Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: Evropska unija krepi svojo vlogo močnega svetovnega akterja

Bruselj, 14. junija 2018

Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga, da se proračun za zunanje delovanje poveča na 123 milijard evrov. Ta proračun naj bi bil po strukturi bolj preprost, prožen in učinkovit ter tako bolj primeren za reševanje današnjih svetovnih izzivov.

Proračun za zunanje delovanje bo glavno orodje Unije za podporo partnerskim državam pri njihovih političnih in gospodarskih preobrazbah v smeri trajnostnega razvoja, stabilnosti, konsolidacije demokracije, socialno-ekonomskega razvoja in izkoreninjenja revščine. Poleg tega bo Uniji še naprej omogočal zagotavljanje humanitarne pomoči po vsem svetu. Kar zadeva sosedstvo Unije, bo omogočal pomoč za sosednje države pri njihovem ekonomskem približevanju enotnemu trgu Unije.

Visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini je dejala: „Predlagamo proračun za zunanje delovanje Evropske unije v višini 123 milijard evrov v naslednjih sedmih letih: to 30-odstotno povečanje je doslej največja naložba v našo vlogo v svetu. Več sredstev pomeni več ukrepov. Pomeni pa tudi, da je Unija zanesljiv, predvidljiv in sodelujoč svetovni akter. In prav to v teh razburkanih časih tako državljani in državljanke Unije kot njeni partnerji pričakujejo. To je priznanje dodane vrednosti delovanja Unije na področju zunanje politike. Skupaj lahko vplivamo na dogajanje v današnjem svetu neprimerno bolj kot katera koli država članica sama.“

Evropski komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je poudaril: „Večji in spremenjeni proračun nam bo omogočil, da bomo še naprej sodelovali z državami, ki si prizadevajo za pridružitev Uniji, ter gojili posebne odnose z vzhodnimi in južnimi sosedami. S tem bomo podprli svoja strateška prizadevanja za skupni prostor stabilnosti, varnosti in blaginje ob mejah Unije.“

Evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica je dodal: „Unija je eden vodilnih partnerjev agende ZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja. V naših predlogih je predstavljena finančna podlaga, na osnovi katere bo Unija ohranila vlogo vodilnega razvojnega akterja ter partnerjem pomagala pri odpravljanju revščine in odzivanju na svetovne izzive, hkrati pa zagotavljala, da nihče ne bo prezrt.“

Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides je dejal: „Ker je primerov izrednih humanitarnih razmer po svetu vse več in ker postajajo vse bolj zapleteni, Unija utrjuje svojo vodilno vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči. Z večjim proračunom bomo še naprej izkazovali solidarnost milijonom ljudi v stiski.“

Ključni elementi novega predloga proračuna za zunanje delovanje:

 • več sredstev: sredstva se bodo povečala s 94,5 milijarde evrov v obdobju 2014–2020 na 123 milijard evrov v obdobju 2021–2027, torej za več kot 30 %;
 • poenostavitev: Komisija predlaga zmanjšanje števila instrumentov in vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU. To bo omogočilo večjo doslednost in jasnejše osredotočenje na politične cilje in zaveze do partnerjev, kar je v skladu z vrednotami in prednostnimi nalogami Unije;
 • prožnost: nova struktura proračuna bo omogočila uporabo in ponovno uporabo neporabljenih sredstev na večletni osnovi. Tako se bo Unija lahko bolje odzivala na spreminjajoče se okoliščine v skladu s prednostnimi nalogami izkoreninjenja revščine ter spodbujanja trajnostnega razvoja, blaginje, miru in stabilnosti;
 • večja preglednost in demokratični nadzor: na primer z vključitvijo Evropskega razvojnega sklada v proračun EU.

Novi predlagani instrumenti za zunanje delovanje Unije:

 • instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) v višini 89,2 milijarde evrov: ta novi racionalizirani instrument bodo tvorili trije stebri: prvič, geografski steber, posebej namenjen sosedstvu in podsaharski Afriki, se bo znatno povečal, da bo skupaj obravnaval svetovne izzive, kot so človekov razvoj, vključno z enakostjo spolov, podnebne spremembe, varstvo okolja, migracije in prehranska varnost; drugič, tematski steber, ki bo dopolnjeval geografski steber s podporo za človekove pravice in demokracijo, civilno družbo ter stabilnost in mir, v kolikor jih je treba obravnavati na svetovni ravni, ter druge svetovne izzive, ki jih geografski steber ne bi zajemal; in tretjič, steber za hitro odzivanje, ki bo EU omogočil hitro odzivanje na krize ter preprečevanje konfliktov, krepitev odpornosti držav, družb, skupnosti in posameznikov, povezovanje humanitarne pomoči in razvojnih ukrepov ter zgodnje ukrepanje za doseganje drugih ciljev zunanje politike;
 • novi evropski instrument za jedrsko varnost: s 300 milijoni evrov bo dopolnjeval dejavnosti v okviru novega racionaliziranega instrumenta na podlagi Pogodbe Euratom;
 • instrument za predpristopno pomoč (IPA III): s 14,5 milijarde evrov bo omogočal večjo podporo državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam pri globokih in celostnih reformah na njihovi poti k izpolnjevanju meril za pristop k Uniji;
 • instrument za humanitarno pomoč: z 11 milijardami evrov bo omogočal pomoč Unije na podlagi potreb za reševanje in ohranjanje človeških življenj, preprečevanje in omilitev človeškega trpljenja ter zaščito integritete in dostojanstva ljudi, ki so jih prizadele naravne nesreče in krize, ki jih povzroči človek;
 • skupni zunanji in varnostni proračun v višini 3 milijard evrov: ta sredstva bodo še naprej omogočala odziv na zunanje konflikte in krize, krepitev zmogljivosti partnerskih držav ter zaščito Unije in njenih državljank in državljanov;
 • sodelovanje s čezmorskimi državami in ozemlji, vključno z Grenlandijo, v višini 500 milijonov evrov: s temi sredstvi se bodo podpirale in krepile gospodarske, politične in kulturne vezi med Unijo in 13 čezmorskimi državami in ozemlji, povezanimi z državami članicami EU;
 • preostali znesek v višini približno 4,5 milijarde evrov bodo tvorile proračunske rezerve (3,2 milijarde EUR) in druge proračunske postavke, kot so nepovratna sredstva za makrofinančno pomoč, ocenjevalni in revizijski ukrepi ali delo, povezano z mednarodnimi organizacijami in decentraliziranimi agencijami;
 • predlog Komisije vključuje naložbeni okvir za zunanje delovanje z dodatnimi sredstvi v višini do 60 milijard evrov. Ta bo nadgradil pozitivne izkušnje, pridobljene pri načrtu EU za zunanje naložbe, ter omogočil pritegnitev dodatnih finančnih sredstev za trajnostni razvoj iz zasebnega sektorja in vzvod za ta sredstva;
 • ob tem visoka predstavnica ob podpori Komisije zunaj proračuna Unije predlaga vzpostavitev evropskega mirovnega instrumenta s sredstvi v višini 10,5 milijarde evrov. Evropski mirovni instrument bo financiral operativne ukrepe v okviru skupne zunanje in varnostne politike, ki so vojaškega ali obrambnega pomena in jih zato ni mogoče financirati iz proračuna EU. Krepil bo sposobnosti Unije za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu s Pogodbo o Evropski uniji ter nameni in načeli Ustanovne listine Združenih narodov.

 

Naslednji koraki

Hiter dogovor Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o celotnem dolgoročnem proračunu Unije in sektorskih predlogih bi zagotovil, da bodo sredstva Unije na terenu čim prej prinesla rezultate.

Zamude, kakršne so nastale na začetku tekočega proračunskega obdobja 2014–2020, bi lahko povzročile resne omejitve za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in zavez Unije do partnerjev.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

 

Več informacij

MEMO

Pravna besedila in informativni pregledi o sosedstvu in svetu

Evropski mirovni instrument

Dodatne informacije o proračunu Unije za prihodnost

IP/18/4086

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar