Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: Eiropas Savienība būs gatava savai ietekmīgajai lomai pasaules politikā

Briselē, 2018. gada 14. jūnijā

Eiropas Komisija ierosina nākamajam ES ilgtermiņa budžetam 2021.–2027. gadam palielināt ārējās darbības budžetu līdz 123 miljardiem eiro, ievērojami vienkāršot tā struktūru un padarīt to daudz elastīgāku un efektīvāku mūsdienu globālo problēmu risināšanai.

Ārējās darbības budžets būs galvenais instruments, ar ko ES atbalstīs partnervalstu politiskās un ekonomiskās pārmaiņas virzībā uz ilgtspējīgu attīstību, stabilitāti, demokrātijas nostiprināšanu, sociālekonomisko attīstību un nabadzības izskaušanu. ES to varēs arī izmantot, lai turpinātu sniegt humāno palīdzību visā pasaulē. Attiecībā uz ES kaimiņvalstīm tas būs arī instruments, ar ko palīdzēt kaimiņvalstu ekonomikai tuvināties ES vienotajam tirgum.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni sacīja: “Mēs ierosinām Eiropas Savienības ārējās darbības budžetu nākamajiem septiņiem gadiem 123 miljardu eiro apmērā. Tas ir par 30 % lielāks par iepriekšējo budžetu un ir visu laiku lielākais ieguldījums mūsu globālajā darbībā. Vairāk resursu, lai vēl vairāk darbotos kā uzticama, paredzama un uz sadarbību vērsta globālo procesu dalībniece — tieši to šajos nemierīgajos laikos gaida mūsu iedzīvotāji un mūsu partneri. Šādi tiek atzīts, ka ES darbam ārpolitikas jomā ir pievienotā vērtība. Kopā mēs varam ietekmēt daudz vairāk mūsdienu pasaulē, nekā to spētu kāda dalībvalsts atsevišķi.”

Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns uzsvēra: “Pateicoties palielinātajam un reformētajam budžetam, mēs varēsim turpināt sadarboties ar valstīm, kuras ir apņēmušās pievienoties ES, kā arī uzturēt īpašās attiecības ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm. Tas mums palīdzēs sasniegt stratēģisko mērķi — izveidot stabilitātes, drošības un labklājības telpu ES robežu tuvumā.”

Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica piebilda: “ES ir nozīmīgs spēks, kas veicina ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Mūsu priekšlikumos ir paredzēts finansiālais pamats tam, lai ES arī turpmāk varētu darboties vadošajā pozīcijā attīstības jomā, palīdzot mūsu partneriem izskaust nabadzību un reaģēt uz globālām problēmām un vienlaikus nodrošinot, ka neviens netiek atstāts novārtā.”

Humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis teica: “Pasaulē ik gadu rodas arvien vairāk ārkārtas humanitāro situāciju, un tās kļūst arvien sarežģītākas, tādēļ ES nostiprina savu vadošo pozīciju kā viena no lielākajām humānās palīdzības sniedzējām. Ar lielāku budžetu mēs turpināsim apliecināt solidaritāti ar miljoniem cilvēku, kam ir vajadzīga palīdzība.”

Jaunā ārējās darbības budžeta priekšlikuma svarīgākie elementi

 • Lielāks finansējums. Finansējums pieaugs no 94,5 miljardiem eiro 2014.–2020. gadā līdz 123 miljardiem eiro 2021.-2027. gadā (par 30 % vairāk).
 • Vienkāršošana. Komisija ierosina samazināt instrumentu skaitu, kā arī iekļaut Eiropas Attīstības fondu ES budžetā. Tādējādi varēs panākt lielāku saskaņotību un skaidrāk koncentrēties uz politikas mērķiem un dialoga veidošanu ar partneriem saskaņā ar ES vērtībām un prioritātēm.
 • Elastība. Jaunā budžeta struktūra ļaus izmantot un atkārtoti izmantot neizlietotos līdzekļus daudzgadu perspektīvā. Tādējādi ES varēs labāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām atbilstoši savām prioritātēm nabadzības izskaušanas un ilgtspējīgas attīstības, labklājības, miera un stabilitātes veicināšanas jomā.
 • Lielāka pārredzamība un demokrātiskā kontrole. To panāks, piemēram, iekļaujot Eiropas Attīstības fondu ES budžetā.

Jaunie ierosinātie ES ārējās darbības instrumenti

 • Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI) (89,2 miljardi eiro). Šim jaunajam, racionalizētajam instrumentam būs trīs pīlāri: 1. ģeogrāfiskais pīlārs, kas īpaši vērsts uz kaimiņvalstu zonu un Subsahāras Āfriku, tiks ievērojami palielināts ar mērķi kopīgi risināt globālās problēmas tādās jomās kā cilvēces attīstība, t. sk. dzimumu līdztiesība, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība, migrācija un pārtikas nodrošinājums; 2. tematiskais pīlārs, kas papildinās ģeogrāfisko pīlāru, — no tā atbalsts tiks sniegts cilvēktiesībām un demokrātijai, pilsoniskajai sabiedrībai, stabilitātei un mieram, ņemot vērā to, ka problēmas šajās jomās ir jārisina globālā līmenī, kā arī citas globālas problēmas, kuru risināšana nebūtu ietverta ģeogrāfiskajā pīlārā; 3. ātrās reaģēšanas pīlārs, kas ļaus ES ātri reaģēt uz krīzēm un atbalstīt konfliktu novēršanu, stiprināt nestabilu valstu, sabiedrību, kopienu un indivīdu izturētspēju, sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus attīstības jomā, kā arī rīkoties agrīnā posmā saistībā ar citiem ārpolitikas mērķiem.
 • Jauns Eiropas Kodoldrošuma instruments. Ar 300 miljonu eiro finansējumu tas papildinās pasākumus, kurus īstenos saskaņā ar jauno, racionalizēto instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu.
 • Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III). Ar 14,5 miljardu eiro finansējumu tas piedāvās lielāku atbalstu ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm laikā, kamēr tās pilda ES pievienošanās kritērijus, īstenojot padziļinātas un visaptverošas reformas.
 • Humānās palīdzības instruments. Ar 11 miljardu eiro finansējumu atkarībā no konkrētajām vajadzībām varēs nodrošināt ES palīdzību, lai glābtu un aizsargātu cilvēku dzīvību, novērstu un mazinātu cilvēku ciešanas un aizsargātu dabas katastrofās vai cilvēku izraisītās krīzēs cietušo iedzīvotāju integritāti un cieņu.
 • Kopējās ārpolitikas un drošības politikas budžets — 3 miljardi eiro. Šo finansējumu izmantos, lai reaģētu uz ārējiem konfliktiem un krīzēm, vairotu partnervalstu kapacitāti un aizsargātu ES un tās iedzīvotājus.
 • Sadarbība ar aizjūras zemēm un teritorijām, ieskaitot Grenlandi, — 500 miljoni eiro. Ar šo finansējumu tiks atbalstītas un stiprinātas ekonomiskās, politiskās un kultūras saites starp ES un 13 aizjūras zemēm un teritorijām, kas saistītas ar ES dalībvalstīm.
 • Atlikusī summa aptuveni 4,5 miljardu eiro apmērā ietver budžeta rezervi (3,2 miljardi eiro) un citus budžeta posteņus, piemēram, makrofinansiālās palīdzības dotācijas, izvērtēšanas un revīzijas pasākumus vai darbu, kas saistīts ar starptautiskām organizācijām un decentralizētām aģentūrām.
 • Komisijas priekšlikums ietver ieguldījumu sistēmu ārējai darbībai ar rīcībspēju, kas palielināta līdz 60 miljardiem eiro. Pamatojoties uz ES ārējo investīciju plāna veiksmīgo pieredzi, šī sistēma palīdzēs rast un piesaistīt papildu finanšu resursus no privātā sektora ilgtspējīgai attīstībai.
 • Augstā pārstāve ar Komisijas atbalstu ierosina ārpus ES budžeta izveidot vēl vienu instrumentu — Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (10,5 miljardi eiro). Eiropas Miera nodrošināšanas fonds finansēs operatīvās darbības saskaņā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kurām ir militāra vai ar aizsardzību saistīta ietekme un kuras tādēļ nevar finansēt no ES budžeta. Tas stiprinās Savienības spēju saglabāt mieru, novērst konfliktus un stiprināt starptautisko drošību saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem.

 

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes ātra vienošanās par kopējo ES ilgtermiņa budžetu un tā nozaru priekšlikumiem, lai panāktu, ka ES fondi pēc iespējas drīz nodrošina rezultātus uz vietas.

Pašreizējā 2014.–2020. gada budžeta perioda sākumā piedzīvotajiem kavējumiem līdzīga kavēšanās varētu radīt nopietnus ierobežojumus ES starptautisko saistību un saistību pret partneriem izpildē.

Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014.–2020. g.) uz jauno un finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, kas ir mūsu visu interesēs.

 

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums

Juridiski teksti un faktu lapas par kaimiņattiecībām un pasauli

Eiropas Miera nodrošināšanas fonds

Papildu informācija par ES budžetu nākotnei

IP/18/4086

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar