Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s nästa långtidsbudget: EU tar på sig rollen som stark global aktör

Bryssel den 14 juni 2018

Kommissionen föreslår att anslagen för yttre åtgärder i EU:s nästa långsiktiga budget för 2021–2027 ska höjas till 123 miljarder euro och att strukturen ska bli mycket enklare, så att dagens globala utmaningar kan hanteras mer flexibelt och effektivt.

Budgeten för yttre åtgärder blir EU:s främsta verktyg för att stödja partnerländerna i deras politiska och ekonomiska omvandling i riktning mot hållbar utveckling, stabilitet, konsolidering av demokratin, samhällsekonomisk utveckling och utrotning av fattigdom. Den kommer också fortsatt att göra det möjligt för EU att ge humanitärt bistånd över hela världen. I EU:s grannskap ska den också vara ett verktyg för att hjälpa grannländerna i deras ekonomiska tillnärmning till EU:s inre marknad.

Den höga representanten och vice ordföranden Federica Mogherini gör följande uttalande: – Vi föreslår en budget för EU:s yttre åtgärder på 123 miljarder euro för kommande sju år. Det är en ökning med 30 % och en rekordstor investering i vår roll som globala aktör. Mer resurser för fler insatser som tillförlitlig, förutsägbar, samarbetsvillig global aktör – precis vad våra medborgare och partner förväntar sig i dessa problemfyllda tider. Det är ett erkännande av det mervärde som EU:s utrikespolitik skapar. Tillsammans får vi ett genomslag som ingen medlemsstat ensam klarar av i dagens värld.

Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar betonar följande: – Den utökade och reformerade budgeten gör att vi kan fortsätta samarbetet med länder som önskar en anslutning till EU, och bevara vår särskilda relation med våra grannar i öster och söder. Detta understödjer vårt strategiska mål att skapa ett område av stabilitet, säkerhet och välstånd vid EU:s gränser.

Kommissionären med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica tillägger: – EU är en av de viktigaste förespråkarna för FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Våra förslag ger den ekonomiska basen för EU att upprätthålla sin roll som ledande aktör på utvecklingsområdet, att hjälpa våra partner att utrota fattigdomen och möta globala utmaningar samtidigt som vi ser till att ingen lämnas utanför.

Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, säger: – Eftersom de humanitära kriserna i världen blir fler för vart år och allt mer komplexa stärker EU sin ledande roll som givare av humanitärt bistånd. Med en större budget kommer vi fortsatt att visa solidaritet med miljontals behövande människor.

De viktigaste delarna av förslaget till ny budget för yttre åtgärder:

 • Ökad finansiering: Finansieringen ökar från 94,5 miljarder euro under perioden 2014–2020 till 123 miljarder euro perioden 2021–2027, dvs. en ökning på 30 %.
 • Förenkling: Kommissionen föreslår att antalet instrument ska minska och att Europeiska utvecklingsfonden ska integreras i EU-budgeten. Detta ger större samstämmighet och en tydligare inriktning på politiska mål och åtaganden med partner, i linje med EU:s värden och prioriteringar.
 • Flexibilitet: Med den nya budgetstrukturen ska det gå att använda och återanvända outnyttjade medel på flerårig basis. På så sätt kan EU agera bättre i samklang med förändrade förhållanden och i linje med sina prioriteringar vad gäller att utrota fattigdom och att främja hållbar utveckling, välstånd, fred och stabilitet.
 • Ökad insyn och demokratisk kontroll: Det åstadkoms exempelvis genom att Europeiska utvecklingsfonden införlivas med EU:s budget.

Nya instrument för EU:s yttre åtgärder:

 • Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete med 89,2 miljarder euro: Det nya instrumentet ska bestå av tre pelare: 1. En geografisk pelare - med särskilt fokus på det europeiska grannskapet och Afrika söder om Sahara - får avsevärt större anslag för gemensamma lösningar på globala utmaningar, exempelvis mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet mellan könen, klimatförändring, miljöskydd, migration och tryggad livsmedelsförsörjning. 2. En tematisk pelare som kompletterar den geografiska pelaren genom stöd till mänskliga rättigheter och demokrati, civilsamhället, stabilitet och fred, eftersom sådana frågor måste hanteras på global nivå, vilket också gäller andra globala utmaningar, som inte omfattas av den geografiska pelaren. 3. En pelare för snabba insatser, som gör att EU snabbt kan reagera på kriser, och även främja konfliktförebyggande insatser, stärka staters, samhällens och individers motståndskraft, sammanlänka humanitärt bistånd med utvecklingsbistånd samt vidta tidiga åtgärder för att främja andra utrikespolitiska mål.
 • Ett nytt europeiskt instrument för kärnsäkerhet: Med en budget på 300 miljoner euro ska det komplettera verksamheten i det nya enklare instrumentet som bygger på Euratomfördraget.
 • Instrument för stöd inför anslutningen (IPA III): Med en budget på 14,5 miljarder euro ges ökat stöd till EU:s kandidatländer och potentiella kandidater på deras väg mot att uppfylla kriterierna för anslutning till EU genom djupgående och mångsidiga reformer.
 • Instrument för humanitärt bistånd: Med en budget på 11 miljarder euro skapas möjligheter för behovsbaserat EU-bistånd för att rädda och bevara liv, förebygga och lindra mänskligt lidande och värna befolkningars integritet och mänskliga värdighet om de drabbats av naturkatastrofer och kriser orsakade av människan.
 • Budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken blir 3 miljarder euro. Den ska användas vid externa konflikter och kriser, för att bygga upp partnerländernas kapacitet och för att skydda EU och dess medborgare.
 • Samarbete med de utomeuropeiska länderna och territorierna, bl.a. Grönland, med 500 miljoner euro. Detta anslag ska stödja och stärka de ekonomiska, politiska och kulturella banden mellan EU och de 13 utomeuropeiska länderna och territorierna som är knutna till vissa av EU:s medlemsstater.
 • Det återstående beloppet på cirka 4,5 miljarder euro består av en marginal (3,2 miljarder euro) och andra budgetposter, t.ex. makroekonomiskt stöd, utvärdering och revision eller arbete i anslutning till internationella organisationer och decentraliserade organ.
 • I kommissionens förslag ingår en investeringsram för yttre åtgärder med en utökad budget på 60 miljarder euro. Den bygger vidare på de positiva erfarenheterna från EU:s yttre investeringsplan och ska hjälpa till att anskaffa och skapa hävstångseffekter för ytterligare resurser för hållbar utveckling från den privata sektorn.
 • Utanför EU:s budget föreslår den höga representanten, med kommissionens stöd, dessutom att en europeisk fredsbevarande resurs ska inrättas med 10,5 miljarder euro i budget. Den europeiska fredsbevarande resursen ska finansiera operativa åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som har militära eller försvarsrelaterade konsekvenser, och därför inte kan finansieras via EU:s budget. Den ska stärka EU:s förmåga att bevara freden, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet, i linje med EU-fördraget och med syftena och principerna i FN-stadgan.

 

Vad händer nu?

Snabb enighet om den övergripande och långsiktiga EU-budgeten och de sektorsspecifika förslagen, för att EU-stödet snarast möjligt ska kunna ge konkreta resultat.

Förseningar som de som vi upplevde i början av innevarande budgetperiod 2014–2020 skulle kunna göra det mycket svårt för EU att uppfylla sina internationella skyldigheter och åtaganden gentemot sina partner.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

 

Läs mer

MEMO

Rättsakter och faktablad: Grannskapet och världen

Europeisk fredsbevarande resurs

Mer information: En EU-budget för framtiden

IP/18/4086

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar