Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen tager til genmæle mod USA's restriktioner over for stål og aluminium, som berører EU

Bruxelles, den 31. maj 2018

USA har bebudet, at det fra den 1. juni 2018 vil indføre ekstra toldafgifter på henholdsvis 25 % og 10 % på importen af stål og aluminium fra EU.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Jeg er bekymret over denne beslutning. EU mener, at USA's unilaterale toldafgifter er uberettigede og i strid med Verdenshandelsorganisationens regler. Det er ren og skær protektionisme. I de seneste måneder har vi været i løbende dialog med USA på alle mulige planer for sammen at tackle problemet med overkapacitet i stålsektoren. Overkapacitet er fortsat en central del af problemet, og EU er ikke kilden til det, men tværtimod i lige så høj grad ramt af det. Derfor er vi fast besluttet på at arbejde hen imod strukturelle løsninger sammen med vores partnere. Vi har også konsekvent udvist åbenhed over for at drøfte, hvordan vi kan forbedre de bilaterale handelsforbindelser med USA, men har gjort det klart, at EU ikke vil forhandle på baggrund af en trussel. Ved at rette sit skyts mod dem, der ikke er ansvarlige for overkapacitet(er), handler USA netop til fordel for dem, der er ansvarlige for problemet. USA giver os nu intet andet valg end at anlægge en tvistbilæggelsessag i WTO og indføre ekstra toldafgifter på en række produkter, der importeres fra USA. Vi vil forsvare EU's interesser under fuld overholdelse af international handelsret."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Dette er en dårlig dag for verdenshandelen. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at undgå denne situation. I de sidste par måneder har jeg ved flere lejligheder talt med USA's handelsminister. Jeg har foreslået, at EU og USA indgår et samarbejde om en positiv transatlantisk handelsdagsorden, og at EU fuldt ud, permanent og ubetinget fritages for disse toldafgifter. Det er også, hvad EU's ledere har anmodet om. Under disse drøftelser har USA forsøgt at true med handelsrestriktioner som magtmiddel for at opnå indrømmelser fra EU. Det er ikke den måde, vi forhandler på, og særligt ikke med mangeårige partnere, venner og allierede. Nu, hvor vi har gjort det klart, vil EU's modsvar stå i forhold hertil og følge WTO's regler. Vi vil nu anlægge en tvistbilæggelsessag i WTO, da USA's foranstaltninger klart er i strid med internationalt anerkendte regler. Vi vil også træffe udligningsforanstaltninger og tage alle nødvendige skridt for at beskytte EU-markedet mod omlægninger i samhandelen, som skyldes USA's restriktioner."

Baggrund

USA's foranstaltninger påvirker EU's eksport, der i 2017 tegnede sig for 6,4 mia. EUR. EU har forsøgt at undgå den aktuelle situation. Samtidig har EU i de seneste måneder forberedt sig og er nu rede til at give et hurtigt, konsekvent og forholdsmæssigt modsvar på USA's handelsrestriktioner over for stål og aluminium under fuld overholdelse af WTO's regler.

Den 1. juni anlægger EU sag mod USA i WTO. Det blev besluttet i kommissærkollegiet den 29. maj, og medlemsstaterne blev hørt samme dag. Det primære formål med USA's foranstaltninger er at beskytte USA's nationale industri mod konkurrencen fra import, hvilket klart er i strid med WTO's regler. Foruden den tvistbilæggelsessag, vi anlægger i WTO mod USA's foranstaltninger, har vi også koordineret tiltag på området med andre berørte partnere.

Med hensyn til USA's toldforanstaltninger vil EU gøre brug af muligheden i henhold til WTO's regler for at bringe situationen i balance igen ved målrettet at indføre ekstra toldafgifter på en række produkter fra USA. De toldsatser, der skal anvendes, vil afspejle den skade, som forårsages af USA's nye handelsrestriktioner over for produkter fra EU. Listen over produkter fra USA er fastlagt: den blev forelagt europæiske interessenter til høring og godkendt af medlemsstaterne. EU meddelte WTO sine potentielle udligningsforanstaltninger den 18. maj og kan i overensstemmelser med organisationens regler iværksætte dem 30 dage efter. Kommissionen vil nu i samarbejde med medlemsstaterne træffe en formel afgørelse om at iværksætte udligningsforanstaltninger.

Kommissionen er fast besluttet på at skærme EU's stål- og aluminiumsmarkeder mod skadelig indvirkning fra øgede importmængder, som risikerer at komme til EU som følge af lukningen af USA's marked. En undersøgelse med henblik på eventuel indførelse af beskyttelsesforanstaltninger på stål blev iværksat den 26. marts. Kommissionen har 9 måneder til at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger. Den afgørelse kan også træffes meget tidligere i forløbet, hvis undersøgelsen bekræfter, at der kræves en hurtig indsats. Kommissionen har også indført et overvågningssystem for import af aluminium for at være forberedt, hvis der kræves tiltag i denne sektor.

Yderligere oplysninger

EU's handlingsplan for imødegåelse af USA's handelsrestriktioner af 7. marts

Kommissionens erklæring efter USA's bekendtgørelser af 1. maj

Liste over produkter, der er omfattet af udligningsforanstaltninger

Beskyttelsesforanstaltninger over for stål

Tvistbilæggelse i WTO

Yderligere oplysninger om EU's og USA's handelsforbindelser

IP/18/4006

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar