Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: EU's rolle som garant for sikkerhed og forsvar styrkes

Strasbourg, den 13. juni 2018

I det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at øge EU's strategiske autonomi, styrke EU's evne til at beskytte og forsvare sine borgere og gøre EU til en stærkere global aktør.

En europæisk forsvarsfond på 13 mia. EUR skal sikre finansiel slagkraft med hensyn til grænseoverskridende investeringer i avanceret og interoperable teknologier og produkter, f.eks. inden for krypteret software og droneteknologi. Med Kommissionen i ryggen foreslår den højtstående repræsentant i dag også en ny europæisk fredsfacilitet på 10,5 mia. EUR; et instrument uden for EU's langsigtede budget, som skal forbedre EU's evne til at forebygge konflikter, opbygge fred og være garant for international sikkerhed.

Federica Mogherini, højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, udtaler: "EU har i løbet af de sidste par år taget skridt på sikkerheds- og forsvarsområdet, der før ville have været utænkelige. Vi kan nu støtte forskning og samarbejde for at udvikle forsvarskapaciteter. Vi iværksætter tiltag, der skal gøre det lettere hurtigt at overføre EU-landenes styrker i Europa. Derudover foreslår jeg med støtte fra Kommissionen at oprette en europæisk fredsfacilitet, der skal forbedre finansieringen af EU's militære operationer og forbedre vores støtte til de tiltag, der iværksættes af vores partnere."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Vores forslag vil hjælpe EU til at tage hånd om sin egen skæbne. Vi tager i højere grad ejerskab med hensyn til at forsvare og beskytte vores borgere. For første gang i EU's historie afsættes en del af EU-budgettet til fælles investeringer til udvikling af nye teknologier og nyt udstyr, der skal beskytte vores borgere. Den Europæiske Forsvarsfond er et ægte europæisk redskab, der skal tilskynde til fælles investeringer og understøtte EU-landenes indsats på forsvarsområdet."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjer:"Den Europæiske Forsvarsfond kommer til at ændre spillereglerne for forsvarssamarbejdet i Europa. På baggrund af de første initiativer, der er blevet afprøvet i de sidste to år, opskalerer vi nu fonden til et ambitiøst europæisk instrument, der skal støtte fælles forsvarsprojekter gennem hele udviklingscyklussen. Fonden råder over 13 mia. EUR og viser, at denne Kommission er fast besluttet på at skabe et Europa, der forsvarer og beskytter sine borgere."

Den Europæiske Forsvarsfond

Den nye europæiske forsvarsfond på 13 mia. EUR vil yde 4,1 mia. EUR i direkte finansiering af konkurrencedygtige og samarbejdsbaserede forskningsprojekter, især i form af tilskud. Efter forskningsfasen vil 8,9 mia. EUR blive stillet til rådighed for at supplere EU-landenes investeringer i form af medfinansiering af udgifterne til udvikling af prototyper og de deraf følgende krav til certificering og afprøvning. Fonden vil gøre EU til én af de 4 største investorer i forsvarsforskning og -teknologi i Europa og fungere som katalysator for et innovativt og konkurrencedygtigt industrielt og videnskabeligt grundlag

Hovedelementerne i Den Europæiske Forsvarsfond er:

 • Finansiering af projekter, der bidrager til at gøre EU sikrere, og som svarer til de prioriteter, som EU-landene har vedtaget som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og i andre regionale og internationale organisationer såsom NATO.

 • Kun samarbejdsprojekter, der inddrager mindst 3 deltagere fra 3 EU-lande, er støtteberettigede.

 • EU vil kun medfinansiere udviklingen af fælles prototyper, hvis EU-landene forpligter sig til at købe det færdige produkt.

 • Der gives kraftigt incitament til grænseoverskridende deltagelse af SMV'er og midcapselskaber ved at tilbyde højere finansieringssatser, begunstige konsortieprojekter, der inddrager SMV'er, og, hvis det er nødvendigt, iværksætte særlige indkaldelser af forslag.

 • Der sættes fokus på banebrydende innovation, idet 5 % af midlerne afsættes til disruptiv teknologi og innovativt udstyr, som kan fremme EU's teknologiske førerposition på lang sigt

 • Projekter under det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) kan, hvis de er støtteberettigede, modtage en medfinansieringsbonus på yderligere 10 %, men støtten tildeles ikke automatisk.

Den Europæiske Fredsfacilitet

Med Den Europæiske Fredsfacilitet foreslår den højtstående repræsentant med opbakning fra Kommissionen en ny fond uden for budgettet på 10,5 mia. EUR, der skal samle de nuværende særlige sikkerheds- og forsvarsrelaterede mekanismer uden for budgettet for at tackle eksisterende mangler og begrænsninger. Den skal øge effektiviteten af finansieringen af militære missioner og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Den skal gøre det lettere for EU at bidrage til fredsoperationer, der ledes af partnere, og udvide anvendelsesområdet for den militære og forsvarsmæssige støtte, som EU kan yde. Den skal dække udgifter, som ikke kan finansieres under EU-budgettet, på grund af deres militære og forsvarsrelaterede følger.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og de sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne kan begynde at skabe resultater i praksis så hurtigt som muligt.

Forsinkelser i lighed med dem, der fandt sted i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, ville medføre forsinkelser i indkaldelserne af forslag til samarbejdsprojekter på områder såsom metamaterialer, krypteret software, droneteknologi eller satellitkommunikation.

Når der opnås enighed om næste langsigtede budget i 2019, vil det sikre en gnidningsløs overgang fra det nuværende langsigtede budget (2014-2020) til det nye samt forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

Når hun har fået grønt lys fra Kommissionen, vil den højtstående repræsentant forelægge forslaget om en europæisk fredsfacilitet for Rådet, der skal træffe en enstemmig afgørelse herom.

Baggrund

I sine politiske retningslinjer fra juni 2014 gjorde Jean-Claude Juncker det til en prioritet at styrke de europæiske borgeres sikkerhed. I sin tale om Unionens tilstand 2016 bebudede han oprettelsen af en europæisk forsvarsfond.

Kommissionen lancerede den første udgave af Den Europæiske Forsvarsfond i juni 2017, hvilket har gjort det muligt at afprøve forsvarssamarbejdet på EU-plan, ved hjælp af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (PADR) for 2017-2019 og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIP) for 2019-2020. 

Med dagens forslag om Den Europæiske Forsvarsfond opfyldes de tilsagn, der blev givet i juni 2017, om at opjustere den oprindelige finansiering i perioden frem til 2020 med en større fond.

Den Europæiske Forsvarsfond skal supplere andre EU-programmer, især det budget på 6,5 mia. EUR, der øremærkes i Connecting Europe-faciliteten, for at styrke EU's strategiske transportinfrastrukturer, så de bliver egnet til militær mobilitet, og det nye program for forskning og innovation på 100 mia. EUR, Horisont Europa.

Yderligere oplysninger 

Retsakter og faktablade:

 • Forslag til forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond, KOM(2018) 476

 • Bilag til forslaget til forordning

 • Konsekvensanalyse, SWD(2018) 345

 • Resumé af konsekvensanalysen

 • Faktablad: Den Europæiske Forsvarsfond

Faktablad: Den Europæiske Fredsfacilitet

Spørgsmål og svar: Den Europæiske Fredsfacilitet 

Yderligere oplysninger om det fremtidige EU-budget findes her

IP/18/4121

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar