Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС: целта е Съюз, годен за ролята си на значим световен фактор

Брюксел, 14 юни 2018 r.

Във връзка със следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага бюджетът за външна дейност да се увеличи на 123 милиарда евро. Същевременно структурата му трябва да се направи значително по-опростена, гъвкава и ефективна с цел справяне с настоящите глобални предизвикателства.

Бюджетът за външна дейност ще бъде основното средство на ЕС за подпомагане на държавите партньори в хода на политическите и икономическите им трансформации към устойчиво развитие, стабилност, укрепване на демокрацията, социалноикономическо развитие и изкореняване на бедността. Също така той ще продължи да дава възможност на ЕС да предоставя хуманитарна помощ в целия свят. Що се отнася до съседните на ЕС държави, бюджетът ще представлява средство, което ще съдейства за икономическото им приближаване към единния пазар на ЕС.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: „Предлагаме бюджет за външната дейност на Европейския съюз от 123 милиарда евро за следващите седем години, което е увеличение с 30 %. Това представлява безпрецедентна инвестиция в ролята ни на световен фактор. Повече ресурси за повече действия като надежден, предвидим, съдействащ световен фактор, точно такъв, какъвто гражданите и партньорите ни очакват ЕС да бъде в тези трудни времена. Това е признание за добавената стойност на работата на ЕС в областта на външната политика. Заедно можем да имаме влияние, което нито една държава членка не може да постигне сама в днешния свят“.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан подчерта: „Увеличеният и реформиран бюджет ще ни позволи да продължим да работим с държавите, които желаят да се присъединят към ЕС, както и да поддържаме привилегировани отношения с нашите източни и южни съседи. Това ще подпомогне стратегическата ни цел за постигане на пространство на стабилност, сигурност и просперитет в непосредствена близост до границите на ЕС“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица добави: „ЕС се застъпва решително за Програмата на ООН до 2030 г. и нейните Цели за устойчиво развитие. Предложенията ни поставят финансовата основа, за да може ЕС да продължи да дава най-голям принос в областта на развитието, като подпомага партньорите си да изкоренят бедността и да се справят с глобалните предизвикателства, и същевременно да гарантираме, че никой не бива пренебрегнат“.

Комисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис заяви: „Извънредните хуманитарни ситуации в света се увеличават и усложняват всяка година и затова ЕС укрепва водещата си роля в предоставянето на значителна хуманитарна помощ. С по-голям бюджет ще продължим да проявяваме солидарност с милиони нуждаещи се хора“.

Основни елементи на предложението за нов бюджет за външна дейност:

 • Увеличено финансиране: финансирането ще се увеличи от 94,5 милиарда евро за периода 2014—2020 г. на 123 милиарда евро за 2021—2027 г., което е с 30 % повече.
 • Опростяване: Комисията предлага броят на инструментите да се намали, а Европейският фонд за развитие да бъде включен в бюджета на ЕС. Това ще даде възможност за по-голяма съгласуваност и по-силно съсредоточаване върху политическите цели и ангажименти с партньорите в съответствие с ценностите и приоритетите на ЕС.
 • Гъвкавост: новата бюджетна структура ще позволи да се използват неизразходваните средства на многогодишна основа. Така ЕС ще може да реагира по-добре на променящите се обстоятелства в съответствие с приоритетите си за изкореняване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие, просперитета, мира и стабилността.
 • Увеличена прозрачност и демократичен контрол: например чрез включване на Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС.

Предложените нови инструменти за външна дейност на ЕС:

 • Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) с бюджет 89,2 милиарда евро: този нов рационализиран инструмент ще се състои от три стълба: 1. Географски стълб с особена насоченост върху държавите в съседство и за Африка на юг от Сахара, който ще бъде значително увеличен, за да се отговори съвместно на глобалните предизвикателства, като например човешкото развитие, включително равенството между половете, изменението на климата, опазването на околната среда, миграцията и продоволствената сигурност; 2. Тематичен стълб, който ще допълва географския стълб чрез подкрепа за правата на човека, демокрацията, гражданското общество, стабилността и мира, доколкото по тях трябва да се действа в световен план, както и други глобални предизвикателства, които нямат да бъдат обхванати от географския стълб; 3. Стълб за бързо реагиране, който ще позволи на ЕС да реагира бързо на кризи, както и да подпомага предотвратяването на конфликти, да укрепва устойчивостта на държавите, обществата, общностите и отделните хора, връзката между хуманитарната помощ и действията в областта на развитието, както и ранните действия за постигане на други цели на външната политика.
 • Нов европейски инструмент за ядрената безопасност: с 300 милиона евро това ще допълни дейностите по линия на новия рационализиран инструмент въз основа на Договора за Евратом;
 • Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III): с бюджет от 14,5 милиарда евро ще предложи по-голяма подкрепа на страните кандидатки и потенциални кандидатки по пътя им към изпълнение на критериите на ЕС за присъединяване чрез задълбочени и цялостни реформи;
 • Инструмент за хуманитарна помощ: с бюджет 11 милиарда евро ще даде възможност за помощ от ЕС в зависимост от потребностите с цел спасяване и запазване на човешки живот, предотвратяване и облекчаване на човешкото страдание и опазване на неприкосновеността и достойнството на населението, засегнато от природни бедствия и причинени от човека кризи;
 • Бюджет за общата външна политика и политика на сигурност в размер на 3 милиарда евро. Това финансиране ще бъде използвано за реакция на външни конфликти и кризи, за изграждане на капацитета на държавите партньори и за защита на ЕС и на неговите граждани.
 • Сътрудничество с отвъдморските страни и територии, включително Гренландия, с 500 милиона евро. Това финансиране ще подпомага и укрепва икономическите, политическите и културните връзки между ЕС и 13-те отвъдморски страни и територии на Съюза, свързани с държавите — членки на Съюза.
 • Оставащата сума в размер на около 4,5 милиарда евро се състои от бюджетен марж (3,2 милиарда евро) и други бюджетни позиции, като безвъзмездни средства за макроикономическа помощ, мерки за оценка и одит или дейности, свързани с международни организации и децентрализирани агенции.
 • Предложението на Комисията включва рамка за инвестиции за външна дейност, която разполага с увеличени финансови ресурси в размер до 60 милиарда евро. Въз основа на успешния опит на Плана на ЕС за външни инвестиции тя ще съдейства за привличане и мобилизиране на допълнителни финансови ресурси от частния сектор с цел постигане на устойчиво развитие.
 • Освен това върховният представител, с подкрепата на Комисията, предлага да се създаде извън бюджета на ЕС европейски механизъм за подкрепа на мира с бюджет от 10,5 милиарда евро. Европейският механизъм за подкрепа на мира ще финансира оперативни действия в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, които имат военни или отбранителни последици, и поради това не могат да бъдат финансирани по линия на бюджета на ЕС. Това ще засили капацитета на ЕС за опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност в съответствие с Договора за Европейския съюз и целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

 

Следващи стъпки

Бързо споразумение между Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз по цялостния дългосрочен бюджет на ЕС и неговите секторни предложения с цел да се гарантира, че средствата на ЕС ще дадат резултати на място възможно най-скоро.

При подобни на възникналите в началото на текущия бюджетен период 2014—2020 г. закъснения може да се стигне до сериозни затруднения за изпълнението на международните задължения и ангажименти на ЕС към партньорите.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

 

За повече информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Правни и информационни документи относно съседните държави и света

Европейски механизъм за подкрепа на мира

За повече информация относно бюджета на ЕС за бъдещето

IP/18/4086

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar