Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting: Commissie wil 9,2 miljard euro investeren in allereerste digitale programma

Brussel, 6 juni 2018

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gedaan voor een compleet nieuw programma, Digitaal Europa, met een budget van 9,2 miljard dat voor rekening komt van de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027. Het geld is bestemd voor investeringen die nodig zijn om de steeds grotere digitale uitdagingen aan te gaan.

Dankzij haar strategie voor de digitale eengemaakte markt is er al een regelgevingskader dat klaar is voor het digitale tijdperk. Nu is het tijd voor al even ambitieuze investeringen. Digitaal Europa is een programma dat het internationale concurrentievermogen van de EU kan verhogen en de strategische digitale capaciteiten van Europa kan ontwikkelen en versterken. Het gaat hierbij om supercomputers, kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid en geavanceerde digitale vaardigheden, en zowel bedrijven als overheden moeten hier makkelijk over kunnen beschikken. 

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor Digitale Eengemaakte Markt, zei hierover: "De digitale eengemaakte markt biedt het wetgevingskader om consumenten en bedrijven optimaal van de digitale transformatie te laten profiteren. Wij hebben ernaar gestreefd om de EU-begroting op de toekomstige uitdagingen voor te bereiden: we houden rekening met die digitale transformatie bij ieder voorstel op elk gebied, van vervoer, energie en landbouw tot gezondheidszorg en cultuur. Om dit te ondersteunen, stellen we vandaag voor om meer te investeren in kunstmatige intelligentie, supercomputers, cyberveiligheid, vaardigheden en e-overheid, allemaal onderwerpen die de EU-leiders essentieel achten voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Dit eerste digitale programma op Europees niveau is een grote stap die de positie van Europa als wereldleider in digitale transformatie verstevigt. We zullen investeren in essentiële strategische digitale capaciteit, zoals kunstmatige intelligentie, high performance computing en cyberveiligheid, en net als bij onze andere digitale initiatieven staat ook bij dit programma de Europese burger centraal. Een van de belangrijkste pijlers van het programma is investeren in onze burgers. Iedereen moet geavanceerde digitale vaardigheden aanleren om optimaal te kunnen profiteren van de nieuwste digitale technologieën."

Het voorstel van de Commissie is gericht op vijf gebieden:

  1. Supercomputers: Er is 2,7 miljard euro voor projecten om supercomputers en dataverwerkingssystemen in Europa te bouwen en te verbeteren. Dit is cruciaal voor de vooruitgang op allerlei gebieden, van gezondheidszorg en hernieuwbare energie tot verkeersveiligheid en cyberveiligheid. De investeringen zorgen voor een doeltreffender en breder gebruik van supercomputers bij de overheid en in de privé, ook bij kleine en middelgrote ondernemingen. Digitaal Europa streeft naar een supercomputer- en data-infrastructuur van wereldklasse met exaschaalcapaciteit (een miljard miljard, of 1018, berekeningen per seconde) in 2022 of 2023, en post-exaschaalcapaciteit in 2026 of 2027. De EU krijgt zo de beschikking over eigen, concurrerende technologie, waarmee geavanceerde toepassingen mogelijk zijn en de beschikbaarheid en toepassing van supercomputerswordt verruimd. De geplande initiatieven zullen voortbouwen op de Europese strategie voor supercomputers die de EU vooruit zal helpen op allerlei gebieden, van gezondheidszorg en hernieuwbare energie tot verkeersveiligheid en cyberveiligheid.

  2. Kunstmatige intelligentie: Een bedrag van 2,5 miljard euro wordt uitgetrokken om kunstmatige intelligentie in de Europese economie en samenleving te verspreiden. Dit budget sluit aan bij de op 25 april 2018 voorgestelde Europese benadering van kunstmatige intelligentie: Het doel is om met extra investeringen optimaal gebruik te maken van kunstmatige intelligentie, rekening houdend met de ermee gepaard gaande sociaal-economische veranderingen, en te zorgen voor een passend ethisch en juridisch kader. Het programma Digitaal Europa maakt programma's en faciliteiten voor experimenten met kunstmatige intelligentie in de EU-landen toegankelijker voor overheden en bedrijven, met name de kleinste. En door de extra investeringen in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon Europa blijft de EU bij de wetenschappelijke en technologische koplopers op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie stelt voor om een gemeenschappelijke Europese bibliotheek van algoritmen te maken die toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dit moet de overheid en de privésector helpen om de beste oplossingen voor hun behoeften te vinden. Er komen open platforms en gegevensruimtes voor kunstmatige intelligentie in digitale-innovatiehubs in de hele EU, die testfaciliteiten en kennis verstrekken aan kleine bedrijven en plaatselijke innovators.

  3. Cyberveiligheid en vertrouwen: Er wordt 2 miljard euro uitgetrokken om de Europese digitale economie, samenleving en democratie te beschermen door meer cyberdefensie en een sterkere cyberveiligheidssector in de EU, meer geld voor geavanceerde apparatuur en infrastructuur, en ondersteuning van de ontwikkeling van de nodige vaardigheden en kennis. De voorstellen bouwen voort op de maatregelen voor cyberveiligheid die in september 2017 zijn gepresenteerd en op de eerste EU-brede cyberveiligheidswetgeving die in mei 2018 in werking is getreden.

  4. Digitale vaardigheden: Een bedrag van 700 miljoen euro moet ervoor zorgen dat de huidige en toekomstige werknemers makkelijk geavanceerde digitale vaardigheden kunnen aanleren via korte of langere cursussen en stages, in welk land ze ook wonen. Binnen het programma Digitaal Europa zullen de digitale-innovatiehubs gerichte programma's opzetten om het personeel in het mkb en bij de overheid de nodige vaardigheden bij te brengen zodat ook zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die supercomputers, kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid bieden.

  5. Brede toepassing van digitale technologie in alle sectoren van economie en samenleving: Een budget van 1,3 miljard euro moet zorgen voor de digitale transformatie van overheidsinstanties en -diensten, de interoperabiliteit in de hele EU en de toegankelijkheid tot technologie en know-how voor alle bedrijven, met name de kleine en middelgrote. Digitale-innovatiehubs worden de centrale aanspreekpunten voor het mkb en de overheid met technische expertise en faciliteiten voor experimenten, maar ook met advies over alle aspecten van projecten voor digitale transformatie. Er moet een netwerk van digitale-innovatiehubs worden uitgebouwd met een zo breed mogelijke geografische spreiding over heel Europa. Digitale-innovatiehubs vormen tegenwoordig een van de belangrijkste elementen van de strategie voor de digitalisering van het Europese bedrijfsleven.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten in de praktijk gaat opleveren.

Gezien de urgentie en de omvang van de benodigde investeringen is het wenselijk de financiering en maatregelen op EU-niveau te organiseren zodat de EU-landen de uitdagingen van de digitale transformatie aan kunnen gaan. Op die manier kan iedereen van de voordelen van de nieuwe digitale technologieën profiteren.

Als de EU haar investeringsachterstand niet snel inhaalt, dreigt ze haar innovatiecapaciteit en industriële concurrentievermogen te ondermijnen.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

Digitaal Europa is een nieuw programma en onderdeel van het hoofdstuk "Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid" van de voorgestelde langetermijnbegroting van de EU. Voortbouwend op de strategie voor de digitale eengemaakte markt die in mei 2015 van start is gegaan, en op de resultaten van de afgelopen jaren, moet het nieuwe programma vooral de digitale transformatie van Europa vormgeven zodat de Europese consumenten en ondernemers er optimaal van kunnen profiteren.

Dankzij de extra middelen kan de EU meer investeren in de digitale economie en samenleving. Vandaag stelt de Commissie ook voor om het budget voor digitale-infrastructuurprojecten in het kader van de Connecting Europe Facility te verhogen tot 3 miljard euro. De Connecting Europe Facility is bedoeld voor de projecten met de hoogste Europese toegevoegde waarde en met name voor grensoverschrijdende verbindingen. Binnen het digitaal beleid draagt de faciliteit ertoe bij dat alle belangrijke sociaal-economische actoren zoals scholen, ziekenhuizen, vervoershubs, de belangrijkste aanbieders van openbare diensten en digitaal-intensieve bedrijven in 2025 toegang zullen hebben tot toekomstgeoriënteerde breedbandverbindingen (zie apart persbericht).

Naast Digitaal Europa moet de financiering van onderzoek en innovatie in de volgende generatie digitale technologie worden voortgezet en uitgebreid in het volgende meerjarig financieel kader onder het programma Horizon Europa. Beide programma's gaan hand in hand: terwijl Horizon Europa zorgt voor de cruciale investeringen in onderzoek en innovatie, bouwt Digitaal Europa voort op de resultaten daarvan door de nodige infrastructuur op te zetten, en de uitrol en opbouw van capaciteit te ondersteunen, wat op zijn beurt weer input oplevert voor toekomstig onderzoek in kunstmatige intelligentie, robotica, high performance computing en big data.

Meer informatie

Wetsvoorstel en factsheet

Persbericht: Connecting Europe Facility

EU-begroting voor de toekomst

 

IP/18/4043

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar