Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: EU se přizpůsobuje své roli silného globálního aktéra

Brusel 14. června 2018

Evropská komise navrhuje zvýšit finanční prostředky pro vnější činnost v příštím dlouhodobém rozpočtu EU na roky 2021 až 2027 na 123 miliard eur a značně zjednodušit jeho strukturu, zpružnit jej a zefektivnit, aby bylo možno řešit aktuální globální problémy.

Rozpočet pro vnější činnost bude hlavním nástrojem EU na podporu partnerských zemí v jejich politické a hospodářské transformaci směrem k udržitelnému rozvoji, stabilitě, upevnění demokracie, sociálně-ekonomickému rozvoji a vymýcení chudoby. Umožní také, aby EU i nadále poskytovala humanitární pomoc po celém světě. Pokud jde o sousedství EU, rozpočet bude také nástrojem na pomoc zemím sousedství v jejich hospodářském sbližování s jednotným trhem EU.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová řekla: „Navrhujeme rozpočet pro vnější činnost Evropské unie ve výši 123 miliard eur na příštích sedm let: jde o nárůst o 30 %, který představuje nebývalou investici do naší globální role. Více zdrojů pro více činností spolehlivého, předvídatelného, spolupracujícího globálního aktéra – přesně to v této neklidné době očekávají naši občané a naši partneři. Je to uznání přidané hodnoty úsilí EU v zahraniční politice. Společně můžeme mít v dnešním světě takový vliv, jaký nemůže mít osamoceně žádný členský stát.“

Komisař EU pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn zdůraznil: „Větší a zlepšený rozpočet nám umožní pokračovat ve spolupráci se zeměmi, které usilují o přistoupení k EU, a zachovat náš zvláštní vztah s východními a jižními sousedy. To podpoří náš strategický cíl zajistit prostor stability, bezpečnosti a prosperity v blízkosti hranic EU.

Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica dodal: „EU je klíčovým podporovatelem Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje. Naše návrhy vytyčují finanční základ pro to, aby si EU udržela svou roli vedoucího aktéra v rozvoji a pomáhala našim partnerům vymýtit chudobu a reagovat na globální problémy a zároveň abychom nikoho neopomíjeli.“

Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides uvedl: „Jelikož počet naléhavých humanitárních situací ve světě se každoročně zvyšuje a tyto situace jsou stále složitější, EU posiluje svou vedoucí úlohu jako významný poskytovatel humanitární pomoci. Se zvýšeným rozpočtem budeme i nadále prokazovat solidaritu s miliony lidí v nouzi.“

Hlavní prvky návrhu nového rozpočtu pro vnější činnost:

 • Více finančních prostředků: Finanční zdroje se zvýší o 30 % z 94,5 miliardy eur v období 2014–2020 na 123 miliard eur v období 2021–2027.
 • Zjednodušení: Komise navrhuje snížit počet nástrojů, jakož i začlenit Evropský rozvojový fond do rozpočtu EU. To umožní větší konzistentnost a jasnější zaměření na politické cíle a závazky vůči partnerům v souladu s hodnotami a prioritami EU.
 • Pružnost: Nová struktura rozpočtu umožní použití a opakované použití nevyužitých finančních prostředků na víceletém základě. EU tak bude moci lépe reagovat na měnící se situaci v souladu se svými prioritami, jimiž jsou vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje, prosperity, míru a stability.
 • Větší transparentnost a demokratická kontrola: Toho bude dosaženo například začleněním Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU.

Nově navržené nástroje pro vnější činnost EU:

 • Nástroj pro sousedství, rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) s 89,2 miliardy eur: Tento nový zefektivněný nástroj bude sestávat ze tří pilířů: 1. Zeměpisný pilíř, zaměřený zejména na oblast sousedství a subsaharské Afriky, bude podstatně posílen s cílem společně řešit globální problémy, jako jsou lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů, změna klimatu, ochrana životní prostředí, migrace a zabezpečení potravin. 2. Tematický pilíř, který bude doplňovat zeměpisný pilíř podporou lidských práv a demokracie, občanské společnosti, stability a míru, protože tyto záležitosti se musí řešit na celosvětové úrovni, stejně jako řešení dalších globálních problémů, které by nebyly pokryty zeměpisným pilířem. 3. Pilíř rychlé reakce, který umožní EU rychle reagovat na krize a podporovat předcházení konfliktům, posilovat odolnost států, společností, komunit a jednotlivců, propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti, jakož i včas přijímat opatření k plnění dalších zahraničněpolitických cílů.
 • Nový evropský nástroj pro jadernou bezpečnost: S částkou 300 milionů eur bude doplňovat činnosti v rámci nového zefektivněného nástroje na základě Smlouvy o Euratomu.
 • Nástroj předvstupní pomoci (IPA III): 14,5 miliardy eur umožní větší podporu zemím, které jsou kandidáty na členství v EU, a potenciálním kandidátům na jejich cestě ke splnění kritérií pro přistoupení k EU prostřednictvím hlubokých a komplexních reforem.
 • Nástroj humanitární pomoci: 11 miliard eur umožní pomoc EU na základě potřeb s cílem zachraňovat a chránit lidské životy, předcházet lidskému utrpení a zmírňovat je, chránit integritu a důstojnost obyvatelstva postiženého přírodními katastrofami a člověkem způsobenými krizemi.
 • Rozpočet společné zahraniční a bezpečnostní politiky s 3 miliardami eur. Tyto prostředky budou použity v reakci na vnější konflikty a krize, na budování kapacit partnerských zemí a ochranu EU a jejích občanů.
 • Spolupráce se zámořskými zeměmi a územími, včetně Grónska, s 500 miliony eur. Tyto prostředky podpoří a posílí hospodářské, politické a kulturní vztahy mezi EU a 13 zámořskými zeměmi a územími, které mají vazbu na členské státy EU.
 • Zbývající částka ve výši přibližně 4,5 miliardy eur se skládá z rozpočtového rozpětí (3,2 miliardy eur) a dalších rozpočtových položek, jako jsou granty na makrofinanční pomoc, opatření zaměřená na hodnocení a audit nebo činnosti související s mezinárodními organizacemi a decentralizovanými agenturami.
 • Návrh Komise zahrnuje investiční rámec pro vnější činnost s posílenými finančními prostředky ve výši až 60 miliard eur. Ten vychází z dobrých zkušeností s plánem vnějších investic EU a pomůže získat další finanční zdroje pro udržitelný rozvoj ze soukromého sektoru.
 • Vedle toho a mimo rozpočet EU vysoká představitelka s podporou Komise navrhuje zřídit evropský mírový nástroj10,5 miliardy eur. Evropský mírový nástroj bude financovat operativní akce v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, které souvisejí s vojenstvím nebo obranou, a proto je nelze financovat z rozpočtu EU. Posílí schopnost Unie zachovávat mír, předcházet konfliktům a zvyšovat mezinárodní bezpečnost v souladu se Smlouvou o Evropské unii a s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů.

 

Další kroky

Rychlé dosažení shody mezi Evropským parlamentem a Radou Evropské unie o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a příslušných návrzích pro jednotlivé oblasti, aby evropské finanční prostředky přinášely konkrétní výsledky co nejdříve.

Zpoždění jako jsou ta, která nastala na začátku současného rozpočtového období 2014–2020, by mohla mít za následek vážná omezení při plnění mezinárodních povinností EU a jejích závazků vůči partnerům.

Kdyby byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by možný hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň zajištěny předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

 

Další informace

MEMO

Právní texty a informační přehledy o sousedství EU a světě

Evropský mírový nástroj

Další informace o rozpočtu EU pro budoucnost

IP/18/4086

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar