Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten – kommissionen föreslår 1,26 miljarder euro för att förstärka Europeiska solidaritetskåren

Bryssel den 11 juni 2018

I nästa långtidsbudget för 2021–2027 föreslår EU-kommissionen ett nytt program för Europeiska solidaritetskåren efter 2020 med en budget på 1,26 miljarder euro.

Programmet ska bredda möjligheterna och ge minst 350 000 unga européer chansen att göra en insats genom volontärarbete, praktik eller jobb mellan 2021 och 2027. Dagens förslag innebär en konsolidering av solidaritetskåren under nästa budgetperiod.

– Solidaritet är ett av EU:s grundläggande värden och solidaritetskårens framgång visar att många unga vill delta i solidaritetsinsatser, säger budget- och personalkommissionär Günther H. Oettinger.Därför har vi höjt anslagen till solidaritetskåren rejält i nästa EU-budget.

– Med dagens förslag fortsätter kommissionen att stärka solidariteten och ungas inflytande, tillägger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Vi ser till att Europeiska solidaritetskåren kan växa till en stor gemenskap av människor och organisationer som är beredda att hjälpa behövande i och utanför Europa och bidra till att bygga upp moståndskraftiga och sammanhållna samhällen. I gengäld får de unga chansen att utveckla nya färdigheter. De får också nya vänner och en stark känsla för vad det innebär att vara europé.

– Vi har dragit lärdom av erfarenheterna hittills och lagt fram ett mer inkluderande och flexibelt förslag, säger EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen. Det innebär en större valfrihet för deltagarna som lättare kan välja mellan en volontär- och en jobbplacering.

Det nya programmet bygger vidare på solidaritetskårens resultat från det första året och skapar en enda inkörsport till solidaritetsarbete. Programmet kommer att omfatta följande:

  • Volontärarbete för humanitära biståndsinsatser i länder utanför EU. Det väletablerade initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete kommer att integreras i Europeiska solidaritetskåren. Det ger möjligheter till volontärarbete utanför EU och kompletterar dagens volontärplaceringar (enskilt eller i grupp), praktikplatser eller jobb inom solidaritetsverksamhet.
  • Riktade åtgärder, till exempel extra bidrag, kortare insatser eller insatser i deltagarnas hemländer som kommer att göra det lättare för unga från mindre privilegierade grupper att delta.

Vad händer nu?

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen, så att EU-medlen kan börja användas ute på fältet och ge resultat så fort som möjligt.

Förseningar skulle kunna äventyra genomförandet av det första året av programmet för Europeiska solidaritetskåren. En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 aviserade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en europeisk solidaritetskår för att ge unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att delta i olika solidaritetsinsatser i och utanför EU. Sedan starten den 7 december 2016 har nästan 64 000 unga anmält sig till kåren och nästan 5 000 deltar redan i olika insatser.

I den första fasen som inleddes i december 2016 användes åtta olika EU-program för att erbjuda volontärarbete, praktik eller anställning genom Europeiska solidaritetskåren. I maj 2017 lade kommissionen fram ett förslag om att förse solidaritetskåren med en egen rättslig grund och finansieringsmekanism som just nu diskuteras i Europaparlamentet och rådet. Det kommer att bidra till mer samstämmiga insatser och öka genomslaget. Med en budget på 376,5 miljoner euro till solidaritetskåren under 2018–2020 kan 100 000 personer stödja samhällen och utveckla sin kompetens fram till 2020.

Alla offentliga eller privata organ som uppfyller stränga kvalitetskrav kan föreslå projekt för Europeiska solidaritetskåren. Kåren kommer att skötas av kommissionen, EU-ländernas nationella programkontor för Erasmus+ och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Läs mer

Europeiska solidaritetskåren efter 2020 – vanliga frågor

Faktablad – En EU-budget för framtiden: Europeiska solidaritetskåren efter 2020

Faktablad – En EU-budget för framtiden: Europeiska solidaritetskåren på fältet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om Europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 (COM (2018) 440/2)

Europeiska solidaritetskårens portal

EU:s nästa långtidsbudget

IP/18/4035

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar