Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: Komisija ierosina piešķirt 1,26 miljardus eiro Eiropas Solidaritātes korpusa stiprināšanai

Briselē, 2018. gada 11. jūnijā

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.— 2027. gadam Komisija ierosina jaunu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss pēc 2020. gada” ar budžetu 1,26 miljardi eiro, kas ļaus paplašināt korpusa piedāvātās iespējas.

Jaunā programma ļaus vismaz 350 000 Eiropas jauniešiem laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam atbalstīt kopienas, kurām nepieciešama palīdzība, izmantojot brīvprātīgo darbu, stažēšanos un apmaksātu darbu. Šodien pieņemtais priekšlikums iezīmē korpusa konsolidācija nākamajam budžeta periodam.

ES budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters H. Etingers sacīja: “Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, un Eiropas Solidaritātes korpusa sasniegumi liecina, ka arvien lielāks skaits jauniešu vēlas iesaistīties solidaritātes darbībās.Tāpēc mēs esam ievērojami palielinājuši nākamajā ES budžetā Eiropas Solidaritātes korpusam atvēlēto līdzekļu apjomu.”

ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisārs Tibors Navračičs teica: “Ar šo priekšlikumu Eiropas Komisija ir apliecinājusi apņemšanos stiprināt solidaritāti un vēl vairāk atbalstīt jauniešus. Mēs darām visu nepieciešamo, lai Eiropas Solidaritātes korpuss taptu par plašu tādu cilvēku un organizāciju kopienu, kas ir gatava atbalstīt tos, kuriem vajadzīga mūsu palīdzība visā Eiropā un aiz tās robežām, palīdzot izveidot izturīgu un saliedētu sabiedrību. Savukārt jaunieši iegūs prasmes, jaunus draugus un spēcīgāk izjutīs piederību Eiropai.”

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, šis priekšlikums nodrošina iekļaujošāku un elastīgāku pieeju un piedāvā lielāku izvēles brīvību dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai viņi vēlēsies veikt brīvprātīgo darbu vai darboties profesionāli.”

Jaunā programma balstīsies uz korpusa pirmajos darbības gados sasniegto, un tā paredz izveidot vienotu kontaktpunktu jauniešiem, kuri ir gatavi iesaistīties solidaritātes darbībās. Programma jo īpaši ietvers:

  • brīvprātīgās darbības humānās palīdzības operāciju atbalstam trešās valstīs. Pievienojot šo vispāratzīto ES humānās palīdzības shēmu, kuras līdzšinējais nosaukums bija ES palīdzības brīvprātīgie, Eiropas Solidaritātes korpusam, tiks nodrošinātas brīvprātīgā darba iespējas ārpus ES un papildinātas korpusa ietvaros piedāvātās iespējas būt par brīvprātīgo vai darboties grupā, stažēties vai iesaistīties kādā solidaritātes darbībā Eiropā vai ārpus tās robežām.
  • Mērķtiecīgus pasākumus. Tie ietvers papildu finansējumu vai īpašas īstermiņa darbības vai darbības savā valstī, kas tādējādi atvieglos nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu dalību Eiropas Solidaritātes korpusā.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu, ka ES finansējums pēc iespējas drīzāk dod reālus rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un nozaru priekšlikumiem.

Kavēšanās var apdraudēt Eiropas Solidaritātes korpusa programmas īstenošanu pirmajā finanšu perioda gadā. Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno un finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, kas ir mūsu visu interesēs.

Konteksts

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi, ar kura palīdzību jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem varēs piedalīties dažādās solidaritātes dabībās visā Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Kopš iniciatīvas uzsākšanas 2016. gada 7. decembrī gandrīz 64 000 jaunieši ir reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusā, un gandrīz 5 000 dalībnieku sākuši tajā darboties.

Pirmajā posmā, kas sākās 2016. gada decembrī, brīvprātīgā darba, stažēšanās vai algota darba iespējas Eiropas Solidaritātes korpusā piedāvāja astoņas dažādas programmas. 2017. gada maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu paredzēt Eiropas Solidaritātes korpusam finansēšanas mehānismu un noteikt tā tiesisko regulējumu. Pašlaik priekšlikums tiek apspriests Eiropas Parlamentā un Padomē. Šādi tiks palielināta korpusa ietekme un saskaņotība ar citiem instrumentiem. Eiropas Solidaritātes korpusam laikposmam no 2018. līdz 2020. gadam piešķirtais 376,5 miljonu eiro finansējums dotu iespēju 100 000 Eiropas jauniešu līdz 2020. gada beigām iesaistīties kopienu atbalsta darbībās un pilnveidot savas kompetences.

Projektus Eiropas Solidaritātes korpusā var piedāvāt jebkura publiska vai privāta struktūra, kas ievēro stingras kvalitātes prasības. To īstenos Eiropas Komisija, programmas Erasmus+ valsts aģentūras un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums: Eiropas Solidaritātes korpuss pēc 2020. gada: jautājumi un atbildes

Faktu lapa. ES budžets nākotnei. Eiropas Solidaritātes korpuss pēc 2020. gada

Faktu lapa. ES budžets nākotnei. Eiropas Solidaritātes korpuss darbībā:

Priekšlikums — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014

Eiropas Solidaritātes korpusa portāls

Tīmekļa vietne par ES budžetu nākotnei

IP/18/4035

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar