Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU stapt naar WTO wegens oneerlijke praktijken van China in verband met technologieoverdracht

Brussel, 1 juni 2018

De EU is vandaag bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een procedure begonnen om op te treden tegen Chinese wettelijke voorschriften waardoor de intellectuele-eigendomsrechten van Europese bedrijven worden aangetast.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "De hoeksteen van onze kenniseconomie wordt gevormd door technologische innovatie en knowhow, die onze bedrijven op de wereldmarkt concurrerend houden en garant staan voor honderdduizenden banen in heel Europa. Wij kunnen niet tolereren dat een land onze bedrijven dwingt deze moeizaam verworven kennis aan de grens af te staan. Dit druist in tegen de internationale regels die wij met zijn allen in de WTO zijn overeengekomen. Wanneer de belangrijkste spelers de regels links laten liggen, zou het hele systeem kunnen instorten."

Europese bedrijven die zich in China willen vestigen worden gedwongen aan Chinese binnenlandse entiteiten eigendoms- of gebruiksrechten voor hun technologie te verlenen en hebben dus geen enkele mogelijkheid meer om tegen marktconforme voorwaarden vrij over overeenkomsten inzake technologieoverdracht te onderhandelen.

Dit is in strijd met de basisrechten die ondernemingen toekomen op grond van de regels en disciplines van de WTO, met name in het kader van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-overeenkomst).

De procedure die de EU vandaag is begonnen is gericht tegen specifieke bepalingen van de Chinese regeling inzake de in- en uitvoer van technologieën (ook wel "TIER" genoemd) en de regeling betreffende equity joint ventures tussen Chinese en buitenlandse bedrijven (ook wel "JV-regeling" genoemd) waardoor niet-Chinese bedrijven ten opzichte van binnenlandse bedrijven worden gediscrimineerd en minder gunstig worden behandeld.

Deze bepalingen zijn strijdig met de WTO-verplichtingen om buitenlandse bedrijven op voet van gelijkheid met binnenlandse bedrijven te behandelen en intellectuele eigendom als octrooien en niet-openbaar gemaakte bedrijfsinformatie te beschermen.

Indien het vandaag gevraagde overleg niet binnen 60 dagen tot een bevredigende oplossing leidt, kan de EU de WTO verzoeken een panel op te richten dat zich met deze kwestie zal bezighouden.

Het verzoek van de EU is weliswaar vergelijkbaar met het verzoek dat de VS onlangs aan de WTO hebben gericht, maar stelt nog verdere mogelijke schendingen van de WTO-regels aan de orde.

Meer informatie:

Verzoek van de EU aan de WTO

WTO-geschillenbeslechting in een notendop

Handelsbeleid van de EU en intellectuele eigendom

Handelsbetrekkingen van de EU met China

IP/18/4027

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar