Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: Komisija predlaga povečanje sredstev za podporo okoljskim in podnebnim ukrepom

Bruselj, 1. junija 2018

Komisija predlaga skoraj 60-odstotno povečanje novega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 za LIFE, program EU za okolje in podnebne ukrepe.

S proračunom 5,45 milijarde EUR med letoma 2021 in 2027 je LIFE eden od programov financiranja EU, za katere Komisija predlaga največje sorazmerno povečanje sredstev.* Komisija je vključila podnebne ukrepe v vse glavne programe EU za porabo sredstev, zlasti na področju kohezijske politike, regionalnega razvoja, energetike, prometa, raziskav in inovacij, skupne kmetijske politike in razvojne politike EU, s čimer bo proračun EU postal gibalo trajnosti. Za izvajanje Pariškega sporazuma in zaveze glede ciljev ZN za trajnostni razvoj Komisija predlaga ambicioznejše financiranje podnebnih ukrepov v vse programe EU, da se doseže vsaj 25 % odhodkov EU, ki prispevajo k podnebnim ciljem.

Evropski komisar za okolje Karmenu Vella je povedal: „EU je v svetovnem merilu vodilna na področju varstva okolja in podnebnih ukrepov. To bi bilo treba odraziti v naši porabi sredstev. Z več sredstvi lahko okrepimo naš program LIFE ter tako zagotovimo, da lahko učinkovito prispeva k varstvu okolja in pospeši prehod na čisto, energijsko učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, odporno proti podnebnim spremembam, kar je prednostna naloga Junckerjeve Komisije.“

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dodal: „Okrepljeni program LIFE bo imel pomembno vlogo pri povečanju obsega naložb v podnebne ukrepe in čisto energijo po Evropi. Z nadaljnjo podporo blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje bo LIFE pripomogel tudi k izpolnjevanju podnebnih ciljev in zavez EU iz Pariškega sporazuma in ciljev ZN za trajnostni razvoj.“

Glavne značilnosti novega programa LIFE so:

  • večji poudarek na čisti energiji: eden od glavnih ciljev novega programa LIFE je spodbuditi naložbe in podpirati dejavnosti, ki se osredotočajo na energijsko učinkovitost, zlasti v evropskih regijah, ki zaostajajo pri prehodu na čisto energijo;
  • večji poudarek na naravi in biotski raznovrstnosti: novi program LIFE bo podpiral projekte, ki spodbujajo dobre prakse v zvezi z naravo in biotsko raznovrstnostjo, pa tudi nove, namenske strateške projekte v zvezi z naravo za vse države članice, da se bodo lahko cilji politike o naravi in biotski raznovrstnosti vključili v druge politike in programe financiranja, kot sta kmetijstvo in razvoj podeželja, s čimer se bo zagotovil bolj usklajen pristop v vseh sektorjih;
  • stalna podpora krožnemu gospodarstvu in blažitvi podnebnih sprememb:novi program bo še naprej podpiral pomembne cilje politike EU, kot so prehod na krožno gospodarstvo, varstvo in izboljšanje kakovosti zraka in vode v EU, izvajanje okvira podnebne in energetske politike do leta 2030 ter izpolnjevanje zavez Unije iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah;
  • enostaven in prožen pristop: novi program je bil zasnovan tako, da bo enostavnejši in prožnejši ter bo omogočal širšo geografsko dostopnost. Osredotočal se bo na razvoj in uvedbo inovativnih načinov za spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi. Poleg tega bo zagotovil zadostno prožnost za odzivanje na nove in nujne prednostne naloge, ki se bodo pojavile v času trajanja programa.

Nadaljnji koraki

Hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih je ključnega pomena, da bi sredstva EU čim prej začela dajati konkretne rezultate.

Če bi prišlo do zamud, podobnih tistim na začetku tekočega proračunskega obdobja 2014–2020, se projekti ne bi mogli začeti izvajati pravočasno, mesta in regije pa ne bi prejeli potrebnih sredstev za izboljšanje kakovosti zraka in vode za svoje državljane, ustrezno predelovanje odpadkov ali spoprijemanje s podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Ozadje

Program LIFE se je začel izvajati 1992 in je eden od glavnih virov financiranja okoljskih in podnebnih ukrepov v EU. Program je financiral več kot 4 500 projektov in prispeval 5,9 milijarde EUR za varstvo okolja in podnebne ukrepe. Sedanji program LIFE se je začel izvajati leta 2014 in bo trajal do leta 2020, njegov proračun pa znaša 3,5 milijarde EUR.

Ta program je imel pomembno vlogo pri izvajanju glavne okoljske zakonodaje EU, vključno z direktivama o habitatih in pticah. Predlog novega programa za obdobje 2021–2027 temelji na rezultatih iz vmesne ocene sedanjega programa in ocene učinka.

Več informacij

Informativni pregled in zakonodajni predlog sta na voljo tukaj.

Več informacij o programu LIFE je na voljo tukaj.

Več informacij o proračunu EU za prihodnost je na voljo tukaj.

 

*posodobljeno 1. junija 2018 ob 14:23

IP/18/4002

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar