Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: EU klædes på til sin rolle som stærk global aktør

Bruxelles, den 14. juni 2018

Europa-Kommissionen foreslår i forbindelse med det kommende langsigtede EU-budget for 2021-2027 at øge budgettet for EU's optræden udadtil til 123 mia. EUR, samt at forenkle dets struktur betydeligt og gøre det langt mere fleksibelt og effektivt, så tidens globale udfordringer kan tackles.

Budgettet for EU's optræden udadtil vil være EU's vigtigste værktøj til at støtte partnerlandene i deres politiske og økonomiske forandringer i retning af bæredygtig udvikling, stabilitet, konsolidering af demokratiet, socioøkonomisk udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Det vil også gøre det muligt for EU fortsat at yde humanitær bistand i hele verden. For så vidt angår EU's nabolag vil dette værktøj også bistå naboskabslandene i deres økonomiske tilnærmelse til EU's indre marked.

Højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, udtaler: "Vi foreslår et budget for EU's optræden udadtil på 123 mia. EUR for de næste syv år. Det udgør en stigning på 30 %, en hidtil uset investering i vores globale rolle, og øgede midler til indsatsen som en pålidelig, forudsigelig og samarbejdsorienteret global aktør, hvilket er præcis, hvad vores borgere og partnere forventer af os i disse vanskelige tider. Endvidere er det en anerkendelse af merværdien af EU's udenrigspolitiske arbejde. Ingen medlemsstat kan alene have samme indvirkning på dagens samfund, som vi kan i fællesskab."

Kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, understreger, at: "det øgede og reviderede budget gør det muligt at fortsætte med at arbejde sammen med de lande, som har engageret sig i at tiltræde EU, samt at opretholde de særlige forbindelser med vores østlige og sydlige nabolande. Det vil understøtte opnåelsen af vores strategiske mål om at skabe et område, hvor der hersker stabilitet, sikkerhed og fred, tæt ved EU's grænser."

Kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, tilføjer: "EU spiller en ledende rolle når det kommer til gennemførelsen af FN's 2030-dagsorden og målene for bæredygtig udvikling. Vores forslag fastsætter det finansielle grundlag for, at EU kan forblive den førende udviklingsaktør og hjælpe partnerne med at udrydde fattigdom og imødegå globale udfordringer, samtidig med at det sikres, at ingen bliver ladt i stikken."

Kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, udtaler: "Med stadig flere og mere komplekse humanitære nødsituationer for hvert år, der går, styrker EU sin førende rolle som en af de største donorer af humanitær bistand. Med et øget budget kan vi fortsat udvise solidaritet med millioner af mennesker i nød."

Nøgleelementerne i det nye forslag til budget for eksterne foranstaltninger omfatter:

 • Øget finansiering: finansieringsmidlerne vil i perioden 2014-2020 stige fra 94,5 mia. EUR til 123 mia. EUR, en stigning på 30 %
 • Forenkling: Kommissionen foreslår at nedbringe antallet af instrumenter og at integrere Den Europæiske Udviklingsfond i EU-budgettet. Det vil skabe større sammenhæng mellem og give et klarere fokus for de politiske mål og samarbejdet med partnere i overensstemmelse med EU's værdier og prioriteter
 • Fleksibilitet: Den nye budgetstruktur vil gøre det muligt at bruge og genbruge uudnyttede midler på en flerårig basis. Det vil sætte EU i stand til bedre at reagere på ændrede forhold i overensstemmelse med EU's prioriteter: at udrydde fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, velstand, fred og stabilitet
 • Øget gennemsigtighed og demokratisk kontrol, bl.a. ved at integrere Den Europæiske Udviklingsfond i EU-budgettet.

De nye foreslåede instrumenter for EU's optræden udadtil:

 • Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) med et budget på 89,2 mia. EUR: Det nye strømlinede instrument vil bestå af tre søjler: 1. En geografisk søjle med særlig fokus på naboskabsområdet og Afrika syd for Sahara, som vil blive øget betydeligt for at imødegå globale udfordringer som menneskelig udvikling (herunder ligestilling mellem kønnene), klimaændringer, miljøbeskyttelse, migration og fødevaresikkerhed. 2. En tematisk søjle, der skal supplere den geografiske søjle gennem støtte til fremme af menneskerettigheder og demokrati, civilsamfundet, stabilitet og fred på globalt plan, samt til håndtering af andre globale udfordringer, som ikke er omfattet af den geografiske søjle. 3. En søjle til hurtig reaktionsevne, der vil give EU mulighed for at reagere hurtigt på kriser og støtte konfliktforebyggelse, styrke sårbare staters, samfunds og fysiske personers modstandsdygtighed, skabe forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsbistand, samt muliggøre en tidlig indsats hvad angår andre udenrigspolitiske mål
 • Et nyt europæisk instrument for nuklear sikkerhed: Det vil med et budget på 300 mio. EUR supplere de aktiviteter, der finansieres via det nye strømlinede instrument, som er baseret på Euratomtraktaten
 • Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA III): Det vil med et budget på 14,5 mia. EUR give øget støtte til EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande på deres vej mod opfyldelse af tiltrædelseskriterierne gennem dybdegående og omfattende reformer
 • Instrumentet for humanitær bistand: Det vil med et budget på 11 mia. EUR muliggøre EU-bistand ud fra en behovsbaseret tilgang for at redde og bevare menneskeliv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og beskytte befolkningers integritet og værdighed, når de rammes af naturkatastrofer og menneskeskabte kriser
 • Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med et budget på 3 mia. euro. Denne finansiering skal bruges til at reagere på eksterne konflikter og kriser, opbygge partnerlandes kapacitet og beskytte EU og dets borgere
 • Samarbejde med de oversøiske lande og territorier, herunder Grønland, med et budget på 500 mio. EUR. Denne finansiering vil støtte og styrke de økonomiske, politiske og kulturelle bånd mellem EU og de 13 oversøiske lande og territorier, der er knyttet til EU's medlemsstater
 • Det resterende beløb på ca. 4,5 mia. EUR består af den budgetmæssige margen (3,5 mia. EUR) og andre budgetposter, såsom makrofinansiel gavebistand, evaluering og revision eller arbejde i forbindelse med internationale organisationer og decentrale agenturer
 • Kommissionens forslag omfatter en investeringsramme for EU's optræden udadtil med yderligere ammunition på op til 60 mia. EUR. Dette vil bygge videre på de gode erfaringer med EU's plan for eksterne investeringer og støtte tilvejebringelsen af og agere løftestang for yderligere finansielle ressourcer til bæredygtig udvikling fra den private sektor
 • Desuden, og uden for EU-budgettet, foreslår den højtstående repræsentant med Kommissionen i ryggen, at der oprettes en europæisk fredsfacilitet med et budget på 10,5 mia. EUR. Den europæiske fredsfacilitet skal inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik finansiere operationelle foranstaltninger, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, og som derfor ikke kan finansieres under EU-budgettet. Den vil styrke Unionens evne til at bevare freden, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union og formålene og grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt.

 

De næste skridt

En hurtig aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union om EU's samlede langsigtede budget og dens sektorspecifikke forslag vil sikre, at EU-midlerne giver konkrete resultater så hurtigt som muligt.

Forsinkelser i lighed med dem, som man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, ville gøre det meget svært for EU at opfylde sine internationale forpligtelser og tilsagn over for sine partnere.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det kommende, samt forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

 

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse

Lovtekster og faktaark om naboskabsområdet og verden

Den Europæiske Fredsfacilitet

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for fremtiden

IP/18/4086

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar