Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Komise navrhuje investovat do historicky prvního digitálního programu 9,2 miliardy EUR

Brusel 6. června 2018

Vzhledem k narůstajícím výzvám v digitální oblasti dnes Evropská komise předložila návrh na zřízení vůbec prvního programu Digitální Evropa, do něhož by se v rámci dalšího dlouhodobého rozpočtu EU mělo investovat 9,2 miliardy EUR.

Na základě strategie pro jednotný digitální trh jsme vytvořili regulační rámec, který reaguje na problémy, jimž v současné digitální éře čelíme. Tuto strategii je třeba doplnit o stejně ambiciózní investice do programu Digitální Evropa, abychom zvýšili konkurenceschopnost EU na mezinárodním poli a vytvořili a dále posílili evropské strategické digitální kapacity. Tyto klíčové kapacity se týkají superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilé digitální dovednosti, přičemž je třeba, aby k nim měla přístup veřejnost i hospodářské subjekty z různých částí společnosti i ekonomiky. 

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Jednotný digitální trh poskytuje právní rámec, jímž se zajišťuje, že lidé i podniky z digitální transformace plně profitují. Naším cílem je koncipovat rozpočet EU tak, aby byl připraven čelit budoucím výzvám: digitální transformace je zohledněna ve všech návrzích dílčích částí rozpočtu od dopravy, energetiky přes zemědělství, zdravotní péče po kulturu. Za tímto účelem dnes navrhujeme zvýšit investice do umělé inteligence, superpočítačů, kybernetické bezpečnosti, digitálních dovedností a elektronické veřejné správy. Všechny tyto oblasti považují vedoucí představitelé EU za klíčové pro budoucí konkurenceschopnost EU.“

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, zdůraznila: „Zřízení prvního celoevropského digitálního programu má zásadní význam pro posílení vedoucího postavení Evropy v digitální transformaci. Budeme investovat do klíčových strategických kapacit, jako je umělá inteligence, superpočítače, kybernetická bezpečnost, přičemž v popředí zájmu programu jsou vždy evropští občané, jak je tomu ostatně v případě všech našich digitálních iniciativ. Jedním z hlavních pilířů programu jsou investice do lidského kapitálu, tedy snaha o to, aby lidé získali pokročilé digitální dovednosti, které potřebují k tomu, aby byli schopni nejnovější digitální technologie používat.“

Návrh Komise se zaměřuje na 5 oblastí:

  1. Superpočítače: Na projekty zaměřené na vytvoření a posílení kapacit superpočítačů a zpracování dat v Evropě bude vyčleněno 2,7 miliardy EUR. Tyto investice jsou nezbytné pro rozvoj mnoha dalších oblastí: od zdravotní péče a obnovitelných zdrojů energie, po zajištění bezpečnosti aut a kybernetické bezpečnosti. Těmito finančními prostředky se zajistí efektivnější a širší použití superpočítačů ve veřejném i soukromém sektoru, a to včetně malých a středních podniků. Program Digitální Evropa bude usilovat o to, aby byla do rozpočtového roku 2022/2023 zřízena superpočítačová a datová infrastruktura světové úrovně s exa-kapacitou (tj. miliarda miliard neboli 1018 výpočetních operací za sekundu) a aby byla do rozpočtového roku 2026/2027 zprovozněna zařízení nad úrovní exa-kapacity, čímž EU získá své vlastní nezávislé a konkurenceschopné dodávky technologií, dosáhne excelence v oblasti aplikací a rozšíří dostupnost a využití superpočítačů. Tyto plánované iniciativy budou stavět na evropské strategii v oblasti superpočítačů, která přispívá k rozvoji EU v mnoha oblastech: od zdravotní péče a obnovitelných zdrojů energie, po zajištění bezpečnosti aut a kybernetické bezpečnosti.

  2. Umělá inteligence: Na rozšíření umělé inteligence do všech oblastí evropského hospodářství a společnosti se má věnovat 2,45 miliardy EUR. Tento rozpočet vychází z evropského přístupu k umělé inteligenci, který byl představen 25. dubna 2018. Cílem je stimulovat investice v zájmu co nejefektivnějšího využití umělé inteligence, a to při zohlednění socioekonomických změn, které UI způsobuje, a zajištění vhodného etického a právního rámce. Program Digitální Evropa zajistí lepší přístup k testovacím a experimentálním zařízením v oblasti umělé inteligence v jednotlivých členských zemích pro veřejnoprávní orgány i podniky. Zároveň se pomocí programu Horizont Evropa zvýší investice do výzkumu a inovací, čímž se zajistí, že si Evropská unie podrží své vedoucí postavení ve vědeckém i technologickém vývoji v oblasti UI. Komise navrhuje zřídit společné „evropské knihovny“ algoritmů, které budou veřejně přístupné, čímž by se veřejnému i soukromému sektoru pomohlo při identifikaci řešení, které nejlépe plní jejich potřeby. Vzniknou otevřené platformy a „společný datový prostor“ pro umělou inteligenci, jež budou zpřístupněny v celé EU prostřednictvím center pro digitální inovace a jež budou malým podnikům a místním inovátorům dávat k dispozici testovací zařízení a potřebné znalosti.

  3. Kybernetická bezpečnost a důvěra: Do zabezpečení evropského digitálního hospodářství, společnosti a demokracie budou investovány 2 miliardy EUR, a to prostřednictvím posílení kybernetické bezpečnosti a souvisejícího sektoru v EU, finanční podporou nejnovějších zařízení a infrastruktury kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě podporou rozvoje nezbytných dovedností a znalostí. Návrh Komise vychází z široké řady opatření kybernetické bezpečnosti, jež byla představena v září 2017, a dále z prvních celounijních právních předpisů o kybernetické bezpečnosti, které vstoupily v platnost v květnu 2018.

  4. Digitální dovednosti: Díky prostředkům ve výši 700 milionů EUR se má zajistit, že stávající i budoucí pracovníci budou mít příležitost snadno získat digitální dovednosti prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých kurzů odborné přípravy a praktických stáží, a to bez ohledu na to, v kterém členském státě EU mají bydliště. V rámci programu Digitální Evropa budou zřízena centra pro digitální inovace, jež budou poskytovat cílené programy na podporu malých a středních podniků a orgánů veřejné správy, jejímž cílem bude vybavit jejich zaměstnance potřebnými pokročilými dovednostmi, aby mohli využít příležitostí v oblasti superpočítačů, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.

  5. Zajištění širokého využití digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti: Investice ve výši 1,3 miliardy EUR by měly orgánům veřejné správy a veřejným službám pomoci s digitální transformací a celounijní interoperabilitou. Dále by se tak měl usnadnit přístup všech podniků, především malých a středních, k příslušným technologiím a souvisejícím know-how. Centra pro digitální inovace budou fungovat jako „jednotná kontaktní místa“ pro malé a střední podniky a orgány veřejné správy a budou nabízet přístup k technologickému know-how a testovacím zařízením, jakož i poradenství ohledně projektů digitální transformace. Bude se podporovat zřízení celé sítě center pro digitální inovace v zájmu co nejširšího geografického pokrytí celé Evropy. Centra pro digitální inovace dnes představují jeden z klíčových prvků strategie pro digitalizaci evropského průmyslu.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky z EU začaly co nejdříve přinášet konkrétní výsledky.

Vzhledem k naléhavosti situace a rozsahu potřebných investic se nabízí řešení v podobně intervence EU - tedy společného financování a koordinace opatření v míře, která by efektivněji řešila problémy, jež v důsledku digitální transformace vznikají. To by zajistilo plné využití a vzájemné sdílení výhod plynoucích z nových digitálních technologií.

Pokud se nepodaří rychle vyřešit nedostatek investic v této oblasti, vzniká riziko, že se oslabí inovační kapacita EU a konkurenceschopnost jejího průmyslu.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Digitální Evropa je nový program, jenž tvoří součást návrhu o dlouhodobém rozpočtu EU, a to v rámci oddílu „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“. Vychází ze strategie pro jednotný digitální trh z května 2015 a jejích hlavních výsledků. Cílem programu je usměrnit digitální transformaci v EU tak, aby z ní měli co největší užitek občané i podniky.

Díky dodatečným prostředkům bude moci EU zvýšit investice do digitálního aspektu hospodářství i společnosti. V dnešním návrhu Komise je rovněž uveden nárůst rozpočtu na projekty digitální infrastruktury v rámci Nástroje pro propojení Evropy, a to na 3 miliardy EUR. Uvedený nástroj se zaměřuje na projekty s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou, především na projekty přeshraničního propojení. V rámci digitální agendy má zajistit, aby měli všichni hlavní socioekonomičtí aktéři (školy, nemocnice, dopravní uzly, hlavní poskytovatelé veřejných služeb a silně digitalizované podniky) do roku 2025 přístup k širokopásmovým připojením zaměřeným na budoucnost (viz samostatná tisková zpráva).

Kromě programu Digitální Evropa se v rámci příštího víceletého rozpočtu EU mají zvýšit investice do výzkumu a inovací v oblasti budoucí generace digitálních technologií i v rámci programu Horizont Evropa. Uvedené dva programy budou fungovat společně: Horizont Evropa bude zajišťovat nezbytné investice do výzkumu a inovací, zatímco Digitální Evropa bude na jeho výsledcích stavět a přispívat k vytvoření nezbytné infrastruktury, podporovat využívání technologií a vytváření kapacit. Tím poskytne data pro budoucí výzkum v oblasti umělé inteligence, robotiky, superpočítačů a dat velkého objemu.

Další informace

Právní návrh a informativní přehled

Tisková zpráva: Nástroj pro propojení Evropy

Rozpočet EU pro budoucnost

 

IP/18/4043

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar