Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. ES pasirengimas tinkamai atlikti stiprios pasaulinės veikėjos vaidmenį

Briuselis, 2018 m. birželio 14 d.

Siekdama spręsti dabartinius pasaulinius uždavinius, Europos Komisija siūlo padidinti išorės veiksmų biudžetą iki 123 mlrd. EUR kitame ilgalaikiame ES biudžete (2021–2027 m.), gerokai supaprastinti jo struktūrą ir padaryti jį lankstesniu ir veiksmingesniu.

Išorės veiksmų biudžetas bus pagrindinis šaltinis, iš kurio ES rems valstybių partnerių politines ir ekonomines pertvarkas, kuriomis siekiama tvaraus vystymosi, stabilumo, demokratijos stiprinimo, socialinės ir ekonominės plėtros ir skurdo panaikinimo. Iš jo lėšų ES taip pat galės humanitarinę pagalbą toliau teikti visame pasaulyje. Kalbant apie Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančias šalis, tai taip pat bus priemonė padėti joms ekonomiškai integruotis į ES bendrąją rinką.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Europos Sąjungos išorės veiksmams per kitus septynerius metus siūlome123 mlrd. EUR biudžetą: jis yra 30 proc. didesnis. Tai precedento neturinti investicija į mūsų kaip pasaulinės veikėjos vaidmenį. Kaip patikima, veiksminga ir nuspėjama pasaulinio masto veikėja skiriame daugiau lėšų didesniam skaičiui veiksmų – būtent to iš mūsų tikisi mūsų piliečiai ir partneriai šiais nelengvais laikais. Tai yra ES darbo užsienio politikos srityje pridėtinės vertės pripažinimas. Drauge mes galime padaryti tiek, kiek šiandienos pasaulyje negali nei viena valstybė narė atskirai.“

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Padidinę ir reformavę biudžetą mes ir toliau bendradarbiausime su į ES norinčiomis įstoti šalimis ir palaikysime ypatingus santykius su rytų ir pietų kaimyninėmis šalimis. Tai mums padės siekti savo strateginio tikslo – greta ES išorės sienų sukurti bendrą stabilumo, saugumo ir klestėjimo erdvę.

Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica sakė: „ES yra svarbi JT darbotvarkės iki 2030 m. ir joje nustatytų darnaus vystymosi tikslų rėmėja. Mūsų pasiūlymais nustatomas ES finansinis pagrindas, siekiant išlaikyti jos kaip vystymosi politikos lyderės vaidmenį, padėti mūsų partneriams naikinti skurdą ir reaguoti į visuotinius klausimus, įsitikinant, kada niekas nepaliktas vienas.“

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Christos Stylianides sakė: „Visame pasaulyje ekstremaliųjų humanitarinių situacijų vis daugėja ir jos vis sudėtingesnės, todėl ES stiprina savo kaip pagrindinės humanitarinės pagalbos teikėjos vaidmenį. Padidinę biudžetą, galėsime toliau rodyti solidarumą su milijonais pagalbos prašančių žmonių.“

Pagrindiniai naujojo išorės biudžeto pasiūlymo elementai:

 • Didesnis finansavimas. Finansavimas padidės nuo 94,5 mlrd. EUR 2014–2020 m. laikotarpiu iki 123 mlrd. EUR 2021–2027 m., tai yra padidės 30 proc.
 • Supaprastinimas. Komisija siūlo sumažinti priemonių skaičių ir Europos plėtros fondą įtraukti į ES biudžetą. Taip bus galima daugiau dėmesio skirti politiniams tikslams ir bendradarbiavimui su partneriais, vadovaujantis ES vertybėmis ir prioritetais.
 • Lankstumas. Pagal naują biudžeto struktūrą bus galima naudoti ir pakartotinai naudoti nepanaudotas daugiametės programos lėšas. Tokiu būdu į kintančias aplinkybes ES galės geriau reaguoti vadovaudamasi savo skurdo panaikinimo, tvaraus vystymosi, klestėjimo, taikos ir stabilumo skatinimo prioritetais.
 • Didesnis skaidrumas ir demokratinis tikrinimas. Pavyzdžiui, Europos plėtros fondo įtraukimas į ES biudžetą.

Siūlomos naujos ES išorės veiksmų priemonės:

 • Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (89,2 mlrd. EUR). Naujoji supaprastinta priemonė sudaryta iš trijų dalių. 1. Geografinė dalis apima, visų pirma, Europos kaimynystės ir Užsachario Afrikos šalis, kurioms bus skirtas didesnis finansavimas siekiant bendrai spręsti tokius pasaulinius uždavinius, kaip žmogaus socialinė raida, įskaitant lyčių lygybę, klimato kaita, aplinkos apsauga, migracija ir aprūpinimo maistu saugumas. 2. Teminė dalis papildys geografinę dalį. Pagal ją bus remiamos žmogaus teisės ir demokratija, pilietinė visuomenė, stabilumas ir taika, jei tie klausimai turi būti sprendžiami pasauliniu lygmeniu, bei kiti visuotiniai klausimai, kurių neapima geografinė dalis. 3. Trečioji yra greitojo reagavimo dalis, pagal kurią ES galės greitai reaguoti į krizes, remti konfliktų prevenciją, didinti valstybių, visuomenės, bendruomenių ir individų atsparumą, sieti humanitarinę pagalbą ir vystymosi veiksmus ir sparčiai siekti kitų užsienio politikos tikslų.
 • Naujoji Europos branduolinės saugos priemonė. Ji (priemonės biudžetas 300 mln. EUR), remiantis Euratomo sutartimi, papildys naujos supaprastintos priemonės veiksmus.
 • Pasirengimo narystei paramos priemonė (IPA III). Pagal ją (biudžetas 14,5 mlrd. EUR) bus teikiama didesnė parama ES šalims kandidatėms ir potencialioms kandidatėms joms vykdant nuodugnias ir visapusiškas reformas ir siekiant atitikti stojimo į ES kriterijus.
 • Humanitarinės pagalbos priemonė. Turint 11 mlrd. EUR biudžetą ES paramą bus galima teikti atsižvelgiant į poreikį, siekiant gelbėti ir išsaugoti žmonių gyvybę, užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti ir apsaugoti nuo gaivalinių nelaimių ar žmogaus sukeltų krizių nukentėjusių gyventojų neliečiamumą ir orumą.
 • Bendras užsienio ir saugumo politikos biudžetas (3 mlrd. EUR). Šios lėšos bus naudojamos reaguoti į išorės konfliktus ir krizes, stiprinti valstybių partnerių pajėgumus ir saugoti ES ir jos piliečius.
 • Bendradarbiavimas su užjūrio šalimis ir teritorijomis, įskaitant Grenlandiją (500 mln. EUR). Juo siekiama remti ir stiprinti ES ir trylikos su Sąjungos valstybėmis narėmis susijusių užjūrio šalių ir teritorijų ekonominius, politinius ir kultūrinius ryšius.
 • Likusią maždaug 4,5 mlrd. EUR sumą sudaro biudžeto maržos (3,2 mlrd. EUR) ir kiti biudžeto punktai, kaip antai makrofinansinės pagalbos dotacijos, vertinimas ir audito priemonės arba su tarptautinėmis organizacijomis ir decentralizuotomis agentūromis susijęs darbas.
 • Komisijos pasiūlymas apima investicijų programą išorės veiksmams su didžiuliu iki 60 mlrd. EUR biudžetu. Remiantis gerąja ES Išorės investicijų plano patirtimi, ši programa padės surinkti ir mobilizuoti papildomų lėšų tvariam vystymuisi iš privataus sektoriaus.
 • Be to, Vyriausioji įgaliotinė, pritariant Komisijai, siūlo įsteigti ne iš ES biudžeto finansuojamą Europos taikos priemonę (10,5 mlrd. EUR). Europos taikos priemonė finansuos operatyvius bendros užsienio ir saugumo politikos karinio ar gynybinio pobūdžio veiksmus, todėl jie negali būti finansuojami ES biudžeto lėšomis. Priemonė skirta stiprinti Sąjungos gebėjimą išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti tarptautinį saugumą, laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Chartijos tikslų ir principų.

 

Tolesni veiksmai

Greitas Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos susitarimas dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad ES lėšos kuo greičiau duotų konkrečių rezultatų vietos lygmeniu.

Dėl vėlavimo, panašiai kaip dabartinio 2014–2020 m. biudžeto laikotarpio pradžioje, galėtų kilti trukdžių vykdant ES tarptautinius įsipareigojimus ir įsipareigojimus partneriams.

Susitarimas dėl naujo ilgalaikio biudžeto 2019 m. padėtų sklandžiai pereiti nuo dabartinio ilgalaikio biudžeto (2014–2020 m.) prie naujojo biudžeto ir užtikrinti visiems naudingą finansavimo nuspėjamumą ir tęstinumą.

 

Daugiau informacijos

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Teisiniai dokumentai ir informacijos suvestinės apie kaimynystės ir pasaulio politiką

Europos taikos priemonė

Daugiau informacijos apie ES ateities biudžetą

IP/18/4086

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar