Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget: Kommissionen föreslår ökade anslag till stöd för miljön och klimatåtgärder

Bryssel den 1 juni 2018

I EU:s långtidsbudget för 2021–2027 föreslår kommissionen en ökning av anslagen med nästan 60 % för Life, EU:s program för miljö och klimatpolitik.

Life-programmet är ett av de EU-finansieringsprogram för vilka kommissionen föreslår den största proportionella ökningen, med en budget på 5,45 miljarder euro för perioden 2021–2027.* Klimatåtgärder ska ingå i alla större EU-program, särskilt inom sammanhållningspolitiken, regional utveckling, energi, transporter, forskning och innovation, den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s utvecklingspolitik. Det gör EU-budgeten till en drivkraft för hållbarhet. För att genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling vill kommissionen höja ambitionsnivån. Minst 25 % av EU:s utgifter ska bidra till klimatmålen.

– EU är en världsledare när det gäller miljöskydd och klimatåtgärder, säger miljökommissionär Karmenu Vella. Detta bör avspeglas i hur vi använder våra pengar. Med ökade anslag kan vi stärka Life-programmet så att det på ett effektivt sätt kan bidra till att skydda vår miljö och påskynda övergången till en miljövänlig, energieffektiv och koldioxidsnål och klimattålig ekonomi. Detta är en prioritering för Junckerkommissionen.

– Ett starkare Life-program kommer att spela en viktig roll när det gäller att öka investeringarna i klimatåtgärder och ren energi i hela Europa. Genom fortsatt stöd till begränsning av och anpassning till klimatförändringar kommer Life-programmet också att fortsätta hjälpa EU att nå sina klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, tillägger klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete.

De viktigaste inslagen i det nya Life-programmet är

  • Ökat fokus på ren energi: Ett av de viktigaste målen för det nya Life-programmet är att stimulera investeringar och stödja verksamhet som är inriktad på energieffektivitet, särskilt i de europeiska regioner som släpar efter i övergången till ren energi.
  • Ökat fokus på natur och biologisk mångfald: Det nya Life-programmet kommer att stödja projekt som främjar bästa praxis i fråga om natur och biologisk mångfald. Dessutom ska nya särskilda strategiska naturprojekt få stöd i alla medlemsstater för att bidra till att integrera målen för natur och biologisk mångfald i övriga politikområden och finansieringsprogram, t.ex. jordbruk och landsbygdsutveckling, och därigenom säkerställa en mer sammanhållen strategi mellan olika sektorer.
  • Fortsatt stöd till den cirkulära ekonomin och begränsning av klimatförändringar: Det nya programmet kommer att fortsätta stödja centrala politiska mål för EU, t.ex. övergången till en cirkulär ekonomi, skydd och förbättring av kvaliteten på vatten och luft i EU, genomförandet av ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och unionens åtaganden inom ramen för Parisavtalet om klimatförändringar.
  • En enkel och flexibel strategi: Det nya programmet har utformats för att bli enklare, flexiblare och underlätta en bredare geografisk tillgång. Det kommer att inriktas på att utveckla och genomföra innovativa sätt att hantera miljö- och klimatproblem. Det kommer också att säkerställa tillräcklig flexibilitet för att kunna ta itu med nya viktiga prioriteringar som uppkommer under programmets löptid.

Nästa steg

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen, så att EU-medlen kan börja användas ute på fältet och ge resultat så fort som möjligt.

Likadana förseningar som i början av den nuvarande budgetperioden 2014–2020 skulle innebära att projekten inte kan starta i tid, att städer och regioner inte kommer att få de nödvändiga medlen för att förbättra kvaliteten på luft och vatten för sina medborgare, att hantera sitt avfall korrekt eller att ta itu med klimatförändringen och dess konsekvenser.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Bakgrund

Life-programmet som lanserades 1992 är en av spjutspetsarna i EU:s miljö- och klimatfinansiering. Programmet har finansierat mer än 4 500 projekt och bidragit med 5,9 miljarder euro till miljöskydd och klimatåtgärder. Det nuvarande Life-programmet Life inleddes 2014 och sträcker sig fram till 2020, med en budget på 3,5 miljarder euro.

Life har spelat en stor roll i fråga om genomförandet av viktig EU-miljölagstiftning, bland annat fågeldirektivet och habitatdirektivet. Förslaget till det nya programmet för 2021–2027 bygger vidare på resultaten från halvtidsutvärderingen av det nuvarande programmet samt en konsekvensbedömning.

Läs mer

Faktablad och lagstiftningsförslag finns här

Mer information om Life finns här

Mer information om EU:s nästa långtidsbudget finns här

 

*uppdaterad den 01/06/2018 kl. 14:23

IP/18/4002

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar