Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Komise navrhuje 1,26 miliardy eur na posílení Evropského sboru solidarity

Brusel 11. června 2018

Komise dnes v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 navrhuje nový program Evropského sboru solidarity po roce 2020. V něm vyhrazuje 1,26 miliardy EUR na rozšíření příležitostí, které sbor nabízí.

Nový program umožní v letech 2021 až 2027 nejméně 350 000 mladých Evropanů vykonávat dobrovolnickou činnost, stáže nebo placenou práci pro komunity, které to potřebují. Dnes přijatý návrh je krokem ke konsolidaci Evropského sboru solidarity pro příští rozpočtové období.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Solidarita je jednou z hlavních hodnot Evropské unie a úspěch Evropského sboru solidarity ukazuje, že mladí lidé mají o solidární aktivity enormní zájem. A právě proto jsme v rámci příštího rozpočtu EU prostředky na Evropský sbor solidarity významně navýšili.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl: „Evropská komise prostřednictvím tohoto návrhu potvrdila, že je odhodlána posílit solidaritu a postavení mladých lidí. Děláme vše pro to, aby se z Evropského sboru solidarity mohla vyvinout široká komunita lidí a organizací připravená pomáhat lidem, kteří to potřebují, na celém evropském kontinentu i za jeho hranicemi. Komunita, která by pomohla vytvořit odolná a soudržná společenství. A mladí lidé na oplátku získají dovednosti, nová přátelství a prožijí, jaké to je být Evropanem.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu dodala: „Tento návrh vychází z dosavadních zkušeností a přináší inkluzivnější a flexibilnější přístup, čímž účastníkům poskytuje větší svobodu volby, ať už se ucházejí o dobrovolnické či profesionální pozice.

Nový program bude vycházet z úspěchů, kterých sbor dosáhl během prvního roku své existence, a vytváří pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidární činnosti, jednotné místo, kde se mohou přihlásit. Program bude zejména zahrnovat:

  • Dobrovolnické činnosti na podporu operací humanitární pomoci v zemích mimo EU: Začlenění tohoto dobře zavedeného program EU pro humanitární pomoc, který doposud operoval pod názvem Humanitární dobrovolníci EU, do programu Evropského sboru solidarity přinese možnosti dobrovolnické činnosti mimo EU. Doplní tak stávající příležitosti v rámci Sboru solidarity, které nabízejí dobrovolnictví jednotlivcům i skupinám, stáže nebo zaměstnání v oblasti solidarity v Evropě nebo jinde.
  • Cílená opatření: Ta budou zahrnovat doplňkové financování nebo specifické činnosti krátkodobějšího rázu nebo specifické činnosti v zemi, v níž účastníci bydlí, aby byla usnadněna účast znevýhodněných mladých lidí v Evropském sboru solidarity.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky z EU začaly co nejdříve přinášet konkrétní výsledky.

Jakékoli zpoždění může vrhnout na první rok provádění programu Evropského sboru solidarity stín pochybnosti. Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování, z čehož by profitovaly všechny strany.

Souvislosti

Během svého projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Komise Jean-Claude Juncker oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, který mladým lidem ve věku od 18 do 30 let nabízí příležitost zapojit se do rozmanité škály solidárních činností v celé EU i za hranicemi Unie. Od zahájení činnosti dne 7. prosince 2016 se do Evropského sboru solidarity přihlásilo již téměř 64 000 mladých lidí a téměř 5 000 účastníků již vykonává svou činnost.

Během první fáze, jež byla zahájena v prosinci 2016, bylo spuštěno osm různých programů, které v rámci Evropského sboru solidarity nabízejí příležitosti pro dobrovolnickou činnost, stáže či zaměstnání. V květnu 2017 Komise předložila návrh, aby měl Evropský sbor solidarity vlastní mechanismus financování a právní rámec. V současné době se o návrhu diskutuje v Evropském parlamentu a v Radě. To přispěje k dalšímu zvýšení jeho soudržnosti a dopadu. Rozpočet Evropského sboru solidarity na období 2018–2020 ve výši 376,5 milionu eur by umožnil, aby se do konce roku 2020 do podpory komunit zapojilo 100 000 mladých Evropanů, kteří by tak rozvinuli své dovednosti.

Návrhy na projekty může Evropskému sboru solidarity předložit jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, který splňuje přísné požadavky na kvalitu. Realizaci projektů bude mít na starosti Evropská komise, národní agentury pro program Erasmus+ v jednotlivých členských státech a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

ZPRÁVA: Evropský sbor solidarity po roce 2020: otázky a odpovědi

Informativní přehled: Rozpočet EU pro budoucnost: Evropský sbor solidarity po roce 2020

Informativní přehled: Rozpočet EU pro budoucnost: Evropský sbor solidarity v akci

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropského sboru solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014 (COM (2018) 440/2)

Portál Evropského sboru solidarity

Internetové stránky rozpočtu EU pro budoucnost

IP/18/4035

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar