Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: ELi rolli tugevdamine rahvusvahelisel tasandil

Brüssel, 14. juuni 2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku, et ELi järgmises pikaajalises eelarves aastateks 2021-2027 tuleks välistegevuse eelarvet suurendada 123 miljardi euroni, selle ülesehitust tunduvalt lihtsustada ning muuta see palju paindlikumaks ja tõhusamaks, et üleilmsetele probleemidele paremini reageerida.

Välistegevuse eelarve on ELi peamine töövahend, millega toetatakse poliitilisi ja majanduslikke muudatusi partnerriikides, kui nad liiguvad kestliku arengu, stabiliseerumise, demokraatia tugevdamise, sotsiaal-majandusliku arengu ja vaesuse kaotamise suunas. Samuti võimaldab see ELil ka edaspidi pakkuda kõikjal maailmas humanitaarabi neile, kes seda vajavad. ELi naabruses asuvate riikide puhul edendatakse välistegevuse eelarve toel nende riikide majanduslikku lähenemist ELi ühtsele turule.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas: „Me teeme ettepaneku, et Euroopa Liidu välistegevuse eelarve järgmiseks seitsmeks aastaks oleks 123 miljardit eurot. See kujutab endast 30%-st kasvu, mis on enneolematu investeering meie tegevusse rahvusvahelisel tasandil. Selleks et EL saaks usaldusväärse, prognoositava ja koostööalti üleilmse tegijana rohkem tegutseda, vajab ta rohkem vahendeid – just seda meie kodanikud ja partnerid praegusel raskel ajal ootavadki. Sellega tunnustatakse ELi välispoliitika pakutavat lisaväärtust. Koos on meil võimalik saavutada selliseid tulemusi, milleni ükski liikmesriik omal käel tegutsedes jõuda ei suuda.“

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn märkis: „Suurema ja tõhusama eelarve toel saame jätkata koostööd riikidega, kes soovivad ELiga ühineda, ning säilitame privilegeeritud suhted ida- ja lõunanaabritega. See aitab meil liikuda strateegilise eesmärgi suunas, milleks on ühise stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu ala rajamine ELi piiride lähedal.

Rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica lisas: „EL toetab aktiivselt ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärke. Meie ettepanekutes esitatakse rahaline alus, millele tuginedes saab EL säilitada oma juhtiva rolli arenguvaldkonnas, abistades partnereid vaesuse kaotamisel ja üleilmsetele probleemidele reageerimisel ning tagades, et ühtki abivajajat ei jäeta hätta.“

Humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides ütles: „Kuna maailmas tekib iga aastaga üha rohkem humanitaarhädaolukordi ja need muutuvad keerukamateks, tugevdab EL oma rolli juhtiva humanitaarabi andjana. Suurema eelarvega saame ka edaspidi näidata, et oleme solidaarsed miljonite inimestega, kes vajavad abi.“

Uue välistegevuse eelarve ettepaneku põhielemendid:

 • Suurem rahastamine – rahaliste vahendite maht suureneb 94,5 miljardilt eurolt aastatel 2014–2020 123 miljardi euroni aastatel 2021-2027, mis kujutab endast 30%-st kasvu.
 • Lihtsustamine – komisjon teeb ettepaneku vähendada õigusaktide arvu ja kaasata Euroopa Arengufond ELi eelarvesse. See aitab tagada suurema sidususe ja selgemalt keskenduda poliitilistele eesmärkidele ja koostööle partneritega kooskõlas ELi väärtuste ja prioriteetidega.
 • Paindlikkus — uus eelarvestruktuur võimaldab kasutada ja taaskasutada kasutamata vahendeid mitme aasta jooksul. See aitab ELil paremini reageerida muutuvatele asjaoludele kooskõlas oma prioriteetidega, milleks on vaesuse kaotamine, kestliku arengu edendamine, heaolu, rahu ja stabiilsus.
 • Suurem läbipaistvus ja demokraatlik kontroll – näiteks Euroopa Arengufondi lisamine ELi eelarvesse.

Kavandatud uued vahendid ELi välistegevuse jaoks.

 • Naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, mille maht on 89,2 miljardit eurot: see uus tõhustatud vahend koosneb kolmest sambast: 1. geograafilist sammast, mis on mõeldud eelkõige naabruspoliitika riikide ja Sahara-taguse Aafrika jaoks, suurendatakse märkimisväärselt, et tulla ühiselt toime selliste üleilmsete inimarenguga seotud probleemidega nagu naiste ja meeste võrdõiguslikkus, kliimamuutused, keskkonnakaitse, ränne ja toiduga kindlustatus; 2. geograafilist sammast täiendava temaatilise samba raames toetatakse selliseid valdkondi nagu inimõigused ja demokraatia, kodanikuühiskond, stabiilsus ja rahu sel määral, mil neid käsitletakse üleilmselt tasandil, ning muude geograafilise samba alla mittekuuluvate globaalsete probleemide lahendamist; 3. kiirreageerimissammas võimaldab ELil kriisidele kiiresti reageerida ning toetada konfliktide ennetamist, riikide, ühiskondade, kogukondade ja üksikisikute vastupanuvõime suurendamist, humanitaarabi ja arengumeetmete omavahel sidumist ning varajast reageerimist muude välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
 • Uus Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mille maht on 300 miljonit eurot, täiendab uuest ühtlustatud vahendist rahastatavaid tegevusi, tuginedes Euratomi asutamislepingule.
 • Ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA III) (14,5 miljardit eurot) toetatakse ELi kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaate ELiga ühinemise kriteeriumide täitmisel, kui nad viivad ellu põhjalikke ja igakülgseid reforme.
 • Humanitaarabi rahastamisvahend (11 miljardit eurot) võimaldab anda vajaduspõhist ELi abi, selleks et päästa ja hoida inimelusid, vältida ja leevendada inimeste kannatusi ning kaitsta loodusõnnetustes või inimtegevusest põhjustatud kriisides kannatada saanud inimeste isikupuutumatust ja inimväärikust.
 • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika eelarve on 3 miljardit eurot. Neid vahendeid kasutatakse selleks, et reageerida väliskonfliktidele ja -kriisidele, suurendada partnerriikide suutlikkust ning kaitsta ELi ja selle kodanikke.
 • Ülemeremaade ja -territooriumidega, sealhulgas Gröönimaaga tehtava koostöö (500 miljonit eurot) eesmärk on toetada ja tugevdada majanduslikke, poliitilisi ja kultuurisidemeid ELi ning 13 ülemeremaa ja -territooriumi vahel, mis on seotud ELi liikmesriikidega.
 • Ülejäänud, umbes 4,5 miljardi euro suurune summa koosneb eelarvevarust (3,2 miljardit eurot) ja muudest eelarvepunktidest, nagu makromajandusliku finantsabi toetused, hindamis- ja auditimeetmeid ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja detsentraliseeritud asutustega seotud töö.
 • Komisjoni ettepanek hõlmab ka välistegevuse investeerimisraamistikku, mille abil suurendatakse vahendeid kuni 60 miljardi euroni. ELi välisinvesteeringute kavaga saadud positiivsetele kogemustele tuginedes aitab see erasektorist saada ja võimendada täiendavaid rahalisi vahendeid kestliku arengu toetamiseks.
 • Lisaks sellele teeb kõrge esindaja komisjoni toetusel ettepaneku luua väljaspool ELi eelarvet Euroopa rahutagamisrahastu, mille maht on 10,5 miljardit eurot. Euroopa rahutagamisrahastust rahastatakse ühise välis- ja julgeolekupoliitika operatsioone, millel on sõjaline või kaitseiseloom, ning mida ei saa seetõttu rahastada ELi eelarvest. See vahend aitab tugevdada liidu suutlikkust säilitada rahu, ennetada konflikte ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut kooskõlas Euroopa Liidu lepingu ning ÜRO põhikirja eesmärkide ja põhimõtetega.

 

Edasised sammud

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu peaksid jõudma kiiresti kokkuleppele ELi pikaajalise üldeelarve ja valdkondlike ettepanekute suhtes, et tagada ELi vahendite võimalikult kiire rakendamine kohapeal.

Kui peaksid tekkima viivitused, nagu juhtus käesoleva, 2014–2020 eelarveperioodi alguses, võib see oluliselt piirata ELi suutlikkust täita oma rahvusvahelisi kohustusi ja partneritele antud lubadusi.

Kui järgmise pikaajalise eelarve suhtes suudetaks kokkulepe saavutada 2019. aastal, võimaldaks see tõrgeteta üleminekut praeguselt (2014.–2020. aasta) pikaajaliselt eelarvelt uuele eelarvele. See tagaks rahastamise prognoositavuse ja järjepidevuse, mis on kõigi huvides.

 

Lisateave

TEABEKIRI

ELi naabrust ja muud maailma käsitlevad teabelehed ja õigustekstid

Euroopa rahutagamisrahastu

Lisateave tulevikule keskenduva ELi eelarve kohta

IP/18/4086

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar