Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa 1,26 miljardin euron budjettia Euroopan solidaarisuusjoukkojen vahvistamiseksi

Bryssel 11. kesäkuuta 2018

Komissio ehdottaa seuraavaa pitkän aikavälin (2021–2027) talousarviota varten uutta ohjelmaa Euroopan solidaarisuusjoukkoja varten vuoden 2020 jälkeen. Siihen sisältyy 1,26 miljardin euron budjetti, jonka avulla on tarkoitus laajentaa tarjottavia mahdollisuuksia.

Uusi ohjelma antaa vähintään 350 000 eurooppalaisnuorelle tilaisuuden tukea avun tarpeessa olevia yhteisöjä vuosina 2021–2027 vapaaehtoistoiminnan, harjoittelujen tai työpaikkojen puitteissa. Tänään esitettävällä ehdotuksella vahvistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja seuraavaa budjettikautta varten.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaava komission jäsen Günther H. Oettingerin mukaan solidaarisuus on yksi Euroopan unionin keskeisiä arvoja. ”Euroopan solidaarisuusjoukkojen menestys osoittaa, että nuoria tarvitaan osallistumaan solidaarisuustoimiin. Siksi olemme lisänneet huomattavasti Euroopan solidaarisuusjoukkojen taloudellisia resursseja seuraavassa EU:n talousarviossa.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics puolestaan totesi, että ”tällä ehdotuksella Euroopan komissio vahvistaa sitoumuksensa lujittaa solidaarisuutta ja antaa nuorille vaikutusmahdollisuuksia. Luomme puitteet sille, että Euroopan solidaarisuusjoukot voivat kasvaa laajaksi ihmisten ja organisaatioiden yhteisöksi, joka on valmis antamaan tukensa sitä tarvitseville kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä auttamaan vahvojen ja yhtenäisten yhteiskuntien rakentamisessa. Nuoret puolestaan voivat hankkia taitoja, uusia ystäviä ja vahvan tunteen siitä, mitä on olla eurooppalainen.”

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen painotti, että ”tähän mennessä saadun kokemuksen perusteella tämä ehdotus tarjoaa entistä osallistavamman ja joustavamman lähestymistavan ja myös laajemman valinnanvapauden osallistujille sen suhteen, haluavatko he osallistua vapaaehtoisina tai ammattinsa kautta.”

Uusi ohjelma pohjautuu solidaarisuusjoukkojen ensimmäisten toimintavuosien saavutuksiin, ja siinä luodaan yksi yhteinen asiointipiste nuorille, jotka ovat valmiita toimimaan solidaarisuuden hyväksi. Ohjelmaan sisältyvät erityisesti

  • EU:n ulkopuolisissa maissa suoritettavia humanitaarisen avun operaatioita tukevat vapaaehtoistoimet: Euroopan solidaarisuusjoukkojen lisääminen tähän vakiintuneeseen EU:n humanitaarisen avun järjestelmään, joka on tähän asti toiminut nimellä EU:n vapaaehtoisapu, tarjoaa mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan EU:n ulkopuolella ja täydentää solidaarisuusjoukkojen puitteissa nykyisin tarjottavia mahdollisuuksia osallistua joko yksin tai ryhmässä, suorittaa harjoittelu tai tehdä työtä solidaarisuuden alalla Euroopassa tai sen ulkopuolella;
  • kohdennetut toimenpiteet: Näihin sisältyvät muita epäedullisemmassa asemassa olevien nuorten Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen helpottaminen kohdennetuilla toimenpiteillä, kuten lisärahoituksella tai tarjoamalla heille lyhytkestoisempia tai osallistujan omassa maassa toteutettavia toimia.

Seuraavat vaiheet

EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja siihen liittyvistä eri aloja koskevista ehdotuksista on tärkeä päästä yhteisymmärrykseen nopeasti, jotta voidaan varmistaa, että EU:n rahoituksella saadaan käytännön tuloksia mahdollisimman pian.

Viivästykset saattaisivat vaarantaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisen vuoden ohjelman toteuttamisen. Jos seuraava pitkän aikavälin talousarvio hyväksytään vuonna 2019, voidaan siirtyä saumattomasti nykyisestä, vuosien 2014–2020 pitkän aikavälin talousarviosta seuraavaan ja varmistaa näin rahoituksen ennakoitavuus ja jatkuvuus, mistä olisi hyötyä kaikille osapuolille.

Tausta

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti unionin tilaa vuonna 2016 käsitelleessä puheessaan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Niiden tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia osallistua monenlaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta ja sen ulkopuolella. Sen jälkeen, kun solidaarisuusjoukkojen toiminta käynnistyi 7. joulukuuta 2016, lähes 64 000 nuorta on liittynyt mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ja lähes 5 000 osallistujaa on aloittanut käytännön työn.

Joulukuussa 2016 käynnistetyssä ensimmäisessä toimintavaiheessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisia vapaaehtois-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia tarjottiin kahdeksan eri ohjelman puitteissa. Toukokuussa 2017 komissio ehdotti, että Euroopan solidaarisuusjoukoille vahvistetaan oma rahoitusmekanismi ja oikeudellinen kehys. Ehdotusta käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Näin voidaan lisätä sen johdonmukaisuutta ja vaikutuksia. Euroopan solidaarisuusjoukoille vuosiksi 2018–2020 osoitettujen 376,5 miljoonan euron määrärahojen ansiosta 100 000 nuorta eurooppalaista voisi vuoden 2020 loppuun mennessä tukea erilaisia yhteisöjä ja kehittää taitojaan.

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka noudattavat tiukkoja laatuvaatimuksia, voivat esittää hankkeita Euroopan solidaarisuusjoukoille. Solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta huolehtivat Euroopan komissio, kansalliset Erasmus+ -toimistot jäsenvaltioissa ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE: Euroopan solidaarisuusjoukot vuoden 2020 jälkeen: kysymyksiä ja vastauksia

Tietokooste: EU:n talousarvio tulevaisuutta varten: Euroopan solidaarisuusjoukot vuoden 2020 jälkeen

Tietokooste: EU:n talousarvio tulevaisuutta varten: Euroopan solidaarisuusjoukot työssään

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta (COM (2018) 440/2)

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaali

Verkkosivu: EU:n talousarvio tulevaisuutta varten

IP/18/4035

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar