Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: Komisija ierosina līdz šim visvērienīgāko pētniecības un inovācijas programmu

Briselē, 2018. gada 7. jūnijā

Nākamajā ilgtermiņa ES budžetā 2021.–2027. gadam Komisija pētniecībai un inovācijai ierosina piešķirt 100 miljardus eiro.

Jaunā programma — “Apvārsnis Eiropa” — balstīsies uz līdzšinējās pētniecības un inovācijas programmas (“Apvārsnis 2020”) panākumiem un izvirzīs Eiropas Savienību globālas pētniecības un inovācijas priekšgalā. “Apvārsnis Eiropa” ir līdz šim visvērienīgākā pētniecības un inovācijas programma.

Par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainenes sacīja: “Investīcijas pētniecībā un inovācijā ir ieguldījums Eiropas nākotnē. ES finansējums ir ļāvis dažādu valstu un dažādu disciplīnu zinātnieku komandām strādāt kopā un izdarīt prātam neaptveramus atklājumus, tādējādi padarot Eiropu par pasaules klases pētniecības un inovācijas līderi. Līdz ar programmu “Apvārsnis Eiropa” mēs vēlamies turpināt šos panākumus un panākt jūtamas izmaiņas iedzīvotāju un sabiedrības dzīvē kopumā.”

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs piebilda: ““Apvārsnis 2020” ir viens no Eiropas lielākajiem veiksmes stāstiem. Jaunā programma “Apvārsnis Eiropa” tiecas vēl augstāk. Tās ietvaros mēs vēlamies palielināt Eiropas Pētniecības padomes finansējumu, lai nostiprinātu ES vadošo lomu zinātnes jomā pasaules mērogā un lai vairotu iedzīvotāju iesaisti, izvirzot ES pētniecībai sarežģītus jaunus uzdevumus. Mēs ierosinām izveidot jaunu Eiropas Inovācijas padomi, kas ar modernizētiem finansējuma noteikumiem sekmētu revolucionāru inovāciju Eiropā.”

Programma “Apvārsnis Eiropa” turpinās virzīt zinātnisko izcilību, izmantojot Eiropas Pētniecības padomi (EPP) un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktas stipendijas un apmaiņu, bet tajā būs arī jauni turpmāk aprakstītie elementi.

  • Eiropas Inovācijas padome (EIC), kuras uzdevums ir palīdzēt ES kļūt par līderi tirgu radošas inovācijas jomā: Komisijas priekšlikumā ir paredzēts izveidot vienas pieturas aģentūru, kas laboratorijās radītas visdaudzsološākās augsta potenciāla, revolucionāras tehnoloģijas pārvērtīs tirgus produktos un palīdzēs visnovatoriskākiem jaunuzņēmumiem un firmām to idejas izvērst plašumā. Jaunā EIC palīdzēs noteikt un finansēt ātra tempa, augsta riska inovācijas, kurām piemīt liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus tirgus. Izmantojot divus galvenos finansēšanas instrumentus — vienu, kas paredzēts agrīnam posmam, un otru, kas iecerēts izstrādei un ieviešanai tirgū, — tā sniegs tiešu atbalstu novatoriem. Tā papildinās Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) darbību.

  • Jauni ES mēroga pētniecības un inovācijas uzdevumi sabiedrības problēmu un rūpnieciskās konkurētspējas jomā: lai risinātu jautājumus, kuriem ir liela ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi, programmā “Apvārsnis Eiropa” Komisija izvirzīs jaunus uzdevumus ar drosmīgiem, tālejošiem mērķiem un izteiktu Eiropas pievienoto vērtību. Šādu uzdevumu piemēri varētu būt cīņa pret vēzi, tīrs transports un plastmasas nepiesārņoti okeāni. Šos uzdevumus izstrādās kopā ar pilsoņiem, ieinteresētajām personām, Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm.

  • Inovācijas potenciāla maksimalizēšana visā ES: dalībvalstīm, kuras atpaliek centienos optimāli vairot savas valsts pētniecības un inovācijas potenciālu, atbalsts tiks dubultots. Turklāt jauna sinerģija ar struktūrfondiem un Kohēzijas fondu atvieglos finansējuma koordināciju un apvienošanu un palīdzēs reģioniem izmantot inovāciju.

  • Lielāka atvērtība: atvērtās zinātnes princips kļūs par programmas “Apvārsnis Eiropa” galveno darbības principu, jo publikācijām un datiem tiks pieprasīta atvērtā piekļuve. Tas palīdzēs ar ES finansējumu radītus rezultātus ieviest tirgū un palielinās to inovācijas potenciālu.

  • Jauna Eiropas partnerību paaudze un lielāka sadarbība ar citām ES programmām: lai palielinātu tādu partnerību rezultativitāti un ietekmi Eiropas politikas prioritāšu īstenošanā, ko ES kopīgi plāno vai līdzfinansē ar tādiem partneriem kā rūpniecība, pilsoniskā sabiedrība un finansējuma fondi, programma “Apvārsnis Eiropa” racionalizēs partnerību skaitu. “Apvārsnis Eiropa” veicinās lietderīgas un funkcionālas saiknes ar citām nākotnes ES programmām, kā kohēzijas politika, Eiropas Aizsardzības fonds, programma “Digitālā Eiropa” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kā arī ar starptautisko kodolsintēzes enerģijas projektu ITER.

Kopīgais pētniecības centrs (JRC), Komisijas zinātnes un zināšanu dienests, turpinās dot savu ieguldījumu, nodrošinot zinātnisko padomu, tehnisko atbalstu un konkrētiem tematiem veltītus pētījumus. 

Ierosinātais budžeta piešķīrums 100 miljardu eiro apmērā 2021.–2027. gadam ietver 97,6 miljardus eiro no programmas “Apvārsnis Eiropa” (no tiem 3,5 miljardus eiro piešķirs, izmantojot fondu InvestEU) un 2,4 miljardus eiro no Euratom pētniecības un mācību programmas. Euratom programma, kas finansē pētniecību un mācības kodoldrošuma, kodoldrošības un radiācijas drošības jomā, lielāku uzmanību pievērsīs ar enerģijas ražošanu nesaistītiem pielietojumiem, piemēram, veselības aprūpes un medicīniskām iekārtām, un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktu darbību ietvaros atbalstīs arī kodolzinātnieku mobilitāti.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu pēc iespējas drīzākus ES finansējuma rezultātus uz vietas, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un tā nozariskajiem priekšlikumiem. Kavēšanās liktu Eiropas spožākajiem prātiem meklēt iespējas citviet. Tas nozīmētu tūkstošus zaudētu pētniecības darbvietu un kaitējumu Eiropas konkurētspējai. Tas palēninātu gan fundamentālos pētījumus, gan tirgu radošu inovāciju un progresu tādās jomās kā veselības aprūpe, klimata pārmaiņas, zaļais transports un ilgtspējīga lauksaimniecība; kavētos arī risinājumi vēža terapijas, siltumnīcefekta gāzu, viedo automobiļu un veselīga uztura jomā.

Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno un finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, un tas ir mūsu visu interesēs.

Vispārīga informācija

Programmas “Apvārsnis Eiropa” priekšlikums balstās uz pašreizējās programmas “Apvārsnis 2020” panākumiem. “Apvāršņa 2020” vidusposma pārskatā ir teikts, ka programmas īstenošana norit pēc plāna un ka tādējādi tā palīdzēs radīt darbvietas un izaugsmi, rast risinājumus lielākajām sabiedrības problēmām un uzlabot cilvēku dzīvi. Tajā secināts, ka programmai piemīt skaidra Eiropas pievienotā vērtība un ka tā salīdzinājumā ar valsts vai reģionāla līmeņa atbalstu rada taustāmus ieguvumus. Līdz 2018. gada maijam tā atbalstījusi 18 000 projektu ar kopējo finansējumu 31 miljards eiro.

Šodienas priekšlikums balstās uz Komisijas ieguldījumu ES vadītāju sanāksmē 16. maijā Sofijā “Atjaunota Eiropas programma pētniecībai un inovācijai – Eiropas izdevība veidot savu nākotni”, kurā aprakstīti pasākumi, kuri palīdzētu nodrošināt Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā.

Eiropas ekonomikas izaugsmē pēdējās desmitgadēs aptuveni divas trešdaļas nodrošina inovācija. Sagaidāms, ka “Apvārsnis Eiropa”, veicinot zinātnisko izcilību, radīs jaunas zināšanas un tehnoloģijas lielākā apmērā un radīs labvēlīgu ietekmi uz izaugsmi, tirdzniecību un investīcijām, kā arī būtisku sociālekonomisko un vidisko ietekmi. Katrs programmā investētais eiro 25 gadu laikposmā var potenciāli radīt 11 eiro atdevi iekšzemes kopproduktā. Aplēsts, ka saistībā ar pētniecības un inovācijas pasākumiem investīciju posmā (2021–2027) Savienības investīcijas pētniecībā un inovācijā tiešā veidā radīs aptuveni 100 000 darbvietu.

Sīkāka informācija

Tiesību akti un faktu lapas:

  • ES finansējums pētniecībai un inovācijai 2021.–2027. gadā

  • ES pētniecības un inovācijas veiksmes stāsti

Neatkarīgi augsta līmeņa ziņojumi:

Programmas “Apvārsnis Eiropa” tīmekļvietne

Plašāka informācija par jauno ES budžetu pieejama šeit

 

 

IP/18/4041

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar