Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: posílit roli EU při zajišťování bezpečnosti a obrany

Štrasburk 13. června 2018

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise zvýšit strategickou autonomii EU, posílit její schopnost chránit své občany a učinit z ní silnějšího globálního hráče.

13 miliard eur na Evropský obranný fond poskytne finanční sílu přeshraničním investicím do nejmodernějších a plně interoperabilních technologií a vybavení v oblastech, jako jsou šifrovaný software nebo technologie dronů. Kromě toho dnes vysoká představitelka s podporou Komise navrhuje nový Evropský mírový nástroj s rozpočtem 10,5 miliardy eur. Jedná se o nástroj, jenž není součástí dlouhodobého rozpočtu EU a který pomůže zlepšit schopnost Unie předcházet konfliktům, budovat mír a zajistit mezinárodní bezpečnost.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „Evropská unie v posledních letech podnikla v oblasti bezpečnosti a obrany kroky, jež by byly v minulosti nemyslitelné. Nyní můžeme podpořit výzkum a spolupráci v zájmu rozvoje obranných kapacit. Přijímáme opatření, jež usnadní rychlý pohyb sil členských států po Evropě. Kromě toho navrhuji s podporou Komise zřízení Evropského mírového nástroje, který zlepší financování vojenských operací EU a zvýší podporu, již poskytujeme akcím našich partnerů.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, v této souvislosti poznamenal: „Navrhovaný nástroj pomůže Evropě vzít svůj osud do vlastních rukou. Přebíráme větší zodpovědnost za obranu a ochranu našich občanů. Poprvé v dějinách Evropské unie je část jejího rozpočtu věnována na společné investice do rozvoje nových technologií a vybavení určených k ochraně našich občanů. Evropský obranný fond je skutečným evropským nástrojem na podporu společných investic a maximalizaci úsilí členských států v oblasti obrany.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala:„Evropský obranný fond představuje zásadní změnu v evropské spolupráci v oblasti obrany. Na základě prvních iniciativ, jež byly testovány během posledních dvou let, nyní usilujeme o jeho rozšíření na ambiciózní evropský nástroj, jenž má podporovat spolupráci na projektech v oblasti obrany, a to po celou dobu jejich životního cyklu. Fond s rozpočtem 13 miliard eur je důkazem, že stávající Komise myslí své odhodlání vybudovat Evropu, jež brání a chrání své občany, vážně.“

Evropský obranný fond

Nový Evropský obranný fond s rozpočtem 13 miliard eur poskytne 4,1 miliardy eur na přímé financování konkurenceschopných a kolaborativních výzkumných projektů, zejména prostřednictvím grantů. Kromě výzkumné fáze bude fond disponovat částkou 8,9 miliardy eur, ze které bude doplňovat investice členských států prostřednictvím spolufinancování nákladů na vývoj prototypů a nákladů na certifikaci a testování. Díky tomuto fondu se EU zařadí mezi čtyři nejvýznamnější evropské investory do výzkumu a technologií v oblasti obrany a bude fungovat jako katalyzátor pro inovativní a konkurenceschopnou průmyslovou a vědeckou základnu.

Hlavními rysy Evropského obranného fondu jsou:

 • financování projektů, jež pomohou zajistit větší bezpečnost v EU a jež jsou v souladu s prioritami, které členské státy schválily v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a jiných regionálních a mezinárodních organizací, jako je NATO,

 • způsobilé jsou pouze kolaborativní projekty, jichž se účastní nejméně tři subjekty ze tří různých členských států,

 • EU bude spolufinancovat vývoj společných prototypů pouze v případě, kdy se členské státy zaváží ke koupi konečného produktu,

 • fond bude výrazně pobízet k přeshraničnímu zapojení malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací tím, že poskytne vyšší míru financování, bude upřednostňovat projekty konsorcií, jež zahrnují malé a střední podniky, a případně zveřejní zvláštní výzvy k předkládání návrhů,

 • zaměří se na přelomové inovace, přičemž 5 % finančních prostředků bude určeno na průlomové technologie a inovativní vybavení umožňující EU udržet si dlouhodobě své vedoucí postavení v oblasti technologií,

 • způsobilé projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) mohou získat bonus ve výši dalších 10 % spolufinancování, avšak příspěvek z fondu není automatický.

Evropský mírový nástroj

Vysoká představitelka navrhuje s podporou Komise Evropský mírový nástroj, což je nový mimorozpočtový fond s rozpočtem 10,5 miliardy eur, který spojí stávající mimorozpočtové mechanismy určené na obranu a bezpečnost, čímž se odstraní stávající mezery a omezení. Nástroj zvýší účinnost financování vojenských misí a operací v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Zjednoduší příspěvky EU na mírové operace vedené partnery a rozšíří vojenskou a obrannou podporu, jež EU může nabídnout. Bude zahrnovat výdaje, jež nelze financovat z rozpočtu EU z důvodu jejich vojenských a obranných implikací.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky z EU začaly co nejdříve přinášet konkrétní výsledky.

Podobná zpoždění, k jakým došlo na začátku stávajícího programového období 2014–2020, by vedla k tomu, že budou se zpožděním zveřejněny výzvy k předkládání návrhů na projekty založené na spolupráci v oblastech, jako jsou metamateriály, šifrovací software, technologie dronů nebo satelitní komunikace.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Poté, co vysoká představitelka získala podporu Komise, předloží návrh Evropského mírového nástroje Radě, která o něm bude muset rozhodnout jednomyslně.

Souvislosti

Ve svých politických směrech z června 2014 označil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker za jednu z priorit zvýšení bezpečnosti evropských občanů. Vznik Evropského obranného fondu oznámil během svého projevu o stavu Unie v roce 2016.

Komise představila první verzi Evropského obranného fondu v červnu 2017, což umožnilo vyzkoušet spolupráci na úrovni EU v oblasti obrany prostřednictvím přípravné akce v oblasti obranného výzkumu (PADR) na období 2017–2019 a Evropského programu rozvoje obranného průmyslu na období 2019–2020. 

Dnešní návrh Evropského obranného fondu reaguje na závazek z června 2017 zvýšit původní financování v období do roku 2020 prostřednictvím konkrétního fondu.

Evropský obranný fond bude doplňovat jiné programy EU, konkrétně rozpočet ve výši 6,5 miliardy eur vyčleněný na Nástroj pro propojení Evropy, jehož účelem bude posílit strategické dopravní infrastruktury Unie tak, aby byly vhodné pro vojenskou mobilitu, a nový program pro výzkum a inovace Horizont Evropy s rozpočtem 100 miliard eur.

Další informace 

Právní texty a informativní přehledy:

 • Návrh nařízení, kterým se zřizuje Evropský obranný fond, COM(2018) 476

 • Příloha návrhu nařízení

 • Posouzení dopadů SEK(2018) 345

 • Shrnutí posouzení dopadů

 • Informativní přehled: Evropský obranný fond

Informativní přehled: Evropský mírový nástroj

Otázky a odpovědi: Evropský mírový nástroj 

Více informací o rozpočtu EU pro budoucnost je k dispozici zde

IP/18/4121

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar