Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU stärker sin ställning som garant på säkerhets- och försvarsområdet i den nya EU-budgeten

Strasbourg den 13 juni 2018

I EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 föreslår kommissionen att EU:s strategiska oberoende ska stärkas, att EU:s förmåga att skydda sin befolkning ska öka och att EU ska bli en starkare global aktör.

Med en budget på 13 miljarder euro kommer Europeiska försvarsfonden att tillhandahålla finansieringskraft för gränsöverskridande investeringar i avancerad och fullt kompatibel teknik och utrustning på sådana områden som krypterad programvara och drönarteknik. Med stöd av EU-kommissionen föreslår idag dessutom EU:s utrikesrepresentant en ny fredsbevarande resurs med en budget på 10,5 miljarder euro – ett instrument utanför EU:s långtidsbudget som ska förbättra EU:s möjligheter att förhindra konflikter, verka för fred och garantera den internationella säkerheten.

– Europeiska unionen har under de senaste åren vidtagit åtgärder på säkerhets- och försvarsområdet som tidigare föreföll otänkbara. Vi kan nu stödja forskning och samarbete för att utveckla försvarskapacitet. Vi vidtar också åtgärder som kommer att underlätta snabba transporter av EU-ländernas styrkor i Europa. Dessutom föreslår jag med stöd av kommissionen att en europeisk fredsbevarande resurs ska upprättas för att förbättra finansieringen av EU:s militära operationer och stödet till våra partners insatser, säger EU:s utrikesrepresentant och EU-kommissionens vice ordförande Federica Mogherini.

– Det vi föreslår kommer att hjälpa EU att ta ödet i sina egna händer. Vi tar ett större egenansvar för att försvara och skydda EU:s befolkning. För första gången i EU:s historia avsätts en del av budgeten till gemensamma investeringar för att utveckla ny teknik och utrustning i syfte att skydda vår befolkning. Europeiska försvarsfonden är ett sant europeiskt instrument som stimulerar gemensamma investeringar och förstärker EU-ländernas insatser på försvarsområdet, säger EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Europeiska försvarsfonden kommer att förändra försvarssamarbetet i Europa. På grundval av de första initiativ som prövats under de senaste två åren tar vi nu nya krafttag och inrättar ett ambitiöst europeiska instrument för att stödja gemensamma försvarsprojekt under hela deras utvecklingsfas. Med en budget på 13 miljarder euro visar fonden att kommissionen menar allvar med att bygga ett EU som försvarar och skyddar sin befolkning, säger näringslivskommissionär Elżbieta Bieńkowska.

Europeiska försvarsfonden

Den nya europeiska försvarsfonden, med en budget på 13 miljarder euro, kommer att tillhandahålla 4,1 miljarder euro för direkt finansiering av konkurrenskraftiga samarbetsprojekt, särskilt genom bidrag. Efter forskningsfasen kommer 8,9 miljarder euro att stå till förfogande som komplement till EU-ländernas investeringar genom samfinansiering av kostnader för utveckling av prototyper och de efterföljande kraven på certifiering och testning. Fonden kommer att placera EU bland de fyra största investerarna i försvarsforskning och försvarsteknik i Europa, samtidigt som den fungerar som katalysator för en innovativ och konkurrenskraftig industriell och vetenskaplig bas.

De huvudsakliga inslagen i Europeiska försvarsfonden är följande:

 • Projektfinansiering som bidrar till ett tryggare EU i enlighet med de prioritieringar som EU-länderna enats om inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och med andra regionala och internationella organisationer (t.ex. Nato).

 • Endast gemensamma projekt med minst tre deltagare från minst tre EU-länder kan få stöd.

 • EU kommer enbart att samfinansiera utveckling av gemensamma prototyper om EU-länderna förbinder sig att köpa slutprodukten.

 • Gränsöverskridande samarbete för små och medelstora företag och för medelstora börsnoterade företaguppmuntras varmt genom en högre finansieringsgrad. Det kan också handla om att främja projekt som genomförs av konsortier där små och medelstora företag ingår och, vid behov, att offentliggöra särskilda ansökningsomgångar.

 • Med sikte på banbrytande innovation avsätts 5 % av fondens medel särskilt till banbrytande teknik och innovativ utrustning som gör det möjligt för EU att stärka sitt tekniska ledarskap på lång sikt.

 • Projekt som kan får stöd inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet kan få en samfinansieringsbonus på ytterligare 10 %, men finansieringen är inte automatisk.

Europeiska fredsbevarande resursen

Med stöd av EU-kommissionen föreslår EU:s utrikesrepresentant en fredsbevarande resurs med en ny budget på 10,5 miljarder euro utanför den fleråriga budgetramen. Här ska befintliga mekanismer utanför EU-budgeten på säkerhets- och försvarsområdet sammanföras för att åtgärda de brister och begränsningar som råder. Den kommer att effektivisera finansieringen av militära insatser och operationer inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Den kommer att också underlätta EU:s bidrag till fredsstödjande insatser som leds av EU:s partner samt öka räckvidden för EU:s militära och försvarsrelaterade stöd. Den kommer även att täcka utgifter som på grund av deras militära eller försvarsrelaterade konsekvenser inte kan finansieras genom EU:s budget.

Vad händer nu?

En snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen är viktig, så att EU-medlen så snart som möjligt kan omsättas i praktiska resultat.

Likadana förseningar som i början av den nuvarande budgetperioden 2014–2020 skulle innebära att ansökningsomgångarna för samarbetsprojekt på sådana områden som metamaterial, krypterad programvara, drönarteknik eller satellitkommunikation skulle bli försenade.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande långtidsbudgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Efter att kommissionen gett sitt stöd kommer EU:s utrikesrepresentant att lägga fram förslaget om en europeisk fredsbevarande resurs för rådet, som måste fatta ett enhälligt beslut om förslaget.

Bakgrund

I sina politiska riktlinjer från juni 2014 lade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker fram prioriteringen att stärka EU-medborgarnas säkerhet. I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 tillkänngav han att en europeisk försvarsfond skulle inrättas.

Kommissionen lade fram den första versionen av Europeiska försvarsfonden i juni 2017, som gjorde det möjligt att prova försvarssamarbete på EU-nivå genom en förberedande åtgärd för försvarsrelaterad forskning för 2017–2019 och ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram för 2019–2020. 

Dagens förslag om Europeiska försvarsfonden är ett resultat av det åtagande som gjordes i juni 2017 om att öka den ursprungsliga finansieringen fram till 2020 med en mer omfattande fond.

Europeiska försvarsfonden kommer att komplettera andra EU-program, särskilt den budget på 6,5 miljarder euro som öronmärkts för Fonden för ett sammanlänkat Europa i syfte att förbättra EU:s strategiska transportinfrastruktur så att den kan användas för militära transporter samt det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa, som har en budget på 100 miljarder euro.

Läs mer 

Rättsakter och faktablad:

 • Förslag till förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden – COM(2018) 476.

 • Bilaga till förslaget till förordning

 • Konsekvensbedömning – SWD(2018) 345

 • Sammanfattning av konsekvensbedömningen

 • Faktablad: Europeiska försvarsfonden

Faktablad: Europeiska fredsbevarande resursen

Frågor och svar: Europeiska fredsbevarande resursen 

Läs mer om EU:s nästa långtidsbudget här 

IP/18/4121

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar