Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. Stiprinamas ES vaidmuo saugumo ir gynybos srityje

Strasbūras, 2018 m. birželio 13 d.

Sekančiu 2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto laikotarpiu Komisija siūlo padidinti ES strateginę autonomiją ir jos gebėjimą apsaugoti savo piliečius ir padaryti ES stipresne pasauline veikėja.

13 mlrd. EUR vertės Europos gynybos fondas suteiks didelę finansinę paspirtį tarpvalstybinėms investicijoms į moderniausias ir visapusiškai sąveikias technologijas ir įrangą tokiose srityse kaip šifravimo programinė įranga ar dronų technologija. Be to, Vyriausioji įgaliotinė, remiama Komisijos, šiandien siūlo naują 10,5 mlrd. EUR vertės į ilgalaikį ES biudžetą neįtrauktą Europos taikos priemonę, kuri padės padidinti ES gebėjimą užkirsti kelią konfliktams, siekti taikos ir užtikrinti tarptautinį saugumą.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini kalbėjo: „Per kelis pastaruosius metus Europos Sąjunga ėmėsi tokių saugumo ir gynybos veiksmų, kokių anksčiau buvo neįmanoma įsivaizduoti. Dabar galime remti mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą, kuriais plėtojami gynybos pajėgumai. Imamės priemonių, kurios padės valstybių narių pajėgoms sparčiai judėti Europoje. Be to, gavusi Komisijos paramą, siūlau įsteigti Europos taikos priemonę, kuri pagerintų ES karinių operacijų finansavimą ir mūsų partnerių veiksmų rėmimą.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Mūsų pasiūlymas padės ES būti atsakingai už savo pačios likimą. Prisiimame didesnį įsipareigojimą ginti ir saugoti savo piliečius. Pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje dalis Sąjungos biudžeto bus skirta bendroms investicijoms į naujųjų technologijų ir įrangos, skirtų piliečiams apsaugoti, kūrimą. Europos gynybos fondas – tikra europinė priemonė, remianti bendras investicijas ir skatinanti valstybes nares dėti daugiau pastangų gynybos srityje.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Europos gynybos fondas į Europos bendradarbiavimą gynybos srityje atneš esminių permainų. Remdamiesi pirmosiomis per pastaruosius dvejus metus išbandytomis iniciatyvomis, Fondą norime dar labiau sustiprinti, kad jis taptų didelių užmojų europine priemone, remiančia bendradarbiavimo gynybos srityje projektus visą jų įgyvendinimo laiką. 13 mlrd. EUR vertės Fondas įrodo, kad Europą, kuri gina ir saugo savo piliečius, Komisija vertina rimtai.“

Europos gynybos fondas

Naujas 13 mlrd. EUR vertės Europos gynybos fondas skirs 4,1 mlrd. EUR tiesioginėms investicijoms (visų pirma dotacijoms) į konkurencingus ir bendradarbiaujamuosius mokslinių tyrimų projektus. Mokslinių tyrimų etapui pasibaigus, valstybių narių investicijoms papildyti bus skirta 8,9 mlrd. EUR, iš kurių bus bendrai finansuojamos prototipų kūrimo ir sertifikavimo bei testavimo reikalavimų išlaidos. Dėl Fondo veiklos ES taps viena iš keturių didžiausių investuotojų į gynybos srities mokslinius tyrimus ir technologijas Europoje, o pats Fondas veiks kaip novatoriškos ir konkurencingos pramoninės ir mokslinės bazės katalizatorius.

Svarbiausi Europos gynybos fondo ypatumai yra šie:

 • jis finansuos projektus, kuriais didinamas ES saugumas ir kurie atitinka pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką ar su kitomis regioninės ir tarptautinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, NATO) valstybių narių sutartus prioritetus;

 • atitinkančiais reikalavimus laikomi tik bendradarbiaujamieji projektai, kuriuose dalyvauja bent trys dalyviai iš trijų valstybių narių;

 • ES bendrai finansuos tik bendrų prototipų kūrimo projektus, pagal kuriuos valstybės narės įsipareigoja įsigyti galutinį produktą.

 • MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių tarpvalstybinis dalyvavimas bus skatinamas siūlant didesnę finansavimo normą, o pirmenybė bus teikiama konsorciumų, kuriems priklauso ir MVĮ, projektams; prireikus bus skelbiami specialūs kvietimai teikti pasiūlymus;

 • bus skatinamas inovacijų proveržis, skiriant 5 proc. lėšų vadinamosioms revoliucinėms technologijoms ir novatoriškai įrangai, sustiprinsiančioms ES ilgalaikę technologinę lyderystę;

 • nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) projektams ES skiriamo bendro finansavimo norma prireikus gali būti padidinta 10 proc., bet Fondo indėlis nebus automatiškas.

Europos taikos priemonė

Vyriausioji įgaliotinė, remiama Komisijos, siūlo naują 10,5 mlrd. EUR vertės į biudžetą neįtrauktą Europos taikos priemonę, kuri padės sutelkti dabartinius į biudžetą neįtrauktus saugumo ir gynybos mechanizmus, kad būtų pašalintos esamos spragos ir apribojimai. Taip padidės bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) karinių misijų ir operacijų finansavimo veiksmingumas. Be to, ES bus lengviau prisidėti prie partnerių vadovaujamų taikos operacijų ir bus išplėstas ES siūlomos karinės ir gynybos paramos mastas. Bus padengiamos išlaidos, kurios dėl jų karinio ar gynybinio pobūdžio negali būti padengiamos ES biudžeto lėšomis.

Tolesni veiksmai

Siekiant užtikrinti, kad ES lėšos kuo greičiau duotų konkrečių rezultatų vietos lygmeniu, svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų.

Jeigu susitarti bus vėluojama, kaip nutiko dabartinio 2014–2020 m. biudžeto laikotarpio pradžioje, teks atidėti ir kvietimus teikti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo projektų tokiose srityse kaip metamedžiagos, šifravimo programinė įranga, dronų technologija ar palydovinis ryšys.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Gavusi Komisijos pritarimą, Vyriausioji įgaliotinė pristatys pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės Tarybai, kuri turės dėl jo priimti vieningą sprendimą.

Pagrindiniai faktai

2014 m. birželio mėn. paskelbtose politinėse gairėse Pirmininkas J.-C. Junckeris nurodė, kad Europos piliečių saugumo stiprinimas yra prioritetas. 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį jis paskelbė apie Europos gynybos fondo sukūrimą.

2017 m. birželio mėn. Komisija pristatė pirmąją Europos gynybos fondo versiją, pagal kurią buvo sudarytos sąlygos ES lygmens bendradarbiavimą gynybos srityje išbandyti tokiomis priemonėmis kaip gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai (PADR) (2017–2019 m.) ir Europos gynybos pramonės plėtros programa (EDIDP) (2019–2020 m.). 

Šiandienos pasiūlymu dėl Europos gynybos fondo įgyvendinamas 2017 m. birželio mėn. prisiimtas įsipareigojimas iki 2020 m. sustiprinti Fondą ir padidinti finansavimą.

Europos gynybos fondas papildys kitas ES programas. Visų pirma bus skirta 6,5 mlrd. EUR Europos infrastruktūros tinklų priemonei, siekiant išplėsti ES strateginę transporto infrastruktūrą, kad ja būtų galima naudotis karinio mobilumo tikslais, o dar 100 mlrd. EUR – mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Europos horizontas“.

Daugiau informacijos 

Teisiniai tekstai ir faktų suvestinės:

 • Reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės pasiūlymas (COM(2018) 476)

 • Reglamento pasiūlymo priedas

 • Poveikio vertinimas (SWD(2018) 345).

 • Poveikio vertinimo santrauka

 • Informacijos suvestinė. Europos gynybos fondas

Informacijos suvestinė. Europos taikos priemonė

Klausimai ir atsakymai. Europos taikos priemonė 

Daugiau informacijos apie ES ateities biudžetą galima rasti čia

IP/18/4121

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar