Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s nästa långtidsbudget: Kommissionen föreslår en betydande ökning av finansieringen för starkare gränser och migration

Bryssel den 12 juni 2018

För EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 föreslår kommissionen att finansieringen för migration och gränsförvaltning nästan tredubblas till 34,9 miljarder euro, jämfört med 13 miljarder euro under föregående period.

Kommissionens förslag är ett svar på de ökade migrations-, rörlighets- och säkerhetsutmaningarna och mer flexibla finansieringsinstrument för att hantera oförutsedda migrationshändelser och gränsskydd är kärnan i den nya budgeten. En ny separat fond för integrerad gränsförvaltning kommer att skapas och den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att förstärkas ytterligare med en ny fast styrka bestående av cirka 10 000 gränsvakter. Den nya gränsfonden kommer också att hjälpa medlemsländerna utföra tullkontroller genom att finansiera tullkontrollutrustning.

– Baserat på tidigare erfarenhet och kunskapen om att migration fortfarande kommer att vara en utmaning i framtiden föreslår vi en ökning utan motstycke av finansieringen. Att stärka våra gemensamma EU-gränser, särskilt med vår europeiska gräns- och kustbevakning, kommer fortsätta att vara en stor prioritet. Ökad flexibilitet i våra finansieringsinstrument innebär att vi är redo att stödja medlemsstaterna snabbt, där och när de behöver det – särskilt vid kriser, säger förste vice ordförande Frans Timmermans.

En bättre förvaltning av våra yttre gränser och migration kommer att förbli viktiga prioriteringar för EU, medlemsländerna och våra medborgare under de kommande åren. Större utmaningar behöver ökade resurser och det är därför som vi föreslår att budgeten för detta område nästan tredubblas. Den förstärkta finansieringen kommer att vara avgörande för att säkerställa att vi kan implementera dessa politiska prioriteringar: ytterligare säkra våra yttre gränser, fortsätta att bevilja skydd till dem som behöver det, på ett bättre sätt stödja den lagliga migrationen och integrationsansträngningarna, motverka olaglig migration och effektivt och snabbt skicka tillbaka de som inte har någon rätt att stanna, säger kommissionsledamoten med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap Dimitris Avramopoulos.

EU:s 115 000 tulltjänstemän står i främsta linjen när det gäller att skydda våra medborgare från förfalskade eller osäkra varor och andra former av olaglig handel. För att stödja dem i denna viktiga uppgift föreslår vi idag en ny fond värd 1,3 miljarder euro för att EU-länderna ska få den mest avancerade tullutrustningen. EU:s tullunion firar sitt 50-årsjubileum nästa månad och vi måste säkerställa att den fortsätter att vara stark, säger kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, Pierre Moscovici.

Under flyktingkrisen 2015 och 2016 var det ekonomiska och tekniska stöd som EU tillhandahöll medlemsstaterna nödvändigt för att stödja de utsatta medlemsstaterna, utveckla sök- och räddningskapaciteten, intensifiera återvändningarna och bättre förvalta de yttre gränserna. Vis av tidigare erfarenheter föreslår kommissionen att finansieringen för de viktiga områdena migration och gränsförvaltning nästan tredubblas.

1. Säkra EU:s yttre gränser

Ett effektivt skydd av EU:s yttre gränser är av avgörande betydelse för att hantera migration och garantera den inre säkerheten. Starka yttre gränser är också nödvändigt för att EU ska kunna upprätthålla ett Schengenområde utan inre gränskontroller. Kommissionen föreslår att 21,3 miljarder euro anslås för gränsförvaltning totalt och att det skapas en ny Fond för integrerad gränsförvaltning till ett värde av över 9,3 miljarder euro.

Den nya fonden har följande huvudsakliga syften:

- En rätt uppsättning prioriteringar:

 • Säkrande av EU:s yttre gränser: Den nya fonden kommer att fortsätta och bygga vidare på det arbete som gjorts under de senaste åren för att bättre skydda EU:s gränser med utbyggnaden av den europeiska gräns- och kustbevakningen, systematiska kontroller vid gränserna, nya storskaliga och driftskompatibla it-system, inbegripet ett framtida in- och utresesystem. Finansieringen kommer att inriktas på att bekämpa människosmuggling och människohandel samt att ingripa och stoppa dem som utgör ett hot, stöd för sök- och räddningsinsatser till sjöss, utrustning och utbildning för gränsvakter och snabbt operativt stöd till de medlemsstater som står under tryck.
 • En starkare och mer effektiv viseringspolitik: Fonden kommer också säkerställa att EU:s viseringspolitik hela tiden utvecklas och moderniseras, och samtidigt öka säkerheten och minska riskerna för irreguljär migration.

- Stöd till medlemsstater: Den nya fonden kommer att avsätta 4,8 miljarder euro i långsiktig finansiering för att stödja medlemsstaternas gränsförvaltning och viseringspolitik. Finansieringen kommer att i högre grad återspegla medlemsstaternas behov och en översyn efter halva tiden ska ta hänsyn till nya eller ytterligare påfrestningar. Varje medlemsstat ska erhålla ett fast belopp på 5 miljoner euro och återstoden kommer att fördelas baserat på arbetsbörda, tryck och hotnivåer vid de yttre landgränserna (30 %), yttre sjögränserna (35 %), flygplatser (20 %) och konsulära kontor (15 %).

- En flexibel och snabb reaktion: 3,2 miljarder euro kommer att avsättas för riktat stöd till medlemsländer, projekt på EU-nivå och för att ta itu med brådskande behov. Den nya fonden har utformats för att säkerställa tillräcklig flexibilitet för att kanalisera nödfinansiering till medlemsstaterna när så behövs samt ta itu med nya och viktiga prioriteringar som blir aktuella.

- Bättre utrustning för tullkontroll vid de yttre gränserna: Den nya fonden kommer att anslå 1,3 miljarder euro för att hjälpa medlemsstaterna att köpa, underhålla och ersätta toppmodern tullutrustning såsom nya säkerhetsskannrar, automatiserade system för registreringsskyltsdetektering, grupper av spårhundar och mobila laboratorier för analys av prover.

- Stärka EU:s gränsförvaltningsorgan: Utanför denna fond och med separat redovisning, kommer mer än 12 miljarder euro att avsättas för att ytterligare stärka Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA.

2. Migration: stöd för en stabil, realistisk och rättvis politik

Kommissionen föreslår att man ska öka anslagen för migration med 51 % till 10,4 miljarder euro inom ramen för den nya asyl- och migrationsfonden. Fonden kommer att stödja medlemsstaternas insatser på tre viktiga områden: asyl, laglig migration och integration, bekämpning av irreguljär migration och återvändande. Den nya fonden har följande huvudsakliga syften:

- En rätt uppsättning prioriteringar: Den nya fonden kommer att fortsätta sitt viktiga stöd till nationella asylsystem och kommer att ha ett förnyat fokus på att kanalisera EU-medel till de mest angelägna områdena, såsom:

 • Ett starkare och effektivare europeiskt asylsystem: Fonden kommer att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess yttre dimension:
 • Ökat stöd till laglig migration och integration: Fonden kommer att avsätta ytterligare resurser för att stödja tidig integration av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU på kort sikt, kompletterad genom finansiering inom ramen för Sammanhållningsfonderna för långsiktig socioekonomisk integration.
 • Snabbare och mer regelbundna återvändningar: Fonden kommer att stödja en mer samordnad strategi för att motverka olaglig migration, förbättra effektiviteten i fråga om återvändande och intensifiera samarbetet med tredjeländer i fråga om återtagande.

- Stöd till medlemsländer: Fonden kommer att avsätta 6,3 miljarder euro i långsiktig finansiering för att stödja medlemsländernas insatser för att hantera migration, med hänsyn till medlemsstaternas behov. En översyn efter halva tiden kommer att ta hänsyn till nya eller ytterligare påfrestningar. Varje medlemsland ska erhålla ett fast belopp på 5 miljoner euro och återstoden fördelas på grundval av en bedömning av trycket och med beaktande av proportionerna på asylområdet (30 %), laglig migration och integration (30 %) och motverka irreguljär migration och återvändande (40 %).

- Bättre beredskap: 4,2 miljarder euro kommer att reserveras för riktat stöd till medlemsländer, projekt med ett verkligt europeiskt mervärde, såsom vidarebosättning eller för att hantera de mest akuta behoven och kanalisera nödfinansiering till medlemsländerna när och där de behöver det.

- Bättre samordning mellan EU:s finansieringsinstrument: Asyl- och migrationsfonden kommer att kompletteras med ytterligare medel som är avsatta inom ramen för EU:s utrikespolitiska instrument för att öka samarbetet om migration med partnerländerna, inbegripet insatser för att hantera irreguljär migration, förbättra möjligheter i ursprungsländerna, förbättra samarbetet om återvändande och återtagande och laglig migration.

- Förstärkning av EU:s byråer: Utanför denna fond och med separat redovisning, kommer nästan 900 miljoner euro att avsättas för att ytterligare stärka Europeiska unionens nya asylbyrå.

Vad händer nu?

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen, så att EU-medlen kan börja användas ute på fältet och fortast möjligt börja ge resultat.

Förseningar som skulle kunna äventyra Europeiska unionens förmåga att bemöta framtida kriser kan uppstå och de skulle kunna beröva projekten avgörande medel – såsom det EU-omfattande programmen för frivilligt återvändande och återtagande och en fortsättning av EU-finansieringen för vidarebosättning.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande långsiktiga budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Bakgrund

Gränsförvaltning och migration har varit en politisk prioritering sedan början av Juncker-kommissionens mandatperiod, ända från ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 och till det senaste talet om tillståndet i unionen den 13 september 2017. 

Den stora och allvarliga flyktingkrisen 2015–16 kom emellertid som en överraskning för Europa. För att förhindra en humanitär kris och möjliggöra ett gemensamt svar på denna utmaning utan motstycke samt nya säkerhetshot, har EU använt all flexibilitet i den befintliga budgeten för att mobilisera ytterligare medel. Från den ursprungliga anslag för 2014–20 på 6,9 miljarder euro för Asyl-, migrations- och integrationsfonden och ISF (polis) har ytterligare 3,9 miljarder euro mobiliserats för att nå 10,8 miljarder euro för migration, gränsförvaltning och inre säkerhet – och detta omfattar inte ens den stora mängd medel som mobiliseras för att hantera flyktingkrisen utanför EU.

Vis av tidigare erfarenheter föreslår kommissionen nu att finansieringen ska fördubblas över hela linjen med 10,4 miljarder euro för migration, 9,3 miljarder euro för gränsförvaltning, 2,5 miljarder euro för inre säkerhet och 1,2 miljarder euro för säkrare avveckling av kärntekniska anläggningar i vissa medlemsstater – för att nå en totalsumma på över 23 miljarder euro.

Dessutom kommer stödet till EU-byråerna för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering att öka från 4,2 miljarder euro till 14 miljarder euro.

Läs mer

Vanliga frågor – EU:s framtida finansiering för gränser och migration

Rättsakter och faktablad:

 • Förordningen om inrättande av asyl- och migrationsfonden
 • Bilagor till förordningen om inrättande av asyl- och migrationsfonden
 • Förordningen om inrättande av ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
 • Bilagor till förordningen om inrättande av ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
 • Förordningen om inrättande av ett instrument för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
 • Bilagor till förordningen om inrättande av ett instrument för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
 • Konsekvensbedömning av programmet för den fleråriga budgetramen
 • Konsekvensbedömning: Sammanfattning
 • Faktablad – EU:s långtidsbudget - Migration Stöd till en stabil, rättvis och realistisk EU-politik
 • Faktablad – EU:s långtidsbudget – Säkra EU:s yttre gränser

Läs mer om EU:s nästa långtidsbudget här

Webbplatsen för kommissionär Dimitris Avramopoulos

Följ kommissionär Avramopoulos på Twitter

Webbplatsen för kommissionär Pierre Moscovici

Följ kommissionär Moscovici på Twitter

 

 

 

IP/18/4106

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar