za bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele musí zajistit, že potraviny uváděné na jednotný trh budou v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

Zmíněná zkušební metodika pomůže orgánům určit, zda jsou potravinářské výrobky uváděny na trh v souladu s právními předpisy EU.

Metodika je založena na hlavních zásadách, jako je transparentnost, srovnatelnost, výběr vzorků podobných výrobků a testování.

Další kroky

V koordinaci se Společným výzkumným střediskem budou laboratoře v řadě členských států EU nyní tuto metodiku používat v celoevropské testovací kampani, jejímž cílem je shromáždit údaje o rozsahu problému dvojí kvality. Výsledky by měly být k dispozici do konce roku 2018. Tento postup by měl poskytnout praktické poznatky pro orgány vyšetřující podvodné praktiky.

Souvislosti

V reakci na problém dvojí kvality potravin, který nahlásily některé členské státy EU, přijala Evropská komise několik opatření, jež mají zajistit, že spotřebitelé budou moci důvěřovat výrobkům, které kupují, bez ohledu na to, kde žijí.

Kromě zmíněné metodiky byla přijata další opatření, jako:

  • soubor pokynů pro uplatňování právních předpisů EU týkajících se potravin a spotřebitelů na dvojí kvalitu výrobků (viz tisková zpráva),
  • návrh na změnu směrnice o nekalých obchodních praktikách v rámci nové politiky pro spotřebitele, kterou Komise přijala dne 11. dubna 2018, aby zajistila právní srozumitelnost při posuzování případů dvojí kvality.

Další informace

Metodika: Znalostní centrum pro potravinové podvody a kvalitu potravin

 

 

 

IP/18/4122

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar