Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: Et nyt program for det indre marked skal inddrage og beskytte europæerne

Bruxelles, den 7. juni 2018

I det kommende, langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen et nyt målrettet program med et budget på 4 mia. EUR, der skal inddrage og beskytte forbrugerne og give Europas mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) mulighed for at drage fuld fordel af et velfungerende indre marked.

Det nye program styrker styringen af EU's indre marked. Programmet støtter virksomhedernes – og især SMV'ernes – konkurrenceevne og fremmer menneskers, dyrs og planters sundhed samt dyrevelfærd, og det fastlægger en ramme for finansiering af europæiske statistikker.

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "Det indre marked er nervecenteret i EU. I de 25 år, det har eksisteret, har det skabt enorme fordele for EU's borgere og virksomheder. Hvis det indre marked fortsat skal tjene sit formål, er vi nødt til at passe ordentligt på det. I dag fremlægger vi et nyt program, der skal øge de positive virkninger yderligere for europæerne".

Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjer: Vi er nødt til at sikre, at forbrugere kan nyde godt af deres rettigheder. Det betyder, at forbrugerne skal have praktiske råd om forbrugerspørgsmål, og at farlige produkter skal fjernes fra markedet. Det er, hvad det nye program for det indre marked vil resultere i. For første gang vil vi også finansiere kollektive søgsmålsprocedurer som bebudet i "den nye aftale for forbrugerne"."

EU's kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis, tilføjer: "Jeg er glad for, at fødevaresikkerheden er et af de områder, der vil få størst gavn af det nye program for det indre marked. Det er en anerkendelse af betydningen af at sikre et velfungerende indre marked for fødevarer, ved at forhindre, og om nødvendigt bekæmpe, dyre- og plantesygdomme, der kan få alvorlige konsekvenser for folkesundheden og økonomien i EU. Det vil også gøre det muligt for os at styrke vores indsats inden for dyrevelfærd, fødevarespild og bekæmpelse af svig."

Det nye program for det indre marked vil støtte:

 • Forbrugerbeskyttelse og -indflydelse: Det nye program vil sikre håndhævelsen af forbrugernes rettigheder, sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed og støtte forbrugerne, hvis de kommer i problemer, f.eks. når de handler på nettet. Det vil også lette forbrugernes adgang til kollektive søgsmål, som foreslået i de nye aftalebetingelser for forbrugere.

 • Virksomheders konkurrenceevne, særligt SMV'ers: Med udgangspunkt i succesen med det eksisterende program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) foreslår Kommissionen at øge den støtte, der ydes til små virksomheder, så de kan vokse og ekspandere på tværs af grænserne.

 • Et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter: EU-borgere vil fortsat have adgang til sikre fødevarer af høj kvalitet i det integrerede, europæiske indre marked. Under det nye program vil der blive anvendt midler til støtte for sikker produktion af fødevarer, forebyggelse og bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme samt forbedring af dyrevelfærd i EU. Det vil også lette adgangen til markedet for EU's fødevareproducenter, fremme eksporten til tredjelande og i væsentlig grad støtte fødevareindustrien som en førende sektor i EU's økonomi.

 • Effektiv håndhævelse og standarder i topklasse: Programmet vil styrke samarbejdet mellem EU-landene og Kommissionen med henblik på at sikre, at EU-reglerne gennemføres og håndhæves korrekt. Programmet vil også give støtte til europæiske standardiseringsorganisationers udvikling af moderne og fremtidssikrede standarder.

 • Fair konkurrence i den digitale tidsalder: Programmet vil give Kommissionen mulighed for yderligere at styrke sine IT-værktøjer og den ekspertise, som den bruger for effektivt at kunne håndhæve konkurrencereglerne i den digitale økonomi (dvs. til at reagere på markedsudviklinger som f.eks. anvendelse af big data og algoritmer) samt at styrke samarbejdet mellem Kommissionen og myndigheder og domstole i EU-landene.

 • Europæiske statistikker af høj kvalitet: Programmet vil yde støtte til nationale statistiske kontorer til udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker, som er uundværlige for beslutningsprocesserne på alle politikområder.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede, langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne så hurtigt som muligt begynder at skabe resultater. Forsinkelser i lighed med dem, som man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, ville nedsætte den finansielle støtte og tekniske bistand til SMV'erne, forsinke tiltag, der skal garantere fødevaresikkerhed eller produktsikkerhed og stoppe udviklingen af nye standarder.

En vedtagelse af det kommende, langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye samt skabe forudsigelighed og kontinuitet i aktiviteterne til gavn for alle.

Baggrund

Kommissionen foreslår et budget på 4 mia. EUR for programmet for det indre marked. Herudover vil 2 mia. EUR, der tildeles under InvestEU-fonden, navnlig gennem dens vindue for små og mellemstore virksomheder, bidrage betydeligt til programmets målsætninger.

Det indre marked giver europæerne mulighed for frit at rejse, studere, arbejde, bo og forelske sig på tværs af grænser. De kan selv vælge, hvad de vil købe, og hvor de vil købe det, og nyde godt af større valgmuligheder og lavere priser. De europæiske virksomheder – store som små – kan udvide deres kundegrundlag og lettere udveksle produkter og tjenesteydelser i hele EU. Det indre marked er ganske enkelt Europas største aktiv, når det drejer sig om at generere vækst og fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne på globaliserede markeder.

Det nye program for det indre marked følger Kommissionens vision for det kommende langsigtede budget foreslået den 2. maj 2018. Det er et moderne, enkelt og fleksibelt program, som samler en bred vifte af aktiviteter, der tidligere blev finansieret separat, i et enkelt sammenhængende program. Det vil mindske overlapning og forbedre samarbejdet. I sidste ende vil det sikre kontinuiteten af et effektivt indre marked i praksis og samtidig give EU's borgere mere valuta for pengene.

Flere oplysninger

Retsakter og faktablade:

 • Forslag til forordning

 • Resumé

 • Konsekvensanalyse

 • Bilag

 • Faktablad: Det indre marked efter 2020 

Faktablad med eksempler på succes — 25 år med det indre marked

Fælles erklæring i anledning af 25-året for EU's indre marked

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for fremtiden kan findes her

 

 

 

IP/18/4049

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar