Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget: Kommissionen vill investera 9,2 miljarder euro i det allra första digitala programmet

Bryssel den 6 juni 2018

EU-kommissionen presenterar i dag ett program för ett digitalt Europa – det första någonsin – med investeringar på 9,2 miljarder euro för att anpassa nästa fleråriga EU-budget för 2021–2027 till de allt större digitala förändringarna.

Med strategin för en inre digital marknad har vi inrättat ett regelverk som är anpassat för den digitala tidsåldern. Det behöver följas upp med långtgående finansiering och investeringar i programmet för ett digitalt Europa så att EU:s internationella konkurrenskraft kan öka och EU:s strategiska digitala kapacitet kan utvecklas och stärkas. Den kapacitet det handlar om är högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerad digital kompetens. Den måste också vara tillgänglig och användas allmänt i hela ekonomin och samhället både av företagen och den offentliga sektorn. 

Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för frågor som rör den digitala inre marknaden, gör följande uttalande: – Den digitala inre marknaden skapar en rättslig ram som gör att människor och företag till fullo kan dra nytta av den digitala omvandlingen. Vårt mål har varit att se till att EU-budgeten är redo för framtida utmaningar: den digitala omvandlingen ska beaktas i alla förslag, oberoende av om det gäller transport, energi, jordbruk, hälsovård, kultur eller något annat. Utöver detta föreslår vi i dag ytterligare investeringar i artificiell intelligens, superdatorer, cybersäkerhet, kompetens och e-förvaltning – områden som EU:s ledare har pekat ut som viktiga för EU:s framtida konkurrenskraft.

Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, säger: – Detta första EU-övergripande digitala program är ett viktigt steg för att stärka EU:s ställning som världsledande i den digitala omvandlingen. Vi tänker investera i central strategisk digital kapacitet, exempelvis artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet, och precis som i alla våra digitala initiativ kommer EU:s medborgare att sättas i centrum för programmet. Ett av huvuddragen i programmet är att investeringar ska gå till medborgarna för att de ska kunna skaffa sig den avancerade digitala kompetens som behövs för att få tillgång till den senaste digitala tekniken och kunna använda den.

Kommissionens förslag är inriktat på fem områden:

  1. Superdatorer: 2,7 miljarder euro ska gå till projekt för att utveckla och stärka användningen av superdatorer och databehandling i Europa, något som är avgörande för utvecklingen på många områden – alltifrån hälso- och sjukvård till förnybar energi, bilsäkerhet och cybersäkerhet. Finansieringen leder till effektivare och mer omfattande användning av superdatorer både i den offentliga och den privata sektorn, bl.a. i små och medelstora företag. Syftet med programmet för ett digitalt Europa är att utveckla en superdator i världsklass och datainfrastruktur med exaskalakapacitet (en miljard eller 1018 beräkningar per sekund) senast år 2022/2023 och post-exaskalakapacitet senast år 2026/2027. EU får på så sätt egen oberoende och konkurrenskraftig teknik, når spetskompetens på applikationsområdet och gör användning av superdatorer mer allmänt tillgänglig. Initiativen ska bygga vidare på EU:s strategi för superdatorer och hjälpa EU att gå vidare inom en hel rad områden, bl.a. hälso- och sjukvård, förnybar energi, bilsäkerhet och cybersäkerhet.

  2. Artificiell intelligens (AI): 2,5 miljarder euro ska bidra till att sprida artificiella intelligens (AI) i hela EU:s ekonomi och i det europeiska samhället. Denna budget bygger på den europeiska strategin för artificiell intelligens som lades fram den 25 april 2018: Syftet är att öka investeringarna och maximalt utnyttja AI, samtidigt som hänsyn också tas till de samhällsekonomiska förändringar som AI för med sig, och att se till att det finns lämpliga etiska och rättsliga ramar. Programmet för ett digitalt Europa kommer att ge myndigheter och företag, främst de allra minsta företagen, bättre tillgång till artificiell intelligens och testnings- och experimentanläggningar i medlemsländerna, samtidigt som ökade investeringar i forskning och innovation inom programmet Horisont Europa ska se till att EU intar en tätposition i den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av artificiell intelligens. Kommissionen föreslår att man gemensamt ska utveckla ”europeiska bibliotek” av algoritmer – tillgängliga för alla –, för att hjälpa den offentliga och den privata sektorn att hitta och skaffa sig de lösningar som fungerar bäst för deras behov. Öppna plattformer och tillgång till ”industriella dataområden” för artificiell intelligens ska vara allmänt tillgängliga i EU via digitala innovationsknutpunkter, som erbjuder småföretag och lokala innovatörer testningsmöjligheter och kunskap.

  3. Cybersäkerhet och förtroende: 2 miljarder euro ska investeras i skyddet av EU:s digitala ekonomi och i samhället och demokratin genom att cyberförsvaret stärks och EU:s cybersäkerhetsbransch främjas, genom att medel går till den senaste utrustningen och infrastrukturen för cybersäkerhet och genom att stöd lämnas till utveckling av den kompetens och de kunskaper som behövs. Förslaget bygger på flera cybersäkerhetsåtgärder som lades fram i september 2017, och den första EU-omfattande lagstiftningen om cybersäkerhet som trädde i kraft i maj 2018.

  4. Digital kompetens: 700 miljoner euro ska se till att dagens och morgondagens arbetstagare har möjlighet att skaffa avancerad digital kompetens med hjälp av kortvariga och längre kurser och arbetsplatspraktik, oavsett i vilket medlemsland de är bosatta. Inom programmet för ett digitalt Europa ska de digitala innovationsknutpunkterna svara för målinriktade insatser för att hjälpa små och medelstora företag och offentliga förvaltningar att ge personalen nödvändig avancerad kompetens så att de kan få tillgång till nya möjligheter genom superdatorer, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  5. Bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället: 1,3 miljarder euro ska gå till den digitala omvandlingen av offentlig förvaltning och offentliga tjänster och till att skapa EU-övergripande driftskompatibilitet och underlätta tillgången till teknik och kunskap för alla företag, särskilt för de små och medelstora företagen. De digitala innovationsknutpunkterna ska vara kontaktpunkter där små och medelstora företag och offentliga förvaltningar kan få tillgång till teknisk sakkunskap och experimentanläggningar, samt råd för att bättre kunna bedöma de affärsmässiga förutsättningarna för digitala omvandlingsprojekt. Det ska finnas ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter med största möjliga geografiska täckning i hela Europa. Digitala innovationsknutpunkter är i dag ett av nyckelinslagen i strategin för digitaliseringen av den europeiska industrin.

Nästa steg

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen, så att EU-medlen kan börja användas ute på fältet och fortast möjligt börja ge resultat.

Med tanke på att det brådskar och med tanke på storleken på de investeringar som krävs, finns det starka skäl för att EU ska stå för en gemensam finansiering och samordning av åtgärder i en skala som gör det möjligt att möta de utmaningar som den digitala omvandlingen för med sig. Detta bör leda till att fördelarna med den nya digitala tekniken till fullo kan delas av alla.

Om vi inte snabbt åtgärdar investeringsbristerna, riskerar EU:s innovationskapacitet och industriella konkurrenskraft att försvagas.

En budgetöverenskommelse 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet i finansieringen, vilket skulle gagna alla.

Bakgrund

Programmet för ett digitalt Europa är ett nytt program och ingår i kapitlet ”Inre marknaden, innovation och digitalisering” i förslaget till EU:s långtidsbudget. Programmet bygger vidare på strategin för den digitala inre marknaden från i maj 2015 och de senaste årens framsteg och har som huvudsakligt mål att forma den digitala omvandlingen av Europa så att den gynnar medborgare och företag.

Ytterligare medel kommer att göra det möjligt för EU att investera mer i den digitala ekonomin och det digitala samhället. Kommissionen föreslår i dag också att den budget som är avsedd för digitala infrastrukturprojekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa ska höjas till 3 miljarder euro. Fonden för ett sammanlänkat Europa är inriktad på projekt som har det högsta europeiska mervärdet, och främst då sammanlänkningar över gränserna. Fonden bidrar dessutom till att alla viktiga samhällsekonomiska drivkrafter – t.ex. skolor, sjukhus, transportnav, huvudleverantörer av offentliga tjänster och utpräglat digitaliserade företag – senast 2025 får tillgång till framtidsanpassade bredbandsanslutningar (se separat pressmeddelande).

Vid sidan av programmet för ett digitalt Europa behöver finansieringen av forskning och innovation som avser nästa generations digitala teknik fortsätta och utökas i programmet Horisont Europa i nästa fleråriga budgetram. De två programmen kommer att fungera jämsides: medan programmet Horisont Europa bidrar med avgörande investeringar i forskning och innovation ska programmet för ett digitalt Europa utgå från dessa resultat för att skapa nödvändig infrastruktur samt stödja spridning och kapacitetsbyggande, vilket i sin tur kommer att få betydelse för framtida forskning kring artificiell intelligens, robotteknik, högpresterande datorsystem och stordata.

Läs mer

Lagförslag och faktablad

Pressmeddelande: Fonden för ett sammanlänkat Europa

En EU-budget för framtiden

 

IP/18/4043

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar