Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Komise navrhuje navýšit finanční prostředky na podporu investic do vysoce výkonné infrastruktury, která propojí Evropu

Brusel 6. června 2018

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 dnes Evropská komise navrhla, aby se zmodernizoval „Nástroj pro propojení Evropy“ disponující 42,3 mld. eur na podporu investic do evropských sítí infrastruktury v oblasti dopravy (30,6 mld. eur), energetiky (8,7 mld. eur) a v digitálním odvětví (3 mld. eur).

Ve srovnání s obdobím 2014–2020[1]jde o 47% nárůst, což prokazuje odhodlání EU vytvořit dobře propojenou a integrovanou Unii, kde by občané a podniky mohli plně těžit z volného pohybu a jednotného trhu. Pro období 2021–2027 Komise navrhuje posílit environmentální rozměr Nástroje pro propojení Evropy tak, aby 60 % jeho rozpočtu přispívalo k cílům v oblasti klimatu. To přispěje k posílení energetické unie, ke splnění závazků EU v rámci Pařížské dohody a k upevnění vedoucího postavení Evropy v boji proti změně klimatu.

Místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič uvedl:Od podpisu Pařížské dohody se vytváření vazeb mezi odvětvími stalo nutností. Nový Nástroj pro propojení Evropy bude usilovat o ještě větší synergie mezi odvětvími dopravy, energetiky a digitálním odvětvím, aby se maximalizoval dopad transformace energetiky. Navýšení rozpočtu nástroje a jeho možné propojení s jinými nástroji kromě toho pomohou Evropě, aby si před ostatními zeměmi světa udržela náskok v oblasti inovačních projektů, jako jsou inteligentní sítě a skladování energie.“

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete doplnil: „Tento návrh vybuduje infrastrukturu, která je potřebná pro přechod na čistou energii, a přispěje k realizaci našich ambiciózních cílů v oblasti klimatu a energetiky, jichž má být dosaženo do roku 2030. Nový program nám také pomůže dokončit strategické projekty, jako je synchronizace pobaltské a evropské elektrické sítě, které jsou nezbytné pro dosažení skutečné energetické unie.“

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová uvedla: „Doprava je oblastí, ve které EU přináší svým občanům konkrétní výhody. A dnes navrhujeme bezprecedentní navýšení rozpočtu, abychom zlepšili mobilitu na našem kontinentu. Chceme, aby Evropané měli nejmodernější, nejbezpečnější, nejčistší a nejpropojenější dopravní síť na světě, neboť právě takovou si zaslouží.“

Cílem předloženého návrhu Komise je lépe propojit odvětví dopravy, energetiky a digitální odvětví, aby se urychlila dekarbonizacedigitalizace hospodářství EU. Například řešení v oblasti čisté mobility, jako je elektrická mobilita, vyžadují úzké propojení mezi odvětvím dopravy a odvětvím energetiky. Dalšími příklady mohou být autonomní mobilita, skladování energie a inteligentní sítě.

1. Doprava: bezpečná, čistá a propojená mobilita

V souladu s balíčkem opatření „Evropa v pohybu“politikou EU v oblasti dopravní infrastruktury podpoří Nástroj pro propojení Evropy inteligentní, udržitelnou, inkluzivní, bezpečnou a zabezpečenou mobilitu. Pomůže s dekarbonizací dopravy například tím, že bude upřednostňovat takové druhy dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí (např. železniční dopravu), a že zřídí dobíjecí stanice pro alternativní paliva. Navrhuje se rovněž větší důraz na modernizaci sítě, zejména z důvodů zvýšení její bezpečnosti a jejího zabezpečení. Jako konkrétní vyjádření evropské solidarity bude část rozpočtu (11,3 mld. eur) vyhrazena pro členské státy způsobilé k čerpání z Fondu soudržnosti.

Vůbec poprvé pak Nástroj pro propojení Evropy podpoří také dopravní infrastrukturu pro dvojí – civilní a vojenské – účely, a to částkou ve výši 6,5 mld. eur. Cílem je přizpůsobit evropskou dopravní síť vojenským požadavkům a zlepšit vojenskou mobilitu v EU. To významně přispěje k dosažení plně rozvinuté obranné unie do roku 2025, což je politická priorita této Komise. Dnešní návrh naplňuje závazky stanovené ve společném sdělení z listopadu 2017 a v akčním plánu z března 2018.

2. Energetika: dostupná, bezpečná a udržitelná energie

V odvětví energetiky umožní nový Nástroj pro propojení Evropy vytvoření skutečné energetické unie a podpoří transformaci energetiky, což je v souladu s cíli balíčku opatření „Čistá energie pro všechny Evropany“. To umožní, aby Evropa zůstala v čele přechodu na čistou energii a stala se světovou špičkou v oblasti obnovitelné energie, jak si předsevzala Junckerova Komise ve svých politických prioritách.

Za tímto účelem bude vytvořena nová rozpočtová složka, která umožní lepší spolupráci členských států v oblasti přeshraničních projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů, aby se podpořilo strategické využívání technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jež jsou připraveny k uvedení na trh. Program bude také nadále investovat do klíčových infrastruktur transevropské sítě, což umožní pokročit v integraci vnitřního trhu s energií, podpoří přeshraniční a meziodvětvovou interoperabilitu sítí, usnadní dekarbonizaci a zajistí bezpečnost dodávek energie.

3. Digitální odvětví: vysokokapacitní širokopásmová síť

Nástroj pro propojení Evropy podpoří nejmodernější digitální infrastrukturu, která je základem pro fungování jednotného digitálního trhu. Digitalizace evropského průmyslu a modernizace odvětví, jako je doprava, energetika, zdravotnictví a veřejná správa, závisí na univerzálním přístupu ke spolehlivým, cenově dostupným a kvalitním sítím s vysokou nebo velmi vysokou kapacitou. Kvůli stále rostoucí poptávce po vysokokapacitních sítích a infrastruktuře v oblasti elektronických komunikací bude nový Nástroj pro propojení Evropy klást větší důraz na infrastrukturu pro digitální konektivitu.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby fondy EU začaly co nejdříve přinášet konkrétní výsledky. Průtahy v jednáních by totiž měly značný dopad na probíhající rozsáhlé infrastrukturní projekty. V odvětví dopravy by se jednalo o stěžejní projekty jako železniční osa Rail Baltica, Brennerský tunel, Lyon–Turín, železniční spojení Évora-Mérida atd. Například Rail Baltica musí zahájit významné zakázky nutné pro výstavbu v roce 2021. To má zásadní význam pro dokončení projektu, který umožní propojit pět milionů lidí žijících v Pobaltí.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Transevropské sítě a přeshraniční spolupráce jsou zásadní nejen pro fungování jednotného trhu, ale mají také strategický význam při realizaci energetické unie a jednotného digitálního trhu a při rozvoji udržitelných způsobů dopravy. Bez zásahu EU však nejsou soukromé subjekty a vnitrostátní orgány dostatečně motivovány k tomu, aby do projektů přeshraniční infrastruktury investovaly.

Cílem Nástroje pro propojení Evropy je napravit tuto situaci zajištěním spolufinancování ze strany EU. Finanční prostředky se přidělují na základě konkurenčních výzev k předkládání návrhů, které řídí Evropská komise a Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA).

Tento nástroj spolu s programem InvestEU také pomáhá překlenout investiční mezery v Evropě a vytvářet pracovní místa a přispívat k hospodářskému růstu.

Další informace

Právní texty a informativní přehledy

Rozpočet EU pro budoucnost

Navrhované změny v transevropské dopravní síti

 

[1] Srovnání pro EU-27 mezi obdobím 2014–2020 a obdobím 2021–2028, v běžných cenách. Jedná se 29% zvýšení ve stálých cenách roku 2018.

IP/18/4029

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar