Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: Az EU erőteljes globális szerepvállalásának biztosítása

Brüsszel, 2018. június 14.

Az Európai Bizottság a következő, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés tekintetében a külső tevékenység költségvetési keretének 123 milliárd euróra való emelését, szerkezetének jelentős egyszerűsítését, valamint rugalmasabbá és hatékonyabbá tételét javasolja annak érdekében, hogy az alkalmasabbá váljon napjaink globális kihívásainak kezelésére.

A külső tevékenység költségvetési kerete az Unió legfőbb eszköze lesz a partnerországok fenntartható fejlődésre, stabilitásra, a demokrácia megszilárdítására, a társadalmi-gazdasági fejlődésre és a szegénység felszámolására irányuló politikai és gazdasági átalakulásainak támogatásában. Lehetővé teszi továbbá, hogy az EU a jövőben is humanitárius támogatást nyújtson a világ különböző pontjain. Az EU szomszédsága tekintetében eszközként szolgál ahhoz is, hogy elősegítse a szomszédságpolitikai partnerországok uniós egységes piachoz való gazdasági közeledését.

Federica Mogherini főképviselő/alelnök a következőket mondta: „Az elkövetkező hét évre 123 milliárd eurós költségvetési keretet javaslunk az európai uniós külső tevékenységek céljaira: ez 30%-os emelkedést jelent az előző költségvetési időszakhoz képest, ami példátlan befektetést jelent globális szerepünkbe. A korábbiaknál több forrást fordítunk az eddigieknél nagyobb számú olyan intézkedésre, amelyet megbízható, kiszámítható, együttműködő globális szereplőként végzünk – ezt várják tőlünk ezekben a nehéz időkben a polgáraink és partnereink. Ez a javaslat elismeri az uniós külpolitikai munka hozzáadott értékét. Olyan eredményeket érhetünk el közösen, amelyeket egyedül a mai világban egyetlen tagállam sem érhet el.”

Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos a következőket emelte ki: „A megnövelt és átalakított költségvetésnek köszönhetően folytathatjuk az együttműködést az uniós csatlakozásra készülő országokkal, és fenntarthatjuk a keleti és déli szomszédjainkkal ápolt különleges kapcsolatunkat. Ezáltal hozzájárulunk az EU határai mentén kialakuló közös stabilitási, biztonsági és jóléti térséget szem előtt tartó stratégiai célkitűzésünk megvalósításához.

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos hozzátette: „Az EU a 2030-ig tartó időszakra szóló ENSZ-menetrend és a fenntartható fejlesztési célok egyik fő támogatója. Javaslataink megteremtik a pénzügyi alapot ahhoz, hogy az EU fenntartsa a fejlesztési terén betöltött vezető szerepét, segítse partnereinket a szegénység felszámolásában és a globális kihívásokra való reagálásban, és biztosítsa, hogy senki ne maradjon ki a fejlődés folyamatából.”

Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Évről évre sokasodnak és összetettebbé válnak a világ különböző pontjain jelentkező humanitárius szükséghelyzetek, ezért az EU megerősíti a humanitárius segélynyújtásban betöltött vezető szerepét. A jövőben még nagyobb költségvetés áll rendelkezésre a szükséget szenvedők milliói iránti szolidaritásunk kinyilvánítására.”

Az új külső költségvetési javaslat fő elemei a következők:

 • A finanszírozás növelése: A források nagysága a 2014–2020 közötti 94,5 milliárd euró helyett a 2021–2027 közötti időszakban 123 milliárd euró lesz, ami 30 %-os emelkedést jelent.
 • Egyszerűsítés: A Bizottság javaslatot tesz az eszközök számának csökkentésére, valamint az Európai Fejlesztési Alapnak az uniós költségvetésbe való beépítésére. Ezáltal fokozódik a koherencia, és az uniós értékekkel és prioritásokkal összhangban nagyobb figyelmet kapnak a politikai célok és a partnerekkel való együttműködés.
 • Rugalmasság: Az új költségvetési struktúra lehetővé teszi a fel nem használt pénzeszközök több éven át történő felhasználását és újrafelhasználását. Ezáltal az EU – a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődés, a jólét, a béke és a stabilitás előmozdítására irányuló prioritásaival összhangban – hatékonyabban tud reagálni a változó körülményekre.
 • Fokozott átláthatóság és demokratikus ellenőrzés: az Európai Fejlesztési Alap például bekerül az uniós költségvetésbe.

Az uniós külső tevékenység javasolt új eszközei:

 • Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI), 89,2 milliárd eurós kerettel: Ez az új egyszerűsített eszköz a következő három pillérből áll majd: 1. jelentősen megnövelt földrajzi pillér, különösen a szomszédsági térség és a Szubszaharai-Afrika tekintetében az olyan globális kihívásokkal szembeni közös fellépés érdekében, mint a humán fejlődés (beleértve a nemek közötti egyenlőséget), az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a migráció, és az élelmezésbiztonság; 2. tematikus pillér, amely kiegészíti a földrajzi pillért az emberi jogok és a demokrácia, a civil társadalom, a stabilitás és a béke támogatásával, amennyiben azokat globális szinten kell kezelni, valamint a földrajzi pillérbe bele nem tartozó más globális kihívások támogatásával; 3. gyorsreagálási pillér, amely lehetővé teszi, hogy az EU gyorsan reagáljon a válságokra, valamint támogassa a konfliktusmegelőzést, erősítse a törékeny helyzetű államok, társadalmak, közösségek és egyének rezilienciáját, a humanitárius segély és a fejlesztési tevékenység összekapcsolását, valamint a más külpolitikai célkitűzések megvalósítására irányuló korai fellépéseket.
 • Új Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz: ez az eszköz 300 millió eurós keretével kiegészíti az új egyszerűsített eszközből az Euratom-Szerződés alapján finanszírozott tevékenységeket.
 • Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA III): 14,5 milliárd euróval fokozottan támogatja az uniós tagjelölt országokat és a potenciális tagjelölt országokat az uniós csatlakozási kritériumok mély és átfogó reformok révén történő teljesítésében.
 • Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz: 11 milliárd euróval szükségleteken alapuló uniós támogatást nyújt az életek megmentése és megóvása, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, valamint a természeti katasztrófák vagy ember által előidézett válságok sújtotta lakosság integritásának és emberi méltóságának védelme érdekében.
 • A közös kül- és biztonságpolitikai költségvetés: 3 milliárd euróval a külső konfliktusokra és válságokra való reagálás, a partnerországok kapacitásának kiépítése, valamint az EU és polgárainak védelme céljait szolgálják.
 • A tengerentúli országokkal és területekkel (Grönlandot is beleértve) folytatott együttműködés: 500 millió euróval támogatja és megerősíti az EU és az uniós tagállamokhoz kapcsolódó 13 tengerentúli ország és terület közötti gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokat.
 • A fennmaradó mintegy 4,5 milliárd eurós összeget a költségvetési mozgástér (3,2 milliárd euró) és más olyan költségvetési tételek teszik ki, mint a makroszintű pénzügyi támogatások, az értékelési és ellenőrzési intézkedések vagy a nemzetközi szervezetekhez és a decentralizált ügynökségekhez kapcsolódó tevékenységek.
 • A bizottsági javaslat egy külső tevékenységre vonatkozó beruházási keretet fog tartalmazni, amely akár 60 milliárd euróval fog rendelkezni. Az európai külső beruházási tervvel kapcsolatban szerzett kedvező tapasztalatok alapján segít a fenntartható fejlődést szolgáló további magánszektorbeli pénzügyi források bevonásában.
 • A főképviselő mindezeken túlmenően a Bizottság támogatásával az uniós költségvetésen kívüli 10,5 milliárd eurós Európai Békekeret létrehozását javasolja. Az Európai Békekeret a közös kül- és biztonságpolitika keretébe tartozó, katonai vagy védelmi vonatkozású operatív intézkedések finanszírozását szolgálja, tehát ez az eszköz az uniós költségvetésbe nem tartozhat bele. A Békekeret az Európai Unióról szóló szerződéssel és az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt célkitűzésekkel és elvekkel összhangban megerősíti az Unió békefenntartásra, konfliktusmegelőzésre és a nemzetközi biztonság erősítésére irányuló képességét.

 

A következő lépések

A Bizottság gyors megállapodást szorgalmaz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa között a hosszú távú uniós költségvetés és a hozzá tartozó ágazati javaslatok tekintetében annak érdekében, hogy az uniós pénzeszközök mihamarabb felmutathassák gyakorlati eredményeiket.

Amennyiben ezúttal is olyan fennakadások következnek be, mint amilyenek a jelenlegi, 2014–2020 közötti költségvetési időszak kezdetén voltak tapasztalhatók, az súlyosan korlátozhatja az EU-t nemzetközi kötelezettségeinek és partnerei felé tett vállalásai teljesítésében.

Ha 2019-ben megszületik a döntés a következő hosszú távú költségvetésről, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az új költségvetésre, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindannyiunk érdeke.

 

További információk

TÁJÉKOZTATÓ

Jogi szövegek és tájékoztatók a szomszédságról és a világról

Európai Békekeret

További információk az uniós költségvetés jövőjéről

IP/18/4086

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar