Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: ELi suurem roll julgeoleku- ja kaitse tagamisel

Strasbourg, 13. juuni 2018

ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi strateegilist sõltumatust, tugevdada ELi suutlikkust eurooplasi kaitsta ja muuta EL arvestatavamaks tegijaks rahvusvahelisel tasandil.

13 miljardi euro suurune Euroopa Kaitsefond tagab rahalised vahendid piiriülesteks investeeringuteks tipptasemel ning täielikult koostalitlusvõimelisse tehnoloogiasse ja seadmetesse sellistes valdkondades nagu krüpteeritud tarkvara ja mehitamata õhusõidukite tehnoloogia. Lisaks teeb kõrge esindaja komisjoni toetusel täna ettepaneku võtta kasutusele uus 10,5 miljardi euro suurune Euroopa rahutagamisrahastu – vahend väljaspool ELi pikaajalist eelarvet, mis aitab parandada ELi suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja rahvusvahelist julgeolekut.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas: „Euroopa Liit on viimase paari aasta jooksul julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas astunud samme, mis tundusid enne mõeldamatud. Nüüd saame toetada teadustegevust ja koostööd kaitsevõime arendamiseks. Me võtame meetmeid, mis lihtsustavad liikmesriikide kaitsejõudude kiiret liikumist Euroopas. Lisaks sellele teen komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu, mis parandab ELi sõjaliste operatsioonide rahastamist ja toetab paremini meie partnerite meetmeid.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis järgmist: „Meie ettepanek aitab ELil ise oma saatust vormida. Me hoiame ja kaitseme oma kodanikke senisest rohkem. Esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on osa Euroopa eelarvest eraldatud ühisinvesteeringuteks, mille eesmärk on töötada välja uued tehnoloogiad ja seadmed meie inimeste kaitseks. Euroopa Kaitsefond on tõeliselt euroopalik vahend ühisinvesteeringute soodustamiseks ja liikmesriikide kaitsealaste jõupingutuste võimendamiseks.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Euroopa Kaitsefond on Euroopa kaitsealase koostöö seisukohalt pöördelise tähtsusega. Kahe viimase aasta jooksul testitud algatustel põhinevast fondist saab ambitsioonikas Euroopa vahend, mille abil toetada ühiseid kaitseprojekte kogu nende arengutsükli vältel. 13 miljardi euro suurune fond näitab, et komisjon võtab tõsiselt ülesannet luua Euroopa, mis hoiab ja kaitseb oma kodanikke.“

Euroopa Kaitsefond

Uuest 13 miljardi euro suurusest Euroopa Kaitsefondist eraldatakse 4,1 miljardit eurot konkurentsivõimeliste teadusprojektide otserahastamiseks, eelkõige toetuste kaudu. Pärast teadusuuringute etappi on võimalik kasutada veel 8,9 miljardit eurot, et täiendada liikmesriikide investeeringuid prototüüpide väljatöötamise kulude ning neist tulenevate sertifitseerimis- ja katsenõuete kulude kaasrahastamise kaudu. Tänu sellele fondile saab EList üks neljast peamisest kaitsealase teadustegevuse ja tehnoloogiainvestorist Euroopas ning uuendusliku ja konkurentsivõimelise tööstus- ja teadusbaasi katalüsaator.

Euroopa Kaitsefondi põhiülesanded on järgmised:

 • Selliste projektide rahastamine, mis aitavad muuta ELi ohutumaks ning mis vastaksid ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liikmesriikide ning muude piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, nagu NATO, kokkulepitud prioriteetidele;

 • Toetuskõlblikud on üksnes need koostööprojektid, milles osaleb vähemalt 3 osalejat 3 liikmesriigist;

 • EL kaasrahastab ühiste prototüüpide väljatöötamist ainult juhul, kui liikmesriigid kohustuvad lõpptoodet ostma.

 • VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate piiriülest osalust stimuleeritakse aktiivselt, pakkudes neile suuremaid rahastamismäärasid, soodustades väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) hõlmavate konsortsiumide projekte ning vajadusel käivitades temaatilisi projektikonkursse;

 • Murrangulise innovatsiooni toetamine, sest 5 % vahenditest on ette nähtud murrangulistele tehnoloogiatele ja uuenduslikele seadmetele, mis võimaldaksid ELil edendada oma pikaajalist tehnoloogilist juhtpositsiooni;

 • Toetuskõlblikud alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projektid võivad saada täiendavat kaasrahastamist 10 % ulatuses, kuid see ei toimu automaatselt.

Euroopa rahutagamisrahastu

Kõrge esindaja teeb komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu näol uue eelarvevälise vahendi, mille eelarve on 10,5 miljardit eurot ja mis koondab olemasolevaid julgeoleku- ja kaitsevaldkonna eelarveväliseid mehhanisme, et ületada olemasolevad lüngad ja parandada puudujäägid. Rahastu suurendab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) sõjaliste missioonide ja operatsioonide rahastamise tõhusust. See lihtsustab ELi panustamist partnerite juhitavatesse rahutagamisoperatsioonidesse ning laiendab ELi poolt pakutava sõjalise ja kaitsetoetuse ulatust. See võimaldab katta kulutusi, mida ei saa rahastada ELi eelarvest nende sõjalise ja kaitsepoliitilise tähenduse tõttu.

Edasised sammud

On oluline, et ELi üldises pikaajalises eelarves ja selle valdkondlikes ettepanekutes jõutaks kiiresti kokkuleppele, et ELi rahalised vahendid jõuaksid abivajajateni ja annaksid tulemusi võimalikult peatselt.

Kui sarnaselt praeguse eelarveperioodi 2014–2020 algusega peaks tekkima viivitusi, tähendaks see, et ettepanekud koostööprojektideks, mis hõlmavad selliseid valdkondi nagu metamaterjalid, krüpteeritud tarkvara, mehitamata õhusõidukite tehnoloogia või satelliitside, lükkuks edasi.

Kui järgmise pikaajalise eelarve suhtes suudetaks kokkulepe saavutada 2019. aastal, võimaldaks see tõrgeteta üleminekut praeguselt (2014.–2020. aasta) pikaajaliselt eelarvelt uuele eelarvele. See tagaks rahastamise prognoositavuse ja järjepidevuse, mis on kõigi huvides.

Pärast komisjoni toetuse saamist esitab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Euroopa rahutagamisvahendit käsitleva ettepaneku nõukogule, kes peab tegema selle kohta ühehäälse otsuse.

Taust

President Jean-Claude Juncker seadis 2014. aasta juunis esitatud poliitilistes suunistes Euroopa kodanike julgeoleku suurendamise prioriteediks. Ta teatas Euroopa Kaitsefondi loomisest oma kõnes „Olukorrast Euroopa Liidus 2016“.

Komisjon tutvustas Euroopa Kaitsefondi esimest versiooni juunis 2017 ja see on võimaldanud testida ELi kaitsekoostööd kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistava meetme (aastateks 2017–2019) ja Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi (aastateks 2019–2020) kaudu. 

Tänase ettepanekuga Euroopa Kaitsefondi kohta täidab komisjon oma juunis 2017 võetud kohustust suurendada arvestatavama fondi kaudu esialgset rahastamist ajavahemikul kuni 2020. aastani.

Euroopa Kaitsefond täiendab muid ELi programme, eelkõige Euroopa ühendamise rahastule eraldatud 6,5 miljardi euro suurust eelarvet, eesmärgiga tugevdada ELi transporditaristuid, et need vastaksid sõjaväelise liikuvuse nõuetele, ning teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Euroopa Horisont“ 100 miljardi suurust eelarvet.

Lisateave 

Õigusaktid ja teabelehed:

 • Ettepanek: määrus, millega asutatakse Euroopa Kaitsefond COM (2018) 476

 • Määruse ettepaneku lisa

 • Mõjuhinnang SWD (2018) 345

 • Mõju hindamise kokkuvõte

 • Teabeleht: Euroopa Kaitsefond

Teabeleht: Euroopa rahutagamisrahastuhttps://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-factsheet_en

Küsimused ja vastused: Euroopa rahutagamisrahastu 

Lisateave ELi tulevase eelarve kohta 

IP/18/4121

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar