Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Kosmický program v hodnotě 16 miliard eur má podpořit vedoucí postavení EU ve vesmíru po roce 2020

Brusel 6. června 2018

Komise pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje vyčlenit 16 miliard eur na činnosti, které EU pomohou udržet si postavení hlavního světového aktéra v oblasti vesmíru a dále je podpoří.

Kosmická technologie, data a služby se staly nepostradatelnou součástí každodenního života Evropanů a Evropa díky nim může sledovat své strategické zájmy. Díky značným investicím má EU v činnostech v oblasti vesmíru velký náskok a evropský kosmický průmysl je jedním z nejkonkurenceschopnějších odvětví. V této oblasti se však po celém světě objevují nové výzvy a noví aktéři. Nový kosmický program EU bude více investovat do činností v oblasti vesmíru s cílem přizpůsobit se novým potřebám a technologiím a posílit autonomní přístup Evropy do vesmíru.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič uvedl: „Investice EU do oblasti vesmíru již mají na celosvětové úrovni výsledky, z nichž těží evropští občané i evropské podniky. Více než 10 % HDP EU již závisí na službách souvisejících s vesmírem a značné investice vynaložené EU umožnily dosáhnout pokroku, kterého by žádný členský stát sám nedocílil. Musíme ale postupovat ještě rychleji. Data z kosmických systémů mohou našemu průmyslu pomoci získat vedoucí postavení v internetu věcí a v případě automatizovaného řízení a rovněž nám mohou pomoci přesněji monitorovat emise skleníkových plynů, aby tak naše aktivity v oblasti klimatu byly ještě účinnější.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala: „Vesmír je pro Evropu důležitý. Aktivity EU v oblasti vesmíru mají pro naši společnost, hospodářství i bezpečnost mimořádnou hodnotu. Náš plán je jasný – zachovat a modernizovat stávající infrastrukturu pro Galileo a Copernicus, více využívat data z kosmických systémů, posílit Evropský „NewSpace“ začínajících inovativních podniků a zvýšit bezpečnost evropských občanů. Naše ambice a vize dnes získaly podobu konkrétního programu, a Evropa tak může zůstat hlavním světovým aktérem v oblasti vesmíru a je lépe připravena reagovat na rozsáhlé změny, ke kterým v kosmickém odvětví dochází.“

Návrh Komise spojí všechny stávající a nové činnosti v oblasti vesmíru do jediného programu. Nový kosmický program zachová stávající infrastruktury a služby a zavádí řadu nových prvků:

  • Podpora silného a inovativního kosmického průmyslu: Nový kosmický program zlepší přístup začínajících podniků k rizikovému financování. Zároveň Komise zváží vytvoření specializovaného kapitálového nástroje prostřednictvím programu InvestEU. Nový kosmický program vytvoří inovační partnerství za účelem vývoje a nákupu inovativních produktů a služeb, usnadní začínajícím podnikům přístup k zařízením pro testování a zpracování a podpoří certifikaci a normalizaci. Program bude realizován společně s programem Horizont Evropa, a zajistí tak spolupráci mezi opatřením týkajícími se výzkumu a inovací v oblasti vesmíru.

  • Zachování autonomního, spolehlivého a nákladově efektivního přístupu EU do vesmíru: Strategická autonomie Evropy je obzvláště důležitá s ohledem na kritickou infrastrukturu, technologie, bezpečnost a obranu. Vzhledem k tomu, že EU je největším institucionálním zákazníkem, sdruží Komise poptávku EU po službách vypouštění družic tak, že poskytne investice a podpoří využívání inovativních technologií, jako jsou opakovaně využitelné nosné rakety, a pomůže s úpravou nezbytné pozemní infrastruktury.

  • Jednotný a zjednodušený systém správy: EU zajistí, aby navýšení investovaných finančních prostředků bylo podporováno účinným rozhodovacím procesem proto, aby všechny aktivity EU v oblasti vesmíru byly realizovány v souladu s časovým rozvrhem a rozpočtem. Za správu programu jako celku bude nadále odpovídat Komise. Mezivládní Evropská komická agentura (ESA) zůstane s ohledem na své bezkonkurenční zkušenosti nadále klíčovým partnerem technického a operačního provádění kosmického programu EU. Agentura pro evropský GNSS, která má být přejmenována na „Agenturu EU pro kosmický program“, bude stále více podporovat využívání a tržní uplatnění aktivit EU v oblasti vesmíru a bude mít větší úlohu při zajišťování bezpečnosti všech složek programu.

Komise navrhuje, aby se 16 miliard eur z rozpočtu na období 2021–2027 přidělilo následovně:

  • 9,7 miliardy eur na Galileo a EGNOS, globální a regionální družicové navigační systémy EU: Tyto prostředky budou využity na další investice do operací a infrastruktury, aby se dokončila a udržovala konstelace, do rozvoje přesnosti signálu a podpory tržního uplatnění služeb družicové navigace u autonomních a propojených automobilů, internetu věcí, chytrých telefonů a řízení dopravy.

  • 5,8 miliardy eur na Copernicus, program EU pro pozorování Země: Tím bude zachována autonomie Unie a její vůdčí postavení v oblasti vysoce kvalitního monitorování životního prostředí, krizového řízení a podpory bezpečnosti hranic a námořní bezpečnosti. Nové úkoly programu Copernicus, jako je monitorování CO2, umožní EU, aby se stala technologickým lídrem v oblasti boje se změnou klimatu v souladu se závazky podle Pařížské dohody o klimatu. Služba přístupu k datům a informacím (DIAS) usnadní malým a středním podnikům a začínajícím podnikům využívání dat programu Copernicus a vývoj inovativních aplikací.

  • 500 milionů eur na rozvoj nových bezpečnostních složek: Nový kosmický program podpoří výkonnost a autonomii získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA), které pomáhá předcházet kolizím ve vesmíru a monitoruje návrat kosmických objektů na Zemi. Rovněž bude řešit rizika v souvislosti s vesmírem spojená s aktivitami slunce a asteroidy nebo kometami ohrožující kritické infrastruktury. Družicová komunikace v rámci státní správy (GOVSATCOM) je nová iniciativa, která umožní členským státům spolehlivý, zabezpečený a nákladově efektivní přístup k družicové komunikaci, podpoří policejní ochranu hranic, diplomatická společenství nebo civilní ochranu a humanitární zásahy.

Další kroky:

Dohody ohledně souhrnného dlouhodobého rozpočtu EU a odvětvových návrhů by mělo být dosaženo rychle, aby finanční prostředky EU začaly co nejdříve přinášet výsledky. Obdobná zpoždění, jaká se objevila na počátku stávajícího rozpočtového období 2014–2020, by znamenala, že investice do činností EU v oblasti vesmíru – Galileo, EGNOS a Copernicus – by byly ohroženy, a vedla by ke zpoždění nových služeb. Investice do kosmických programů jsou na desetiletí a pojí se s nimi velká rizika. Vyžadují, aby byla rozhodnutí týkající se správy programů plánována dlouho dopředu.

Dohoda o příštím dlouhodobém rozpočtu v roce 2019 by zajistila hladký přechod mezi stávajícím dlouhodobým rozpočtem (2014–2020) a novým rozpočtem a zajistila by předvídatelnost a návaznost aktivit v oblasti vesmíru ve prospěch všech.

Souvislosti

Kosmická technologie, data a služby se staly nepostradatelnou součástí každodenního života Evropanů a hrají zásadní úlohu pro zachování mnoha strategických zájmů. Značné investice vynaložené EU umožnily dosáhnout pokroku, kterého by žádný členský stát sám nedocílil.

Základem dnes předloženého návrhu je kosmická strategie pro Evropu, která byla přijata v říjnu 2016, a strategie průmyslové politiky EU, kterou předseda Juncker představil v rámci svého projevu o stavu Unie v roce 2017. Obě jsou strategickou vizí inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu reagujícího na rostoucí globální hospodářskou soutěž a významné technologické změny.

Cílem návrhu je zajistit, aby si EU zachovala úlohu světového aktéra v oblasti vesmíru. Návrh zajistí návaznost investic do činností EU v oblasti vesmíru, podpoří vědecký a technický pokrok a posílí konkurenceschopnost a inovační kapacitu evropského kosmického odvětví, zejména malých a středních podniků, začínajících podniků a inovačních podniků. Rovněž podpoří opatření EU v oblastech, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, změna klimatu nebo bezpečnost.

 

Další informace

Nový kosmický program EU: Otázky a odpovědi

Právní texty a informativní přehledy:

  • Návrh nařízení

  • Posouzení dopadů

  • Souhrn

  • Informativní přehled: politika a činnosti v oblasti vesmíru po roce 2020

Kosmická strategie pro Evropu

Další informace o rozpočtu EU pro budoucnost naleznete zde.

 

 

 

 

IP/18/4022

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar