Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa 9,2 miljardin euron investointeja kaikkien aikojen ensimmäiseen digitaaliohjelmaan

Bryssel 6. kesäkuuta 2018

Euroopan komissio ehdottaa tänään laatuaan ensimmäisen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamista. Ohjelmasta investoidaan 9,2 miljardia euroa EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion 2021–2027 mukauttamiseen alati kasvaviin digitaalisiin haasteisiin.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategialla on luotu digitaaliajan vaatimuksia vastaava sääntelykehys. Sitä on nyt täydennettävä yhtä kunnianhimoisella rahoituksella ja investoinneilla Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää ja vahvistaa Euroopan strategisia digitaalisia valmiuksia. Nämä keskeiset valmiudet liittyvät suurteholaskentaan, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen sekä sen varmistamiseen, että ne ovat laajasti niin yritysten kuin julkisen sektorin käytössä ja saatavilla koko taloudessa ja yhteiskunnassa. 

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan digitaaliset sisämarkkinat muodostavat lainsäädäntökehyksen, jolla varmistetaan, että ihmiset ja yritykset saavat täyden hyödyn digitalisaatiosta. ”Tavoitteenamme on vahvistaa EU:lle tulevaisuuden haasteita vastaava talousarvio: digitalisaatio otetaan huomioon kaikkien alojen ehdotuksissa liikenteestä, energiasta ja maataloudesta terveydenhuoltoon ja kulttuuriin. Tämän tueksi ehdotamme tänään lisäinvestointeja tekoälyyn, suurteholaskentaan, kyberturvallisuuteen, osaamiseen ja sähköiseen hallintoon – nämä kaikki ovat aloja, jotka EU:n johtajat ovat määritelleet keskeisiksi EU:n tulevan kilpailukyvyn kannalta.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabriel lisäsi: ”Ensimmäinen yleiseurooppalainen digitaaliohjelma on merkittävä askel, jolla vahvistetaan Euroopan maailmanlaajuista johtoasemaa digitalisaatiossa. Investoimme keskeisiin strategisiin digitaalisiin valmiuksiin, kuten tekoälyyn, suurteholaskentaan ja kyberturvallisuuteen, ja samoin kuin kaikissa digitaalialan aloitteissamme, Euroopan kansalaiset ovat tämän ohjelman keskiössä. Yksi tämän ohjelman pääpilareista on investoiminen siihen, että kansalaiset voivat hankkia pitkälle vietyä digitaalista osaamista, jota he tarvitsevat voidakseen käyttää viimeisintä digitaaliteknologiaa.”

Komission ehdotuksessa keskitytään viiteen alaan:

  1. Suurteholaskenta: 2,7 miljardilla eurolla rahoitetaan hankkeita, joilla kasvatetaan ja vahvistetaan Euroopan suurteholaskenta- ja datankäsittelyvalmiuksia. Tämä on olennaisen tärkeää monien alojen kehityksen kannalta – terveydenhuollosta ja uusiutuvasta energiasta ajoneuvojen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Rahoitus varmistaa suurteholaskennan tehokkaamman ja laajemman käytön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on ottaa käyttöön maailmanluokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri eksa-luokan valmiuksilla (miljardia miljardi eli 1018 laskutoimitusta sekunnissa) vuosiin 2022/2023 mennessä ja sen jälkeen vuosiin 2026/2027 mennessä jälki-eksa-luokan laitteistot, jotta EU:lla olisi oma riippumaton ja kilpailukykyinen teknologian tarjontaketju, joka on sovelluksissa huippuluokkaa ja laajentaa suurteholaskennan saatavuutta ja käyttöä. Suunnitellut aloitteet pohjautuvat suurteholaskentaa koskevaan eurooppalaiseen strategiaan, joka auttaa EU:ta etenemään useilla aloilla terveydenhuollosta ja uusiutuvasta energiasta ajoneuvojen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen.

  2. Tekoäly: 2,5 miljardin euron investoinneilla on tarkoitus saada tekoäly mahdollisimman laajaan käyttöön Euroopan taloudessa ja yhteiskunnassa. Tekoälyyn osoitettu talousarvio perustuu 25. huhtikuuta 2018 esiteltyyn tekoälyä koskevaan eurooppalaiseen lähestymistapaan: tavoitteena on kasvattaa investointeja, jotta tekoälystä voidaan saada suurin mahdollinen hyöty, samalla kun otetaan huomioon tekoälyn mukanaan tuomat sosioekonomiset muutokset ja varmistetaan asianmukaiset eettiset ja oikeudelliset puitteet. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa viranomaisille ja yrityksille, etenkin pienemmille yrityksille, paremmat mahdollisuudet käyttää jäsenvaltioissa olevia tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjä. Samalla kasvatetaan investointeja tutkimukseen ja innovointiin Euroopan horisontti -ohjelmassa, millä varmistetaan, että EU pysyy tieteellisen ja teknologisen kehityksen eturintamassa tekoälyn alalla. Komissio ehdottaa yleisesti käytettävissä olevien yhteisten 'eurooppalaisten kirjastojen' perustamista algoritmeja varten. Ne auttaisivat julkista ja yksityistä sektoria löytämään ja hankkimaan niiden tarpeita parhaiten vastaavia ratkaisuja. Kaikkialla EU:ssa asetetaan saataville tekoälyä tukevia avoimia alustoja ja teollisia data-avaruuksia digitaali-innovointikeskittymissä. Ne tarjoavat testausmahdollisuuksia ja osaamista pienyrityksille ja paikallisille innovoijille.

  3. Kyberturvallisuus ja luottamus: 2 miljardia euroa investoidaan EU:n digitaalisen talouden, yhteiskunnan ja demokratian suojelemiseen parantamalla kyberpuolustusta ja vahvistamalla EU:n kyberturvallisuusalaa. Lisäksi rahoitetaan alan viimeisintä kehitystä edustavia kyberturvallisuuslaitteita ja -infrastruktuuria ja tuetaan tarvittavan osaamisen ja tietämyksen kehittämistä. Ehdotus pohjautuu laajaan valikoimaan kyberturvallisuustoimenpiteitä, jotka komissio esitteli syyskuussa, sekä ensimmäiseen kyberturvallisuutta koskevaan EU:n laajuiseen lainsäädäntöön, joka tuli voimaan toukokuussa 2018.

  4. Digitaalinen osaaminen: 700 miljoonan euron investoinneilla varmistetaan, että nykyisillä ja tulevilla työntekijöillä on mahdollisuus hankkia helposti pitkälle viety digitaalinen osaaminen pitkä- ja lyhytkestoisten koulutuskurssien ja työpaikkakoulutuksen kautta riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he asuvat. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa digitaali-innovointikeskittymät toteuttavat kohdennettuja ohjelmia, joilla pyritään auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja julkishallintoja hankkimaan henkilöstölleen tarvittava pitkälle viety osaaminen, jonka avulla ne voivat hyödyntää suurteholaskennan, tekoälyn ja kyberturvallisuuden tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

  5. Digitaaliteknologioiden laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa: 1,3 miljardin euron investoinneilla varmistetaan julkishallintojen ja julkisten palvelujen digitalisaatio ja niiden EU:n laajuinen yhteentoimivuus sekä helpotetaan kaikkien yritysten, erityisesti pk-yritysten, mahdollisuuksia saada käyttöönsä teknologiaa ja taitotietoa. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat keskitettyinä yhteyspisteinä pienille ja keskisuurille yrityksille ja julkishallinnoille. Ne tarjoavat pääsyn teknologiseen asiantuntemukseen ja kokeilujärjestelyihin ja antavat neuvoja, jotta organisaatiot voivat paremmin arvioida digitalisointihankkeiden liiketaloudellisia perusteita. Ohjelmassa tuetaan digitaali-innovointikeskittymien verkostoa, joka varmistaa laajimman mahdollisen maantieteellisen kattavuuden Euroopassa. Digitaali-innovointikeskittymät ovat nykyisin yksi Euroopan teollisuuden digitalisointistrategian keskeinen tekijä.

Seuraavat vaiheet

EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja siihen liittyvistä eri aloja koskevista ehdotuksista on tärkeä päästä yhteisymmärrykseen nopeasti, jotta voidaan varmistaa, että EU:n rahoituksella saadaan käytännön tuloksia mahdollisimman pian.

Kun otetaan huomioon asian kiireellisyys ja tarvittavien investointien mittakaava, on olemassa vahvat perusteet EU:n tason toiminnalle, jotta toimia voidaan yhteisrahoittaa ja koordinoida riittävän suuressa mittakaavassa digitalisaation aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi. Tämän pitäisi varmistaa, että uusien digitaaliteknologioiden hyödyt jaetaan täydessä mitassa.

Jos investointivajetta ei täytetä nopeasti, on olemassa vaara, että EU:n innovointivalmiudet ja teollisuuden kilpailukyky heikkenevät.

Jos seuraava pitkän aikavälin talousarvio hyväksytään vuonna 2019, voidaan siirtyä saumattomasti nykyisestä, vuosien 2014–2020 pitkän aikavälin talousarviosta seuraavaan ja varmistaa näin rahoituksen ennakoitavuus. Siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille.

Tausta

Digitaalinen Eurooppa on uusi ohjelma, ja se sisältyy EU:n pitkän aikavälin talousarviota koskevan ehdotuksen lukuun ”Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous”. Ohjelma pohjautuu toukokuussa 2015 julkistettuun digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan ja sen viime vuosien saavutuksiin. Sen päätavoitteena on ohjata Euroopan digitalisaatiota kansalaisten ja yritysten hyödyksi.

Lisärahoitus mahdollistaa EU:n suuremmat investoinnit digitaaliseen talouteen ja yhteiskuntaan. Komissio ehdottaa tänään myös, että Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisia infrastruktuureja koskevien hankkeiden talousarvio kasvatetaan 3 miljardiin euroon. Verkkojen Eurooppa -välineessä keskitytään hankkeisiin, joilla on suurin eurooppalainen lisäarvo, ja erityisesti rajat ylittäviin yhteyksiin. Digitaalialalla se auttaa varmistamaan, että kaikilla tärkeimmillä sosioekonomisilla vaikuttajilla kuten kouluilla, sairaaloilla, tärkeillä liikenteen keskuksilla, keskeisillä julkisen palvelun tarjoajilla ja laajasti digitalisoituneilla yrityksillä on käytettävissään tulevaisuussuuntautuneet laajakaistayhteydet vuoteen 2025 mennessä (ks. erillinen lehdistötiedote).

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman lisäksi seuraavan sukupolven digitaaliteknologioita koskevan tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusta on jatkettava ja lisättävä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä myös Euroopan horisonttia -ohjelman puitteissa. Nämä kaksi ohjelmaa kytkeytyvät tiiviisti toisiaan: Euroopan horisontti -ohjelmassa tehdään olennaisen tärkeitä investointeja tutkimukseen ja innovointiin, kun taas Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa luodaan näiden tulosten pohjalta tarvittavaa infrastruktuuria sekä tuetaan käyttöönottoa ja valmiuksien rakentamista, mikä puolestaan tukee tekoälyä, robotiikkaa, suurteholaskentaa ja massadataa koskevaa tulevaa tutkimusta.

Lisätietoja

Säädösehdotus ja tietosivu

Lehdistötiedote: Verkkojen Eurooppa -väline

EU:n talousarvio tulevaisuutta varten

 

IP/18/4043

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar