Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. Komisija siūlo skirti 1,26 mlrd. EUR Europos solidarumo korpusui

Briuselis, 2018 m. birželio 11 d.

Planuodama kitą ilgalaikį 2021–2027 m. ES biudžetą Komisija teikia pasiūlymą dėl naujos Europos solidarumo korpuso po 2020 m. programos, pagal kurį numatyti skirti 1,26 mln. EUR ir taip išplėsti jo teikiamas galimybes.

Pagal naująją programą bent 350 000 jaunų europiečių 2021–2027 m., vykdydami savanorišką veiklą, dalyvaudami stažuotėse arba dirbdami, galės padėti bendruomenėms, kurioms reikia pagalbos. Šiandien priimtu pasiūlymu konsoliduojamas Europos solidarumo korpusas tolesniu biudžeto laikotarpiu.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Solidarumas yra viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių, o Europos solidarumo korpuso sėkmė rodo, kad jaunuoliai labai nori dalyvauti solidarumo veikloje. Dėl to kitame ES biudžete gerokai padidinome Europos solidarumo korpusui skirtus finansinius išteklius.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius pridūrė: „Šiuo pasiūlymu Europos Komisija patvirtino savo įsipareigojimą remti solidarumą ir suteikti jaunimui galių. Darome viską, kad Europos solidarumo korpusas išaugtų į plačią bendruomenę žmonių ir organizacijų, pasirengusių pagelbėti tiems, kuriems reikia pagalbos mūsų žemyne ir už jo ribų, ir taip padėti kurti atsparias ir darnias visuomenes. Jaunimas, savo ruožtu, įgys įgūdžių, susiras naujų draugų ir patirs gilesnį buvimo europiečiu jausmą.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Remiantis iki šio meto įgyta patirtimi, šiuo pasiūlymu numatomas įtraukesnis ir lankstesnis požiūris ir, galų gale, didesnė pasirinkimo laisvė dalyviams – nepriklausomai nuo to, ar jie nori vykdyti savanorišką ar profesinę veiklą.

Naujoji programa bus paremta pirmaisiais korpuso gyvavimo metais įgyta patirtimi; ja sukuriama vieno langelio principu veikianti prieiga jaunuoliams, pasirengusiems pademonstruoti solidarumą. Į programą įeis:

  • Savanoriška veikla, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos ES nepriklausančiose šalyse Europos solidarumo korpusas papildomas įtvirtinta ES humanitarinės pagalbos sistema, kuri iki šiol buvo žinoma kaip ES pagalbos savanorių iniciatyva; pagal ją bus galima savanorišką veiklą vykdyti už ES ribų, ji papildys šiuo metu Europos solidarumo korpuso teikiamas galimybes savanorišką veiklą vykdyti individualiai arba kaip grupė, atlikti su solidarumu susijusią stažuotę ar susirasti atitinkamos srities darbą Europoje ar už jos ribų.
  • Tikslinės priemonės Tai bus, pavyzdžiui, papildomas finansavimas ar speciali veikla, vykdoma trumpiau ar savo paties šalyje, dėl kurių Europos solidarumo korpuso veikloje bus lengviau dalyvauti palankių sąlygų neturintiems jaunuoliams.

Tolesni veiksmai

Svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad vietos lygmeniu būtų pradėtos skirstyti ES lėšos ir kad kiek galima greičiau būtų pasiekta rezultatų.

Delsimas galėtų užkirsti kelią Europos solidarumo korpuso programos įgyvendinimui pirmaisiais metais. 2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris apie Europos solidarumo korpuso kūrimą paskelbė 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Korpusas 18–30 metų jaunimui suteikia galimybę dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje visoje ES ir už jos ribų. Nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios 2016 m. gruodžio 7 d. prie jo prisijungė bevei 64 000 jaunuolių, o veiklą vykdyti pradėjo beveik 5 000 dalyvių.

Per 2016 m. gruodžio mėn. pradėtą pirmąjį etapą pasitelktos aštuonios skirtingos programos, siekiant pagal Europos solidarumo korpuso iniciatyvą sudaryti galimybių užsiimti savanoriška veikla, stažuotis arba dirbti. 2017 m. gegužės mėn. Komisija, pateikė pasiūlymą Europos solidarumo korpusui sukurti atskirą jo finansavimo mechanizmą ir teisinę sistemą. Pasiūlymą šiuo metu aptaria Europos Parlamentas ir Taryba. Tai padės toliau didinti jo nuoseklumą ir poveikį. 2018–2020 m. Europos solidarumo korpusui skiriama 376,5 mln. EUR suma leistų 100 000 jaunų europiečių iki 2020 m. pabaigos leis paremti bendruomenes ir ugdyti savo gebėjimus.

Europos solidarumo korpuso projektus gali siūlyti bet kuri viešoji ar privati įstaiga, besilaikanti griežtų kokybės reikalavimų. Europos solidarumo korpuso įgyvendinimas bus patikėtas Europos Komisijai, „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms valstybėse narėse ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas. Europos solidarumo korpusas po 2020 m. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. ES ateities biudžetas. Europos solidarumo korpusas po 2020 m.

Informacijos suvestinė. ES ateities biudžetas. Europos solidarumo korpuso veikla

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014 (COM(2018) 440/2)

Europos solidarumo korpuso portalas

ES ateities biudžeto interneto svetainė

IP/18/4035

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar