Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: Komisija predlaga okrepljeno financiranje naložb v povezovanje Evropejk in Evropejcev z visoko zmogljivo infrastrukturo

Bruselj, 6. junija 2018

Evropska komisija je danes predlagala podaljšanje Instrumenta za povezovanje Evrope v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 s 42,3 milijarde evrov v podporo naložbam v evropske infrastrukturne mreže za promet (30,6 milijarde evrov), energijo (8,7 milijarde evrov) in digitalnost (3 milijarde evrov).

To pomeni 47-odstotno povečanje v primerjavi z obdobjem 2014–2020[1], kar kaže na zavezanost EU k dobro povezani in integrirani Uniji, v kateri lahko državljanke in državljani ter podjetja v celoti izkoristijo ugodnosti prostega pretoka in enotnega trga. Za obdobje 2021–2027 Komisija predlaga okrepitev okoljske plati Instrumenta za povezovanje Evrope, pri čemer je cilj 60 % njegovega proračuna nameniti za podnebne cilje. To bo pripomoglo h krepitvi energetske unije, izpolnjevanju zavez EU iz Pariškega sporazuma in utrditvi vodilnega položaja Evrope v svetu pri boju proti podnebnim spremembam.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič, pristojen za energetsko unijo, je dejal: Od Pariškega sporazuma dalje je nujno povezovati sektorje. Z novim Instrumentom za povezovanje Evrope se bodo še okrepile sinergije med prometnim, energetskim in digitalnim sektorjem, da bi bil učinek energetskega prehoda čim večji. Poleg tega bo večji proračun Instrumenta in možno kombiniranje z drugimi instrumenti Evropi pomagalo, da bo pri inovativnih projektih, kot so pametna omrežja in hramba energije, v svetu še naprej korak pred drugimi.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je izjavil: „S tem predlogom bomo vzpostavili potrebno infrastrukturo za prehod na čisto energijo in pripomogli k doseganju ambicioznih ciljev glede podnebja in energije do leta 2030. Novi program nam bo pomagal tudi pri dokončanju strateških projektov, kot je sinhronizacija Baltika z evropskim elektroenergetskim omrežjem, ki so bistveni za resnično energetsko unijo.“

Komisarka za promet Violeta Bulc je povedala: „Promet je področje, na katerem EU ljudem prinaša konkretne koristi, in danes predlagamo doslej največji proračun za boljšo mobilnost na celini. Želimo, da bi Evropejke in Evropejci potovali po najbolj sodobnem, varnem, čistem in povezanem omrežju na svetu. To je najmanj, kar jim pripada.“

Cilj predloga Komisije je bolje vključiti prometni, energetski in digitalni sektor, da se pospešita razogljičenje in digitalizacija gospodarstva EU. Rešitve za čisto mobilnost, kot je na primer električna mobilnost, zahtevajo tesno povezanost prometnega in energetskega sektorja. Drugi primeri vključujejo avtonomno mobilnost, shranjevanje energije in pametna omrežja.

1. Promet: varna, čista in povezana mobilnost

Z Instrumentom za povezovanje Evrope bo podprta pametna, trajnostna, vključujoča, varna in zanesljiva mobilnost v skladu s predlogi iz svežnja Evropa v gibanju in politiko EU za prometno infrastrukturo. To bo na primer pomagalo pri razogljičenju prometa, pri čemer bodo imeli prednost okolju prijazni načini (kot je železniški prevoz) in razvoj polnilnih mest za alternativna goriva. V predlogu je tudi večji poudarek na posodobitvi omrežja, predvsem zato, da bo postalo varnejše in zanesljivejše. Kot konkreten izraz evropske solidarnosti bo del proračuna (11,3 milijarde evrov) namenjen državam članicam, ki so upravičene do sredstev iz kohezijskega sklada.

Prvič doslej bo Instrument za povezovanje Evrope podprl tudi civilno-vojaško prometno infrastrukturo z dvojno rabo v višini 6,5 milijarde evrov. Cilj je evropsko prometno omrežje prilagoditi vojaškim zahtevam in izboljšati vojaško mobilnost v EU. To bo pomembno prispevalo k polni obrambni uniji do leta 2025, kar je politična prednostna naloga te Komisije. Današnji predlog uresničuje skupno sporočilo iz novembra 2017 in akcijski načrt iz marca 2018.

2. Energija: cenovno dostopna, zanesljiva in trajnostna

V energetskem sektorju bo novi Instrument za povezovanje Evrope omogočil oblikovanje resnične energetske unije in podprl energetski prehod v skladu s cilji sporočila Čista energije za vse Evropejce. To bo Evropi omogočilo, da v skladu s politično prednostno nalogo Junckerjeve Komisije ohrani vodilno vlogo pri prehodu na čisto energijo in postane vodilna v svetu v energiji iz obnovljivih virov.

V ta namen se bo v novem sklopu proračuna negovalo sodelovanje držav članic pri projektih čezmejne proizvodnje energije iz obnovljivih virov, da bi se spodbudila strateška uporaba tehnologij na področju obnovljive energije, ki so pripravljene za uvedbo na trg. Program bo tudi še naprej podpiral ključne infrastrukture vseevropskega omrežja, kar bo omogočilo nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga, okrepilo čezmejno interoperabilnost omrežij in sektorjev, olajšalo razogljičenje ter zagotovilo zanesljivo oskrbo z energijo.

3. Digitalnost: visoko zmogljivo širokopasovno omrežje

Z Instrumentom za povezovanje Evrope bo podprta najnovejša digitalna infrastruktura, ki je temelj za delovanje enotnega digitalnega trga. Digitalizacija evropske industrije in posodobitev sektorjev, kot so promet, energetika, zdravstvo in javna uprava, sta odvisni od univerzalnega dostopa do zanesljivih, cenovno dostopnih, kakovostnih in visoko oz. zelo visoko zmogljivih omrežij. Ob vse večjem povpraševanju po visoko zmogljivih omrežjih in infrastrukturi v elektronskih komunikacijah bo novi Instrument za povezovanje Evrope namenil več pozornosti infrastrukturi za digitalno povezljivost.

Nadaljnji koraki

Hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih je ključnega pomena, da bi sredstva EU čim prej začela dajati konkretne rezultate. Zamude bi močno vplivale na obsežne infrastrukturne projekte v teku. V prometnem sektorju bi prizadele vodilne projekte, kot so železniške povezave Rail Baltica, brennerski predor, Lyon–Torino, Evora–Merida itd. Za gradnjo Rail Baltica leta 2021 je na primer treba omogočiti razpise za potrebna velika javna naročila. To je ključnega pomena za dokončanje projekta, ki bo pomagal povezati pet milijonov ljudi v Baltiku.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Ozadje

Vseevropska omrežja in čezmejno sodelovanje niso le ključni za delovanje enotnega trga, temveč so tudi strateškega pomena za izvajanje energetske unije, enotni digitalni trg in razvoj trajnostnih načinov prevoza. Vendar brez posredovanja EU zasebni subjekti in nacionalni organi nimajo zadostnih spodbud za vlaganje v čezmejne infrastrukturne projekte.

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je izboljšati razmere po zaslugi sofinanciranja EU. Financiranje se dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, ki jih upravljata Evropska komisija in Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA).

Instrument skupaj s programom InvestEU prispeva tudi k premostitvi naložbene vrzeli v Evropi ter ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarski rasti.

Za več informacij

Pravna besedila in informativni pregledi

Proračun EU za prihodnost

Predlagane spremembe vseevropskega prometnega omrežja

 

[1] Primerjava tekočih cen za EU-27 v obdobju 2014–2020 v primerjavi z EU-27 2021–2028 Povečanje v stalnih cenah iz 2018 znaša 29 %.

IP/18/4029

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar