Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: Lujitetaan EU:n roolia turvallisuus- ja puolustusalalla

Strasbourg 13. kesäkuuta 2018

Komissio ehdottaa, että EU:n pitkän aikavälin talousarviolla vuosina 2021–2027 lisätään EU:n strategista riippumattomuutta, parannetaan EU:n kykyä suojella kansalaisiaan ja tehdään EU:sta vahvempi maailmanlaajuinen toimija.

Euroopan puolustusrahastosta, jonka määrärahat ovat 13 miljardia euroa, myönnetään rahoitusta kansalliset rajat ylittäviin investointeihin edistyksellisiin ja täysin yhteentoimiviin teknologioihin ja tarvikkeisiin, esimerkiksi salattujen ohjelmistojen ja droonitekniikan alalla. Lisäksi EU:n korkea edustaja ehdottaa tänään komission tuella uutta Euroopan rauhanrahastoa, jonka määrärahat ovat 10,5 miljardia euroa. Rauhanrahasto on EU:n pitkän aikavälin talousarvion ulkopuolinen väline, joka pyrkii parantamaan EU:n mahdollisuuksia ehkäistä konflikteja, rakentaa rauhaa ja taata kansainvälinen turvallisuus.

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin mukaan Euroopan unioni on viime vuosina toteuttanut sellaisia toimia turvallisuus- ja puolustusalalla, joita aiemmin olisi pidetty mahdottomina. ”EU voi nyt tukea tutkimusta ja yhteistyötä puolustusvoimavarojen kehittämiseksi. EU toteuttaa toimia, jotka helpottavat EU-maiden joukkojen nopeaa liikkumista Euroopassa. Lisäksi ehdotan komission tuella, että perustetaan Euroopan rauhanrahasto, jolla voidaan parantaa EU:n sotilasoperaatioiden rahoitusta ja lujittaa EU:n tukea sen kumppaneiden toimille.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukykyasioista vastaavan varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan EU:n ehdotus auttaa EU:ta ottamaan kohtalonsa omiin käsiinsä. ”EU ottaa entistä vahvemman vastuun kansalaistensa puolustamisesta ja suojelemisesta. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa osa EU:n talousarviosta varataan yhteisiin investointeihin, joiden avulla pyritään kehittämään uusia teknologioita ja tarvikkeita kansalaisten suojelemiseksi. Euroopan puolustusrahasto on todellinen eurooppalainen väline, jolla kannustetaan tekemään yhteisiä investointeja ja vahvistetaan EU-maiden toimia puolustusalalla.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komissaarin Elżbieta Bieńkowskan mukaan Euroopan puolustusrahasto muuttaa puolustusyhteistyötä Euroopassa. ”Niiden alustavien aloitteiden perusteella, joita on testattu viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana, EU perustaa nyt määrätietoisen eurooppalaisen välineen, jolla tuetaan yhteistoiminnallisia puolustushankkeita koko niiden kehityssyklin ajan. Rahaston määrärahat ovat 13 miljardia euroa. Tämä osoittaa, että komissio pyrkii tosissaan luomaan EU:n, joka puolustaa ja suojelee kansalaisiaan.”

Euroopan puolustusrahasto

Uuden Euroopan puolustusrahaston 13 miljardin euron kokonaismäärärahoista myönnetään 4,1 miljardia euroa suorana rahoituksena kilpailukykyisille ja yhteistoiminnallisille tutkimushankkeille, erityisesti avustuksina. Tutkimusvaiheen jälkeen käytettävissä on 8,9 miljardia euroa, joilla täydennetään EU-maiden investointeja yhteisrahoittamalla prototyyppien kehittämisen ja asiaan liittyvien sertifiointi- ja testausvaatimusten kustannuksia. Rahaston myötä EU on yksi neljästä suurimmasta investoijasta puolustusalan tutkimuksen ja teknologian alalla Euroopassa. Rahasto edistää innovatiivista ja kilpailukykyistä teollista ja tieteellistä perustaa.

Euroopan puolustusrahaston pääpiirteet:

 • Rahoitetaan hankkeita, jotka tekevät EU:sta turvallisemman ja joilla vastataan prioriteetteihin, joista EU-maat ovat sopineet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä muiden alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Naton, yhteydessä.

 • Ainoastaan sellaiset yhteistoimintahankkeet, joihin osallistuu vähintään kolme osallistujaa kolmesta EU-maasta, ovat tukikelpoisia.

 • EU yhteisrahoittaa yhteisten prototyyppien kehittämistä ainoastaan, jos EU-maat sitoutuvat hankkimaan valmiin tuotteen.

 • Pk- ja mid-cap-yritysten osallistumista kansallisten rajojen yli kannustetaan vahvasti: niille myönnetään suurempia rahoitusosuuksia, ja sellaisia konsortioiden hankkeita suositaan, joissa on mukana pk-yrityksiä. Tarvittaessa käynnistetään myös kohdennettuja ehdotuspyyntöjä.

 • Rahaston tavoitteena ovat läpimurtoinnovaatiot. Rahaston määrärahoista 5 % on tarkoitettu murroksellisille teknologioille ja innovatiivisille tarvikkeille. Tämä vahvistaa EU:n teknologista johtoasemaa pitkällä aikavälillä.

 • Pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) hankkeet voivat ᅳ jos ne ovat tukikelpoisia ᅳ saada ylimääräisen 10 %:n yhteisrahoitusbonuksen. Tämä tuki ei kuitenkaan ole automaattinen.

Euroopan rauhanrahasto

Korkea edustaja ehdottaa tänään komission tuella Euroopan rauhanrahastoa, jonka määrärahat ovat 10,5 miljardia euroa. Rauhanrahasto on EU:n talousarvion ulkopuolinen väline. Se kokoaa yhteen jo käytössä olevat talousarvion ulkopuoliset turvallisuus- ja puolustusalan mekanismit, jotta voidaan poistaa olemassa olevia puutteita ja rajoituksia. Rauhanrahasto tehostaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sotilasoperaatioiden rahoitusta, helpottaa EU:n panosta EU:n kumppaneiden johtamiin rauhanoperaatioihin sekä laajentaa EU:n mahdollisuuksia antaa sotilaallista ja puolustuksellista tukea, Rauhanrahasto kattaa menot, joita ei voida rahoittaa EU:n talousarviosta niiden sotilaallisten tai puolustuksellisten vaikutusten vuoksi.

Jatkotoimet

On tärkeää päästä nopeasti yhteisymmärrykseen EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja siihen liittyvistä alakohtaisista ehdotuksista. Näin voidaan varmistaa, että EU:n rahastot alkavat tuottaa konkreettisia tuloksia mahdollisimman pian.

Jos ilmenee samankaltaisia viivästyksiä kuin nykyisen talousarviokauden 2014ᅳ2020 alussa, ehdotuspyyntöjä, jotka koskevat yhteistoimintahankkeita muun muassa metamateriaalien, salattujen ohjelmistojen, droonitekniikan ja satelliittiviestinnän alalla, on siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Yhteisymmärrykseen pääseminen pitkän aikavälin talousarviosta vuonna 2019 merkitsisi saumatonta siirtymistä voimassa olevasta pitkän aikavälin talousarviosta (2014ᅳ2020) uuteen talousarvioon ja takaisi rahoituksen ennustettavuuden ja jatkuvuuden kaikkien hyödyksi.

Saatuaan komission tuen korkea edustaja esittää ehdotuksen Euroopan rauhanrahastoksi neuvostolle, jossa ehdotukselle tarvitaan yksimielinen päätös.

Tausta

Kesäkuussa 2014 antamissaan poliittisissa suuntaviivoissaan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker asetti Euroopan kansalaisten turvallisuuden yhdeksi prioriteeteista. Euroopan puolustusrahaston perustamisesta Juncker ilmoitti vuoden 2016 puheessaan unionin tilasta.

Komissio esitteli alustavan version Euroopan puolustusrahastosta kesäkuussa 2017. Tämä mahdollisti puolustusyhteistyön testaamisen EU:n tasolla vuosien 2017-2019 puolustustutkimusta koskevan valmistelutoimen ja vuosien 2019-2020Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelman puitteissa. 

Tämänpäiväisellä Euroopan puolustusrahastoa koskevalla ehdotuksella toteutetaan kesäkuussa 2017 annettu sitoumus, jonka mukaan vuoteen 2020 saakka ulottuvaa alustavaa rahoitusta laajennetaan kattavammalla rahastolla.

Euroopan puolustusrahastosta täydennetään EU:n muita ohjelmia, erityisesti Verkkojen Eurooppa -välinettä, jolle on varattu 6,5 miljardia euroa EU:n strategisten liikenneinfrastruktuurien laajentamiseen niin, että ne soveltuvat sotilaalliseen liikkuvuuteen, ja uutta tutkimuksen ja kehityksen Euroopan horisontti-ohjelmaa, jonka määrärahat ovat 100 miljardia euroa.

Lisätietoja 

Säädökset ja tietosivut:

 • Ehdotus asetukseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta, COM(2018) 476

 • Asetusehdotuksen liite

 • Vaikutustenarviointi, SWD(2018) 345

 • Vaikutustenarvioinnin tiivistelmä

 • Tietosivu: Euroopan puolustusrahasto

Tietosivu: Euroopan rauhanrahasto

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan rauhanrahasto 

Lisätietoja EU:n talousarviosta tulevaisuutta varten on täällä

IP/18/4121

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar