Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rozpočet EÚ: Posilnenie Európskej únie v postavení silného svetového aktéra

Brusel 14. jún 2018

Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet vonkajšej činnosti na 123 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027, výrazne zjednodušiť jeho štruktúru a zabezpečiť, aby bol oveľa flexibilnejší účinnejší, pokiaľ ide o riešenie súčasných globálnych výziev.

Rozpočet vonkajšej činnosti bude hlavným nástrojom EÚ na podporu partnerských krajín v ich politickej a hospodárskej transformácii cestou k udržateľnému rozvoju, stabilite, konsolidácii demokracie, spoločensko-hospodárskemu rozvoju a odstráneniu chudoby. Európskej únii zároveň umožní naďalej poskytovať humanitárnu pomoc po celom svete. Pokiaľ ide o susedstvo EÚ, poslúži ako nástroj na pomoc susedným krajinám s aproximáciou ich hospodárstva jednotnému trhu EÚ.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová vyhlásila: „Predkladáme návrh rozpočtu vonkajšej činnosti Európskej únie na nasledujúcich sedem rokov v objeme 123 miliárd EUR: navýšenie rozpočtu o 30 % predstavuje nebývalú investíciu do našej globálnej úlohy. Objemnejšie zdroje a viac opatrení v postavení spoľahlivého, čitateľného a spolupracujúceho svetového hráča – presne to, čo v týchto ťažkých časoch očakávajú naši občania a partneri. Ide o uznanie pridanej hodnoty práce EÚ v oblasti zahraničnej politiky. Spoločne môžeme mať taký vplyv, aký v dnešnom svete nemôže mať žiadny členský štát sám.“

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn zdôraznil: „Navýšený a zreformovaný rozpočet nám umožní pokračovať v spolupráci s tými krajinami, ktoré sa aktívne zaujímajú o vstup do EÚ, a ďalej udržiavať osobité vzťahy s našimi východnými a južnými susedmi. Podporíme tak náš strategický cieľ, ktorým je dosiahnutie priestoru stability, bezpečnosti a prosperity v blízkosti hraníc EÚ.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal: „EÚ je kľúčovým podporovateľom programu OSN do roku 2030 a jeho cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. V našich návrhoch sa stanovuje finančný základ pre EÚ, ktorý jej umožní udržať si postavenie hlavného aktéra v oblasti rozvoja, poskytovať pomoc našim partnerom pri odstraňovaní chudoby a reagovať na globálne výzvy tak, aby sme na nikoho nepozabudli.“

Európsky komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides uviedol: „Sledujeme, že sa vo svete každým rokom množia núdzové humanitárne situácie, ktoré sú čoraz zložitejšie, a preto EÚ posilňuje svoje vedúce postavenie medzi najväčšími poskytovateľmi humanitárnej pomoci. Zvýšený rozpočet prispeje k tomu, že budeme aj naďalej preukazovať solidaritu s miliónmi núdznych.“

Kľúčové prvky návrhu nového rozpočtu vonkajšej činnosti:

 • Zvýšené financovanie: Financovanie sa zvýši z 94,5 miliardy EUR v období 2014 – 2020 na 123 miliárd EUR v období rokov 2021 – 2027, teda o 30 percent.
 • Zjednodušenie: Komisia navrhuje znížiť počet nástrojov a začleniť Európsky rozvojový fond do rozpočtu EÚ. Umožní to väčšiu súdržnosť a jasnejšie zameranie na politické ciele a spoluprácu s partnermi v súlade s hodnotami a prioritami EÚ.
 • Flexibilita: Nová štruktúra rozpočtu umožní využívanie a opakované použitie nevyužitých finančných prostriedkov vo viacročnom období. EÚ bude môcť vďaka tomu lepšie reagovať na meniace sa okolnosti v súlade so svojimi prioritami, ku ktorým patrí odstránenie chudoby, podpora udržateľného rozvoja, prosperity, mieru a stability.
 • Zvýšená transparentnosť a demokratická kontrola: napríklad začlenením Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ.

Nové navrhované nástroje vonkajšej činnosti EÚ:

 • Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce (NDICI) so sumou 89,2 mld. EUR: Tento nový zefektívnený nástroj bude pozostávať z troch pilierov: 1. Geografického piliera, s osobitným zameraním na oblasť susedstva a subsaharskú Afriku, ktorý sa výrazne zvýši, aby sa spoločne riešili globálne výzvy, ako je rozvoj ľudstva vrátane rodovej rovnosti, zmena klímy, ochrana životného prostredia, migrácia a potravinová bezpečnosť; 2. Tematického piliera, ktorý bude dopĺňať geografický pilier podporou ľudských práv a demokracie, občianskej spoločnosti, stability a mieru, keďže tieto témy treba riešiť na celosvetovej úrovni, a slúžiť bude aj na riešenie ďalších globálnych výziev, ktoré nepatria do rozsahu geografického piliera; 3. Piliera rýchlej reakcie, ktorý umožní EÚ rýchlo reagovať na krízy, ako aj podporovať predchádzanie konfliktom, posilňovať odolnosť štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov, spájať humanitárnu pomoc s rozvojovými opatreniami a vykonávať včasné opatrenia v záujme ďalších cieľov zahraničnej politiky.
 • Nový Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť: S objemom 300 miliónov EUR bude dopĺňať činnosti v rámci nového zefektívneného nástroja na základe Zmluvy o Euratome.
 • Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III): S prostriedkami vo výške 14,5 miliardy EUR bude slúžiť na zvýšenú podporu kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín na ich ceste k splneniu prístupových kritérií EÚ vykonaním rozsiahlych a komplexných reforiem.
 • Nástroj humanitárnej pomoci: S prostriedkami vo výške 11 miliárd EUR poskytne pomoc EÚ, ktorá sa bude rozdeľovať na základe potrieb v záujme záchrany a ochrany ľudských životov, prevencie a zmiernenia ľudského utrpenia a zabezpečenia integrity a dôstojnosti obyvateľstva zasiahnutého prírodnými katastrofami a krízami vyvolanými ľudskou činnosťou.
 • Rozpočet spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s prostriedkami vo výške 3 miliardy EUR. Tieto finančné prostriedky sa budú využívať v reakciách na vonkajšie konflikty a krízy, pri budovaní kapacity partnerských krajín a ochrane EÚ a jej občanov.
 • Rozpočet na spoluprácu so zámorskými krajinami a územiami vrátane Grónska s prostriedkami vo výške 500 miliónov EUR. Tieto finančné zdroje sú určené na podporu a posilňovanie hospodárskych, politických a kultúrnych väzieb medzi Európskou úniou a 13 zámorskými krajinami a územiami s prepojením na členské štáty EÚ.
 • Zvyšnú sumu približne 4,5 mld. EUR tvorí rozpočtové rozpätie (3,2 mld. EUR) a iné rozpočtové položky, ako sú granty makrofinančnej pomoci, opatrenia v oblasti hodnotenia a auditu alebo práca súvisiaca s medzinárodnými organizáciami a decentralizovanými agentúrami.
 • Návrh Komisie zahŕňa investičný rámec pre vonkajšie opatrenia so zvýšeným objemom prostriedkov až 60 miliárd EUR. Vychádza z dobrých skúseností s vonkajším investičným plánom EÚ a pomôže získať a znásobiť ďalšie finančné zdroje zo súkromného sektora na udržateľný rozvoj.
 • Okrem toho vysoká predstaviteľka s podporou Komisie navrhuje nad rámec rozpočtu EÚ zriadiť Európsky mierový nástroj s prostriedkami v objeme 10,5 miliardy EUR. Európsky mierový nástroj sa bude využívať na financovanie operačných opatrení v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky, a preto sa nemôžu financovať z rozpočtu EÚ. Posilní schopnosť Európskej únie udržiavať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade so Zmluvou o Európskej únii a s cieľmi a zásadami Charty OSN.

 

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody v Európskom parlamente a Rade Európskej únie o celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch, s cieľom zabezpečiť čo najskorší nástup praktických výsledkov použitia finančných prostriedkov EÚ.

Podobné oneskorenia ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by mohli mať za následok vážne prekážky pre splnenie medzinárodných záväzkov a povinností EÚ voči partnerom.

Keby sa podarilo dohodu o nasledujúcom dlhodobom rozpočte dosiahnuť v roku 2019, zabezpečil by sa plynulý prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový a zabezpečila by sa aj predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

 

Ďalšie informácie

OZNAM

Znenie právnych aktov a prehľady o susedstve a o svete

Európsky mierový nástroj

Ďalšie informácie o Rozpočte EÚ pre budúcnosť

IP/18/4086

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar