Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: kāpināt ES drošības un aizsardzības potenciālu

Strasbūrā, 2018. gada 13. jūnijā

Nākamajam 2021.–2027. gada ilglaika budžetam Komisija ierosina palielināt ES stratēģisko autonomiju, stiprināt tās spēju aizsargāt savus pilsoņus un padarīt Eiropas Savienību par spēcīgāku spēlētāju globālajā arēnā.

13 miljardus eiro liels Eiropas Aizsardzības fonds nodrošinās finansiālo ugunsjaudu pārrobežu investīcijām tādās ļoti modernās un pilnīgi sadarbspējīgās tehnoloģijās un aprīkojumā kā šifrēta programmatūra un dronu tehnoloģijas. Turklāt augstā pārstāve šodien ar Komisijas atbalstu kā jaunu ES ilglaika budžetā neietilpstošu instrumentu ierosina Eiropas Miera nodrošināšanas fondu, kura apmērs ir 10,5 miljardi eiro un kurš palīdzēs pilnveidot ES spēju novērst konfliktus, veidot mieru un garantēt starptautisko drošību.

Komisijas augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: “Pāris gadu laikā Eiropas Savienība drošības un aizsardzības jautājumos ir spērusi agrāk neiedomājamus soļus. Tagad mēs varam atbalstīt pētniecību un sadarbību aizsardzības jaudu attīstībā. Mēs veicam pasākumus, kas dalībvalstu spēkiem atvieglos strauju pārvietošanos Eiropā. Turklāt es ar Komisijas atbalstu ierosinu iedibināt Eiropas Miera nodrošināšanas fondu, kurš uzlabos ES militāro operāciju finansēšanu un mūsu atbalstu partneru darbībām.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens norādīja: “Mūsu priekšlikums palīdzēs Eiropas Savienībai savu likteni ņemt savās rokās. Mēs uzņemamies lielāku atbildību aizstāvēt un aizsargāt savus pilsoņus. Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē daļa ES budžeta ir paredzēta kolektīviem ieguldījumiem mūsu iedzīvotāju aizsardzībai paredzētu jaunu tehnoloģiju un aprīkojuma izstrādē. Eiropas Aizsardzības fonds ir īsts Eiropas mēroga instruments, ar kura palīdzību sekmēt kopieguldījumus un pastiprināt dalībvalstu centienus aizsardzībā.”

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilda: “Eiropas aizsardzības sadarbībā Eiropas Aizsardzības fonds maina stāvokli spēles laukumā. Balstoties uz pēdējo divu gadu laikā testētajām pirmajām iniciatīvām, tagad mēs tagad darbības mērogu paplašinām līdz vērienīgam Eiropas instrumentam, kurš visā izstrādes ciklā atbalstīs kopdarbīgus aizsardzības projektus. Šis fonds, kura apmērs ir 13 miljardi eiro, apliecina, ka šai Komisijai ir nopietns nodoms veidot Eiropu, kura aizstāv un aizsargā savus pilsoņus.”

Eiropas Aizsardzības fonds

Jaunais 13 miljardus eiro lielais Eiropas Aizsardzības fonds 4,1 miljardu eiro atvēlēs tiešai konkurētspējīgu un kopdarbīgu pētniecības projektu finansēšanai, konkrētāk, ar dotāciju starpniecību. Pēc šīs pētniecības fāzes kļūs pieejami 8,9 miljardi, ar kuriem, līdzfinansējot prototipu izstrādes izmaksas un no tās izrietošās sertifikācijas un testēšanas prasības, tiktu papildināti dalībvalstu ieguldījumi. Izveidotais Fonds Eiropas Savienību izvirzīs starp 4 galvenajiem ieguldītājiem pētniecībā un tehnoloģijās un kalpos par katalizatoru inovatīvai un konkurētspējīgai rūpniecības un zinātnes bāzei.

Eiropas Aizsardzības fonda galvenās iezīmes ir šādas:

 • Finansēt projektus, kas Eiropas Savienību padarīs drošāku un atbilst prioritātēm, par kurām Kopējās drošības un aizsardzības politikas satvarā ir vienojušās dalībvalstis un citas tādas reģionālas un starptautiskas organizācijas kā NATO;

 • Atbalsttiesīgi ir tikai kopdarbības projekti, kuros piedalās vismaz 3 dalībnieki no 3 dalībvalstīm;

 • Kopīgu prototipu izstrādi Eiropas Savienība līdzfinansēs tikai gadījumos, kur dalībvalstis apņemas pirkt galaproduktu;

 • Spēcīgs stimuls MVU un vidēji liela kapitāla uzņēmumu pārrobežu līdzdalībai būs augstākas finansējuma likmes, priekšroka projektiem ar konsorcijiem, kuros piedalās MVU, un, ja nepieciešams, īpaši izstrādātu konkursu izsludināšana;

 • Orientēšanās uz revolucionāru inovāciju, atvēlot 5 % līdzekļu kardinālām tehnoloģijām un inovatīvam aprīkojumam, kas Eiropas Savienībai dotu iespēju nostiprināt savas ilgstošās līderpozīcijas tehnoloģiju jomā;

 • Pastāvīgas strukturētas sadarbības (PESCO) projekti, ja tie ir atbalsttiesīgi, var saņemt papildu līdzfinansējuma piemaksu 10 %, taču finansējums nav automātisks;

Eiropas Miera nodrošināšanas fonds

Augstā pārstāve ar Komisijas atbalstu ierosina izveidot Miera nodrošināšanas fondu kā jaunu ārpusbudžeta fondu 10,5 miljardu eiro apmērā. Novēršot esošās nepilnības un ierobežojumus, šajā fondā tiktu apkopoti līdzšinējie drošības un aizsardzības vajadzībām izveidotie ārpusbudžeta mehānismi. Tas palielinās Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) militārām misijām un operācijām piešķirtā finansējuma atdevi. Tas nozīmē, ka ES vieglāk varēs dot savu artavu partneru vadītās miera operācijās. Fonds arī paplašinās Eiropas Savienībai iespējamā militāro un aizsardzības atbalsta tvērumu. Tas segs izdevumus, kuru saistība ar militāro jomu un aizsardzību nozīmē, ka tos nevar finansēt no ES budžeta.

Nākamie soļi

Lai nodrošinātu, ka ES finansējums iespējami drīz dod reālus rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilglaika budžetu un tā nozaru priekšlikumiem.

Tāda kavēšanās kā 2014.–2020. gada budžeta perioda sākumā nozīmētu, ka būtu jāatliek konkursu izsludināšana kopdarbīgiem projektiem, kuru priekšmets ir metamateriāli, šifrēta programmatūra, dronu tehnoloģijas vai satelītsakari.

Par nākamo ilglaika budžetu vienojoties 2019. gadā, būtu panākta gluda pāreja no pašreizējā ilglaika budžeta (2014–2020) uz jauno, kā arī finansējuma paredzamība un nepārtrauktība, kas ir mūsu visu interesēs.

Guvusi Komisijas atbalstu, augstā pārstāve priekšlikumu par Eiropas Miera nodrošināšanas fondu iesniegs Padomei, kurai lēmums par to būs jāpieņem vienbalsīgi.

Priekšvēsture

2014. gada jūnija "Politikas pamatnostādnēs" Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers Eiropas pilsoņu drošības nostiprināšanu izvirzīja par prioritāti. Eiropas Aizsardzības fonda izveidi viņš pieteica 2016. gada runā par stāvokli Savienībā.

Ar pirmo Eiropas Aizsardzības fonda variantu Komisija iepazīstināja 2017. gada jūnijā; tas devis iespēju aizsardzības sadarbību ES līmenī pārbaudīt ar tādiem līdzekļiem kā Sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai (PADR) (2017–2019) un Eiropas Aizsardzības rūpnieciskās attīstības programma (EDIDP) (2019–2020). 

Šāsdienas priekšlikums par Eiropas Aizsardzības fondu izpilda 2017. gada jūnijā pausto apņemšanos laikposmā līdz 2020. gadam sākotnējo finansējumu palielināt, izveidojot pamatīgāku fondu.

Eiropas Aizsardzības fonds papildinās citas ES programmas, jo īpaši 6,5 miljardus eiro lielo budžetu, kas atvēlēts Eiropas infrastruktūras savienošanas mehānismam, lai pastiprinātu ES stratēģisko transporta infrastruktūru un padarītu to piemērotu militārai mobilitātei, kā arī jaunā 100 miljardus eiro vērtā pētniecības un inovācijas programma "Apvārsnis Eiropa".

Vairāk informācijas 

Tiesību akti un faktu lapas

 • Priekšlikums – Regula, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu, COM(2018) 476

 • Regulas priekšlikuma pielikums

 • Ietekmes novērtējums SWD (2018) 345.

 • Ietekmes novērtējuma kopsavilkums

 • Faktu lapa Eiropas Aizsardzības fonds

Faktu lapa Eiropas Miera nodrošināšanas fonds

Jautājumi un atbildes Eiropas Miera nodrošināšanas fonds 

Plašāka informācija par jauno ES budžetu pieejama šeit

IP/18/4121

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar