Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting: Budget EU afgestemd op haar rol als sterke wereldspeler

Brussel, 14 juni 2018

Voor de volgende begrotingsperiode (2021-2027) wil de Europese Commissie het EU-budget voor extern optreden niet alleen optrekken tot 123 miljard euro, maar ook structureel vereenvoudigen zodat het flexibeler wordt en de uitdagingen van vandaag beter kan aangaan.

Het budget voor extern optreden is het voornaamste instrument waarmee de EU haar partnerlanden steunt bij de politieke en economische transformatie die zij doorlopen op weg naar duurzame ontwikkeling, stabiliteit, consolidering van de democratie, sociaal-economische vooruitgang en de uitbanning van armoede. Bovendien kan de EU met dit geld overal ter wereld humanitaire hulp verlenen. Ook wat de buurlanden van de EU betreft, is dit budget het instrument bij uitstek voor een geleidelijke economische integratie van deze landen in de eengemaakte markt van de EU.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini: "Voor het extern optreden van de EU stellen we een begroting voor van 123 miljard euro voor de volgende zeven jaar: een verhoging van 30% om meer dan ooit te investeren in onze rol op het wereldtoneel. Meer middelen voor meer maatregelen als betrouwbare, voorspelbare en coöperatieve internationale partner, dat is precies wat de Europeanen en onze partners wereldwijd van ons verwachten. We erkennen hiermee dat het buitenlands beleid van de EU een duidelijke toegevoegde waarde heeft. In de wereld van vandaag bereiken we samen meer dan enig EU-land alleen zou kunnen verwezenlijken.

Commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn: “Dankzij de verhoogde en hervormde begroting kunnen we blijven samenwerken met landen die lid van de EU willen worden, en de bijzondere relatie in stand houden met onze oostelijke en zuidelijke buurlanden. Dit zal bijdragen aan onze strategische doelstelling om te komen tot een ruimte van stabiliteit, veiligheid en welvaart in de nabijheid van de grenzen van de EU.

Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica: "De EU is een van de grootste pleitbezorgers van Agenda 2030 en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Onze voorstellen leggen de financiële basis om ervoor te zorgen dat de EU haar rol als wereldleider op het gebied van ontwikkeling kan handhaven, onze partners kan helpen bij het uitbannen van armoede, kan reageren op wereldwijde problemen, en te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten."

Commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides: Geconfronteerd met het feit dat de humanitaire noodsituaties in de wereld elk jaar in aantal, in omvang en in complexiteit toenemen, versterkt de EU haar leidende rol als verstrekker van humanitaire hulp. Met een verhoogd budget zullen wij solidariteit blijven betonen met miljoenen mensen in nood.”

Kernelementen van het nieuwe begrotingsvoorstel voor extern beleid:

 • Meer geld: Het budget zal 30% stijgen van 94,5 miljard euro in de periode 2014-2020 tot 123 miljard euro in 2021-2027.
 • Vereenvoudiging: De Commissie stelt voor het aantal instrumenten te verminderen en het Europees Ontwikkelingsfonds te integreren in de EU-begroting. Zo kan er meer nadruk worden gelegd op politieke doelstellingen en verbintenissen met partners, in overeenstemming met de waarden en prioriteiten van de EU.
 • Flexibiliteit: De nieuwe begrotingsstructuur maakt het mogelijk ongebruikte middelen te gebruiken en te hergebruiken op meerjarige basis. Dit zal de EU in staat stellen beter in te spelen op veranderende omstandigheden in overeenstemming met haar prioriteiten, namelijk armoede uitbannen en duurzame ontwikkeling, welvaart, vrede en stabiliteit bevorderen.
 • Meer transparantie en democratische toetsing: Bijvoorbeeld door het Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting te integreren.

De nieuwe voorgestelde instrumenten voor het externe optreden van de EU:

 • Het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), met €89,2 miljard. Dit nieuwe, gestroomlijnde instrument zal bestaan uit drie pijlers: 1. Een geografische pijler, met bijzondere aandacht voor de nabuurschapsregio en Afrika bezuiden de Sahara, die aanzienlijk zal worden versterkt om mondiale uitdagingen zoals menselijke ontwikkeling (met inbegrip van gendergelijkheid), klimaatverandering, milieubescherming, migratie en voedselzekerheid aan te pakken; 2. Een thematische pijler, die de geografische pijler zal aanvullen met steun voor mensenrechten en democratie, het maatschappelijk middenveld, stabiliteit en vrede aangezien deze zaken op wereldniveau moeten worden aangepakt, naast andere problemen die niet onder de geografische pijler vallen. 3. Een pijler voor snelle respons, die de EU in staat zal stellen om snel te reageren op crises en om conflictpreventie te ondersteunen, de weerbaarheid van staten, samenlevingen en personen en andere doelstellingen van het buitenlands beleid te versterken, humanitaire hulp en ontwikkeling aan elkaar te koppelen, en vroegtijdig in te grijpen met het oog op doelstellingen van het buitenlands beleid.
 • Een nieuw Europees instrument voor nucleaire veiligheid: Met 300 miljoen euro zal dit een aanvulling vormen op de activiteiten die zullen worden gefinancierd uit het nieuwe, gestroomlijnde instrument op basis van het Euratom-Verdrag;
 • Het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III): Met 14,5 miljard euro zal dit instrument meer steun verlenen aan EU-kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten op weg naar het voldoen aan de toetredingscriteria door middel van ingrijpende hervormingen;
 • Het instrument voor humanitaire hulp: Met 11 miljard euro zal dit de EU in staat stellen bijstand te verlenen om levens te redden en te beschermen, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten, en de integriteit en waardigheid te beschermen van bevolkingsgroepen die worden getroffen door natuurrampen en door de mens veroorzaakte crises;
 • Het budget voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, 3 miljard euro groot. Dit geld zal worden ingezet om te reageren op externe conflicten en crises, capaciteit op te bouwen in partnerlanden en de EU en haar burgers te beschermen.
 • Samenwerking met de landen en gebieden overzee, met inbegrip van Groenland, waarvoor 500 miljoen euro beschikbaar is. Dit bedrag is bestemd voor ondersteuning en versterking van de economische, politieke en culturele banden van de EU met de 13 met EU-lidstaten verbonden landen en overzeese gebieden.
 • Het resterende bedrag van bijna 4,5 miljard euro bestaat uit de begrotingsmarge (3,2 miljard euro) en andere begrotingsposten, zoals macrofinanciële steun, evaluaties en audits, en werkzaamheden in het kader van internationale organisaties of gedecentraliseerde agentschappen.
 • Het voorstel van de Commissie omvat ook een investeringskader voor extern optreden met extra slagkracht ten belope van maximaal 60 miljard euro. Voortbouwend op de gunstige ervaringen met het plan voor externe investeringen, kan de EU op die manier extra financiële middelen voor duurzame ontwikkeling uit de privésector mobiliseren.
 • Daarnaast stelt de Hoge Vertegenwoordiger, met steun van de Commissie, voor om buiten de EU-begroting een Europese vredesfaciliteit ten belope van 10,5 miljard euro op te zetten. De Europese vredesfaciliteit dient ter financiering van operationele acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid die implicaties hebben op militair of defensiegebied, en derhalve niet uit de EU-begroting gefinancierd kunnen worden. Zo zal de EU beter in staat zijn om de vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en de internationale veiligheid te versterken, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. 

Volgende stappen

Een zo spoedig mogelijk akkoord van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie over de algemene langetermijnbegroting van de EU en de sectorale voorstellen om ervoor te zorgen dat de EU-middelen zo snel mogelijk concrete resultaten opleveren.

Vertragingen zoals aan het begin van de begrotingsperiode 2014-2020 zouden de EU ernstig kunnen hinderen in het vervullen van haar internationale verplichtingen en verbintenissen ten opzichte van haar partners.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat. 

Meer informatie:

MEMO

Juridische teksten en factsheets over de buurlanden en de wereld

Europese vredesfaciliteit

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst

IP/18/4086

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar