Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa tähänastisista kunnianhimoisinta tutkimus- ja innovointiohjelmaa

Bryssel 7. kesäkuuta 2018

Komissio ehdottaa vuodet 2021–2027 kattavaan EU:n seuraavaan pitkän aikavälin talousarvioon 100 miljardin euron tutkimus- ja innovointimäärärahoja.

Uusi Euroopan horisontti -ohjelma perustuu sitä menestyksekkäästi edeltäneeseen tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmaan, ja sen tarkoituksena on säilyttää EU globaalin tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Euroopan horisontti -ohjelma on kaikkien aikojen kunnianhimoisin tutkimus- ja innovointiohjelma.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on investoimista Euroopan tulevaisuuteen: ”EU-rahoituksen avulla työryhmät eri maista ja eri tieteenaloilta ovat voineet toimia yhteistyössä ja tehdä uskomattomia löytöjä, jotka ovat tehneet Euroopasta maailmanluokan johtajan tutkimuksessa ja innovoinnissa. Euroopan horisontti -ohjelman tarkoituksena on jatkaa samalla menestyksekkäällä mallilla ja saada aikaan kansalaisten ja koko yhteiskunnan kannalta aidosti merkityksellisiä muutoksia.”

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas totesi puolestaan Horisontti 2020 -ohjelman olleen yksi Euroopan suurimmista menestystarinoista: ”Euroopan horisontti -ohjelma tähtää vielä sitäkin korkeammalle. Siksi haluamme lisätä Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusta EU:n globaalin tieteellisen johtoaseman vahvistamiseksi. Haluamme myös kansalaiset mukaan asettamalla EU:lle kunnianhimoiset tutkimusmissiot. Lisäksi ehdotamme uuden Euroopan innovointineuvoston perustamista, jotta uraauurtavaan innovointiin Euroopassa tarvittavaa rahoitusta voidaan nykyaikaistaa.”

Euroopan horisontti -ohjelma jatkaa tieteellisen huippuosaamisen edistämistä Euroopan tutkimusneuvoston sekä Marie Skłodowska-Curie -apurahojen ja -vaihdon avulla. Tämän lisäksi siihen sisältyy seuraavanlaisia uutuuksia:

  • Euroopan innovointineuvosto auttamaan EU edelläkävijäksi markkinoita luovassa innovoinnissa: Komission ehdotuksessa perustetaan keskitetty palvelupiste lupaavimmille teknologioille, joihin liittyy paljon potentiaalia ja läpimurtomahdollisuuksia, niiden saamiseksi laboratorioista markkinoille ja innovatiivisimpien start-upien ja yritysten auttamiseksi niiden laajentumisessa. Uusi Euroopan innovaationeuvosto auttaa tunnistamaan ja rahoittamaan nopeasti eteneviä ja riskialttiita innovaatioita, joilla on suuri potentiaali luoda täysin uusia markkinoita. Se antaa suoraa tukea innovoijille kahdesta pääasiallisesta rahoitusvälineestä, joista toinen keskittyy alkuvaiheisiin ja toinen kehitykseen ja markkinoille saattamiseen. Sillä täydennetään Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toimintaa.

  • Uudet EU:n laajuiset tutkimuksen ja innovoinnin missiot, joissa keskitytään yhteiskunnallisiin haasteisiin ja teollisuuden kilpailukykyyn: Komissio vahvistaa Euroopan horisontti -ohjelman yhteydessä uudet missiot eli kunnianhimoiset, suuren eurooppalaisen lisäarvon päämäärät. Tarkoituksena on ratkoa jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavia ongelmia. Missiot voivat vaihdella syöväntorjunnasta puhtaaseen liikenteeseen tai muovittomiin valtameriin. Ne määritellään yhdessä kansalaisten, sidosryhmien, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa.

  • Innovointimahdollisuuksien maksimoiminen kaikkialla EU:ssa: EU:n jäsenvaltiot, jotka ovat jääneet jälkeen pyrkimyksissään hyödyntää kansallista tutkimus- ja innovointipotentiaaliaan, saavat kaksi kertaa aiempaa enemmän tukea. Rakennerahastojen ja koheesiorahaston kanssa luotavan synergian avulla rahoitusta on lisäksi helpompi sovittaa yhteen ja yhdistää, mikä auttaa alueita innovaatioiden omaksumisessa.

  • Lisää avoimuutta: Euroopan horisontti -ohjelman toimintatapa perustuu avoimen tieteen periaatteeseen. Tämä edellyttää, että julkaisut ja tiedot ovat avoimesti saatavilla. Näin helpotetaan EU:n rahoituksen avulla saatujen tulosten markkinoille pääsyä ja lisätään innovointipotentiaalia.

  • Uuden sukupolven eurooppalaiset kumppanuudet ja yhteistyö muiden EU-ohjelmien kanssa: Euroopan horisontti -ohjelmassa virtaviivaistetaan kumppanuudet, joita EU:lla on teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja rahoitusta tarjoavien säätiöiden kanssa ohjelmien ja rahoituksen osalta. Kumppanuuksien vaikutusta Euroopan poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tehostetaan.Euroopan horisontti -ohjelmassa edistetään tehokkaita ja toimivia yhteyksiä muihin EU:n tulevaisuuden ohjelmiin. Näihin kuuluvat mm. koheesiopolitiikka, Euroopan puolustusrahasto, Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline sekä kansainvälinen ITER-fuusioenergiahanke.

Yhteinen tutkimuskeskus (JRC), joka on Euroopan komission tiedeyksikkö, tarjoaa edelleen tieteellistä neuvontaa, teknistä tukea ja kohdennettua tutkimusta. 

Vuosiksi 2021–2027 ehdotettu 100 miljardin euron talousarviomääräraha jakautuu niin, että 97,6 miljardia euroa osoitetaan Euroopan horisontti -ohjelmalle (tästä 3,5 miljardia euroa InvestEU-ohjelmasta) ja 2,4 miljardia euroa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmalle. Euratom-ohjelmassa, josta rahoitetaan ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua koskevaa tutkimusta ja koulutusta, keskitytään entistä enemmän muihin kuin sähköntuotantoon liittyviin sovelluksiin, esimerkiksi terveydenhuoltoon ja lääkinnällisiin laitteisiin. Siitä tuetaan myös ydinalan tutkijoiden liikkuvuutta Marie Skłodowska-Curie -toimilla.

Seuraavat vaiheet

EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja siihen liittyvistä eri aloja koskevista ehdotuksista on tärkeä päästä yhteisymmärrykseen nopeasti, jotta voidaan varmistaa, että EU:n rahoituksella saadaan käytännön tuloksia mahdollisimman pian. Viivästykset pakottaisivat Euroopan lahjakkaimmat tutkijat etsimään mahdollisuuksia muualta. Tämä tarkoittaisi tuhansien tutkimustyöpaikkojen menetystä ja Euroopan kilpailukyvyn heikentymistä. Merkittävät edistysaskeleet esimerkiksi terveydenhuollon, ilmastotoimien, ympäristöä säästävän liikenteen ja kestävän maatalouden kaltaisilla aloilla hidastuisivat niin perustutkimuksessa kuin markkinoita luovassa innovoinnissa. Joutuisimme odottamaan pitempään syöpähoitoihin, kasvihuonekaasupäästöihin, älykkäisiin autoihin ja terveelliseen ruokavalioon tarvittavia ratkaisuja.

Jos seuraava pitkän aikavälin talousarvio hyväksytään vuonna 2019, voidaan siirtyä saumattomasti nykyisestä, vuosien 2014–2020 pitkän aikavälin talousarviosta seuraavaan ja varmistaa näin rahoituksen ennakoitavuus ja jatkuvuus. Siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille.

Tausta

Euroopan horisontti -ohjelma perustuu nykyiseen Horisontti 2020 -ohjelmaan, joka on ollut menestys. Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi osoitti, että ohjelma on ollut hyödyksi työpaikkojen ja kasvun luomisessa, suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin puuttumisessa ja ihmisten elämän parantamisessa. Arvioinnin mukaan ohjelmalla on selvä eurooppalainen lisäarvo eli siitä on selvää hyötyä verrattuna kansallisen tai alueellisen tason tukeen. Toukokuuhun 2018 mennessä ohjelmasta on myönnetty tukea yli 18 000 hankkeelle yli 31 miljardin euron verran.

Tämänpäiväinen ehdotus perustuu myös komission panokseen Sofiassa 16. toukokuuta järjestetyssä EU:n johtajien kokouksessa ”Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma: Euroopan mahdollisuus muokata tulevaisuutta”. Siinä tuotiin esiin Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistamiseen tarvittavia toimia.

Noin kaksi kolmasosaa Euroopan talouden kasvusta on viime vuosikymmenien aikana perustunut innovointiin. Euroopan horisontti -ohjelman odotetaan tuottavan uutta ja parempaa tietoa ja teknologiaa sekä edistävän tieteellistä huippuosaamista. Lisäksi sillä uskotaan olevan myönteinen vaikutus kasvuun, kauppaan ja investointeihin ja merkittäviä sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.Jokaisesta ohjelmaan sijoitetusta eurosta on mahdollista saada tuottoa jopa 11 euron lisäyksenä BKT:hen 25 vuoden aikana. Tutkimukseen ja innovointiin tehdyillä unionin investoinneilla arvioidaan luotavan jopa 100 000 työpaikkaa t&i-toiminnassa 'investointivaiheessa' (2021–2027).

Lisätietoja

Oikeudelliset tekstit ja tietokoosteet:

  • EU:n rahoitus tutkimukselle ja innovoinnille 2021–2027

  • Tutkimuksen ja innovoinnin menestystarinoita EU:ssa

Riippumattoman korkean tason raportit:

Euroopan horisontti -ohjelman verkkosivut

Lisätietoa EU:n tulevasta talousarviosta

 

 

IP/18/4041

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar