Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. Komisija siūlo pirmai skaitmeninei programai skirti 9,2 mlrd. EUR

Briuselis, 2018 m. birželio 6 d.

Europos Komisija šiandien pasiūlė sukurti pirmą Skaitmeninės Europos programą ir investuoti 9,2 mlrd. EUR, kad kitas ilgalaikis 2021–2027 m. ES biudžetas atitiktų didėjančius skaitmeninimo iššūkius.

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje nustatėme skaitmeniniam amžiui tinkamą reguliavimo sistemą. Skaitmeninės Europos programoje reikia numatyti tokio pat užmojo finansavimą ir investicijas, kad būtų padidintas ES tarptautinis konkurencingumas ir plėtojami bei stiprinami Europos strateginiai skaitmeniniai pajėgumai. Šie pagrindiniai pajėgumai susiję su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu ir aukšto lygio skaitmeniniais įgūdžiais. Siekiama užtikrinti, kad šios technologijos būtų plačiai naudojamos ir prieinamos visoje ekonomikoje ir visuomenėje tiek įmonėms, tiek viešajam sektoriui. 

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Bendrosios skaitmeninės rinkos teisinė sistema sudaro sąlygas žmonėms ir įmonėms naudotis visais skaitmeninės transformacijos privalumais. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ES biudžetas atitiktų būsimus iššūkius: į skaitmeninę transformaciją atsižvelgiama visų sričių – nuo transporto, energijos ir žemės ūkio iki sveikatos priežiūros ir kultūros – pasiūlymuose. Akcentuodami jos svarbą, šiandien siūlome daugiau investuoti į dirbtinį intelektą, superkompiuteriją, kibernetinį saugumą, įgūdžius ir e. valdžią – visas šias sritis ES vadovai įvardijo kaip itin svarbias ES konkurencingumui ateityje.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Pirmoji visos Europos skaitmeninė programa – esminis žingsnis stiprinant Europos pasaulinę lyderystę skaitmeninės transformacijos srityje. Investuosime į svarbiausius strateginius skaitmeninius pajėgumus, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, itin našų skaičiavimą ir kibernetinį saugumą, o ši programa, kaip ir visos mūsų skaitmeninės iniciatyvos, skirta visų pirma Europos piliečiams. Vienas iš pagrindinių programos siekių – investuoti į mūsų piliečius, kad jie įgytų aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, būtinų norint gauti prieigą prie naujausių skaitmeninių technologijų ir jomis naudotis.“

Komisijos pasiūlyme daugiausiai dėmesio skiriama penkioms sritims.

  1. Superkompiuteriai. Projektams, kuriais siekiama plėtoti ir stiprinti superkompiuterijos ir duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje, bus skirta 2,7 mlrd. EUR. Šios technologijos ypač svarbios daugelio sričių, pradedant sveikatos priežiūros ir atsinaujinančiosios energijos sektoriais ir baigiant automobilių sauga ir kibernetiniu saugumu, plėtrai. Finansavimu bus užtikrinta, kad superkompiuteriais efektyviau ir plačiau naudotųsi tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones. Vienas iš Skaitmeninės Europos programos tikslų bus iki 2022–2023 m. sukurti pasaulinio lygio superkompiuterių ir duomenų infrastruktūrą, kuria būtų užtikrinti eksalygmens pajėgumai (milijardas milijardų (arba 1018) skaičiavimo operacijų per sekundę), o iki 2026–2027 m. – dar našesnę infrastruktūrą. Taip ES bus užtikrinta sava nepriklausoma ir konkurencinga technologijų pasiūla, pasiektas aukštas taikomųjų programų lygis, padaugės galimybių naudotis ir bus plačiau naudojamasi superkompiuteriais. Planuojamos iniciatyvos bus grindžiamos Europos superkompiuterių strategija, kuri paskatins ES pažangą daugelyje sričių: nuo sveikatos priežiūros ir atsinaujinančiosios energijos iki automobilių saugos ir kibernetinio saugumo.

  2. Dirbtinis intelektas (DI). DI sklaidai visoje Europos ekonomikoje ir visuomenėje paskatinti planuojama skirti 2,5 mlrd. EUR. Šis biudžetas suplanuotas remiantis 2018 m. balandžio 25 d. pateiktu Europos požiūriu į DI: tikslas yra paskatinti investicijas, kad būtų galima kuo geriau išnaudoti DI teikiamas galimybes ir kartu atsižvelgti į DI lemiamus socialinius ir ekonominius pokyčius bei užtikrinti tinkamą etikos ir teisinę sistemą. Skaitmeninės Europos programa valdžios institucijoms ir įmonėms, ypač mažiausioms, sudarys geresnes sąlygas naudotis DI bandymų ir eksperimentų infrastruktūra valstybėse narėse, o didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Europos horizontas“ užtikrins, kad ES išlaikytų DI mokslinės ir technologinės plėtros lyderystę. Komisija siūlo parengti bendras visiems prieinamas Europos algoritmų bibliotekas, kuriose viešasis ir privatusis sektoriai galėtų rasti ir pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį sprendimą. Skaitmeninių inovacijų centruose visoje ES bus sudarytos sąlygos naudotis dirbtiniam intelektui skirtomis atvirosiomis platformomis ir pramonės duomenų erdvėmis, kurios suteiks galimybę mažosioms įmonėms ir vietos novatoriams naudotis bandymų infrastruktūra ir semtis žinių.

  3. Kibernetinis saugumas ir patikimumas. ES skaitmeninei ekonomikai, visuomenei ir demokratijai apsaugoti bus skirta 2 mlrd. EUR. To bus siekiama stiprinant kibernetinę gynybą ir ES kibernetinio saugumo pramonę, finansuojant pažangiausią kibernetinio saugumo įrangą ir infrastruktūrą, taip pat padedant įgyti būtinų įgūdžių ir žinių. Pasiūlymas pagrįstas įvairiomis 2017 m. rugsėjo mėn. pateiktomis kibernetinio saugumo priemonėmis ir 2018 m. gegužės mėn. įsigaliojusiu pirmuoju ES kibernetinio saugumo teisės aktu.

  4. Skaitmeniniai įgūdžiai. 700 mln. EUR bus skirta užtikrinti, kad dabartiniai ir būsimi darbuotojai turėtų galimybę išsiugdyti aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius lankydami ilgalaikius ir trumpalaikius mokymo kursus ir mokydamiesi darbo vietoje, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios valstybės narės. Pagal Skaitmeninės Europos programą Skaitmeninių inovacijų centrai įgyvendins tikslines programas, kuriomis bus siekiama padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir viešojo administravimo įstaigoms suteikti savo darbuotojams būtinų aukšto lygio įgūdžių, kad jie galėtų naudotis naujomis superkompiuterijos, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teikiamomis galimybėmis.

  5. Plataus skaitmeninių technologijų naudojimo visoje ekonomikoje ir visuomenėje užtikrinimas. 1,3 mlrd. EUR finansavimu bus užtikrinta skaitmeninė viešojo administravimo įstaigų ir viešųjų paslaugų transformacija ir jų sąveika visoje ES, taip pat visoms įmonėms, ypač MVĮ, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis technologijomis ir praktinėmis žiniomis. Vieno langelio principu veiksiantys Skaitmeninių inovacijų centrai mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir viešojo administravimo įstaigoms suteiks galimybę naudotis technologinėmis žiniomis ir eksperimentų infrastruktūra, taip pat teiks konsultacijas, padėsiančias geriau įvertinti skaitmeninės transformacijos projektų ekonominį pagrįstumą. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas bus remiamas užtikrinant kuo didesnę geografinę aprėptį visoje Europoje. Skaitmeninių inovacijų centrai šiandien yra vienas iš pagrindinių Europos pramonės skaitmeninimo strategijos elementų.

Tolesni veiksmai

Svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad ES lėšos kuo greičiau duotų konkrečių rezultatų vietos lygmeniu.

Atsižvelgiant į klausimo skubumą ir reikiamų investicijų mastą, yra svarių priežasčių ES imtis intervencinių priemonių ir bendrai finansuoti bei koordinuoti veiksmus tokiu mastu, kuris atitiktų skaitmeninės transformacijos keliamus iššūkius. Taip turėtų būti užtikrinta, kad naujų skaitmeninių technologijų naudą pajustų visi.

Jeigu investicijų trūkumo problemos greitai išspręsti nepavyktų, gali sumažėti ES inovacinis pajėgumas ir pramonės konkurencingumas.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas būtų naudingas visiems.

Pagrindiniai faktai

Skaitmeninė Europa yra nauja programa, numatyta ES ilgalaikio biudžeto pasiūlymo skyriuje „Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika“. Remiantis 2015 m. gegužės mėn. priimta Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija ir jos pastarųjų metų laimėjimais, pagrindinis programos tikslas yra formuoti Europos skaitmeninę transformaciją, kad ji būtų naudinga visiems piliečiams ir įmonėms.

Papildomos lėšos suteiks galimybę ES daugiau investuoti į skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Šiandien Komisija taip pat siūlo iki 3 mlrd. EUR padidinti skaitmeninės infrastruktūros projektams, remiamiems Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis, skirtą biudžetą. Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis remiami didžiausios Europos pridėtinės vertės projektai, visų pirma susiję su tarpvalstybinėmis jungtimis. Skaitmeniniame sektoriuje priemonė padės užtikrinti, kad visuose pagrindiniuose socialinę ir ekonominę pažangą skatinančiuose subjektuose, pavyzdžiui, mokyklose, ligoninėse ir transporto mazguose, pagrindiniuose viešąsias paslaugas teikiančiuose subjektuose ir intensyvią skaitmeninę veiklą vykdančiose įmonėse, iki 2025 m. būtų užtikrinta perspektyvaus plačiajuosčio ryšio prieiga (žr. atskirą pranešimą spaudai).

Be Skaitmeninės Europos programos, naujos kartos skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą būtina toliau numatyti ir didinti kitoje daugiametėje finansinėje programoje pagal programą „Europos horizontas“. Abi programos viena kitą papildys: pagal programą „Europos horizontas“ užtikrinamos būtinos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas, o pagal Skaitmeninės Europos programą remiantis šiais rezultatais kuriama būtina infrastruktūra ir remiamas diegimas bei pajėgumų stiprinimas, taip prisidedant prie būsimų dirbtinio intelekto, robotikos, itin našaus skaičiavimo ir didžiųjų duomenų mokslinių tyrimų.

Daugiau informacijos

Teisės akto pasiūlymas ir informacijos suvestinė

Pranešimas spaudai: Europos infrastruktūros tinklų priemonė

ES ateities biudžetas

 

IP/18/4043

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar