Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen reagerar på USA:s restriktioner mot import av stål och aluminium

Bryssel den 31 maj 2018

USA har aviserat att tilläggstullar på 25 % respektive 10 % ska tillämpas på import av stål och aluminium från EU från och med den 1 juni.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har följande kommentar: –Jag är oroad över beslutet. EU anser att de ensidiga amerikanska tullarna är omotiverade och strider mot Världshandelsorganisationens regler (WTO). Det här är ren och skär protektionism. Vi har de senaste månaderna fortlöpande fört dialog med USA på alla möjliga nivåer för att gemensamt komma åt problemet med överkapacitet inom stålsektorn. Det är fortfarande överkapaciteten som är problemets kärna, men det är inte EU som är orsaken, tvärtom drabbas vi lika mycket av den. Det är anledningen till vi är fast beslutna att arbeta oss fram till strukturella lösningar tillsammans med våra partner. Vi har också konsekvent varit öppna för diskussioner om olika sätt att förbättra de bilaterala handelsförbindelserna med USA, men också varit tydliga med att EU inte kommer att förhandla under hot. Genom att straffa länder som inte är ansvariga för överkapaciteten hjälper USA dem som är ansvariga för problemet. USA ger oss nu inget annat val än att ta tvisten till WTO och att själva införa tilläggstullar på ett antal produkter från USA. Vi kommer att försvara unionens intressen, i full överensstämmelse med internationella handelsbestämmelser.

Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor, gjorde följande tillägg: –I dag är en dålig dag för världshandeln. Vi har gjort allt för att undvika att hamna här. Under de senaste månaderna har jag vid åskilliga tillfällen talat med USA:s handelsminister. Jag har argumenterat för att EU och USA ska arbeta för en positiv transatlantiska handelsagenda, och för att EU fullständigt, definitivt och ovillkorligen ska omfattas av undantag från de aktuella tullarna. Det är också vad EU:s ledare har begärt. USA har under alla dessa samtal försökt använda hot om handelsrestriktioner som metod att pressa fram eftergifter från EU:s sida. Det är inte så vi förhandlar, särskilt inte med långvariga partner, vänner och allierade. Nu när läget klarnat kan EU komma med ett svar som är proportionellt och står i överensstämmelse med WTO:s regler. Vi kommer att ta tvisten till WTO, eftersom USA:s agerande tydligt strider mot internationellt överenskomna regler. Vi kommer också att vidta motåtgärder och agera på alla andra nödvändiga sätt för att skydda EU-marknaden från omläggningen av handelsflödena som orsakas av de amerikanska handelsrestriktionerna.

Bakgrund

De amerikanska åtgärderna påverkar export från EU som 2017 hade ett värde av 6,4 miljarder euro. Målet har varit att undvika dagens situation, men EU har också förberett sig de senaste månaderna och är nu redo att snabbt, beslutsamt och proportionellt reagera på USA:s handelsrestriktioner mot stål och aluminium, på ett sätt som helt följer WTO:s regler.

EU inleder den 1 juni rättsliga förfaranden mot USA i WTO. Det beslutades av kommissionens ledamöter den 29 maj, efter samråd med medlemsländerna samma dag. De amerikanska åtgärderna är i första hand avsedda att skydda den amerikanska inhemska industrin från importkonkurrens, vilket helt uppenbart strider mot WTO:s regler. Förutom tvistlösningsförfarandet i WTO mot de amerikanska åtgärderna samordnar vi också vårt agerande med de övriga berörda parterna.

EU kommer som motåtgärd mot USA:s tullar att utnyttja den möjlighet som finns enligt WTO-reglerna att återställa balansen med hjälp av en lista på amerikanska produkter som ska beläggas med tilläggstullar. Nivån på tilläggstullarna ska avspegla den skada som de nya amerikanska handelsrestriktionerna förorsakar på produkter från EU. Listan på amerikanska produkter är klar: kommissionen har samrått med berörda parter i EU och har stöd av medlemsländerna. EU anmälde sin lista över potentiella tilläggstullar till WTO den 18 maj och kan helt i överensstämmelse med WTO:s regler tillämpa dem 30 dagar senare. Kommissionen kommer nu i samordning med medlemsländerna att fatta ett formellt beslut om att gå vidare med de balanserande åtgärderna.

Kommissionen är fast besluten att skydda EU:s stål- och aluminiummarknader från skador som skulle uppstå av en eventuell ökning av importen nu sedan den amerikanska marknaden har stängts. En undersökning av om skyddsåtgärder för stål eventuellt ska införas inleddes den 26 mars. Kommissionen har nio månader på sig att besluta om skyddsåtgärder behövs eller ej. Beslutet om detta kan dock komma mycket tidigare om det av undersökningen framgår att snabba åtgärder är nödvändiga. Kommissionen har också börjat hålla uppsikt över importen av aluminium för att vara beredd om åtgärder behövs inom den sektorn.

Läs mer

EU:s plan för att parera USA:s handelsrestriktioner (7 mars),

Kommissionens uttalande till följd av USA:s avisering den 1 maj

EU:s lista på produkter som kan beläggas med tilläggstull

Förfarandet för att införa skyddsåtgärd för stål

Tvistlösning i Världshandelsorganisationen (WTO)

Mer om handelsförbindelserna mellan EU och USA

IP/18/4006

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar