Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rozpočet EÚ: Komisia navrhuje zvýšiť financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

Brusel 1. jún 2018

Komisia plánuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 zvýšiť finančné prostriedky určené na program LIFE – program EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy, o takmer 60 %.

Program LIFE s rozpočtom 5,45 mld. EUR na roky 2021 až 2027 patrí medzi programy financovania EÚ, v prípade ktorých Komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania.* Komisia začlenila opatrenia v oblasti klímy do všetkých hlavných výdavkových programov EÚ, najmä do politiky súdržnosti, regionálneho rozvoja, energetiky, dopravy, výskumu a inovácií, spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj do rozvojovej politiky EÚ. Rozpočet EÚ sa teda stane hnacou silou udržateľnosti. Na splnenie Parížskej dohody a záväzku vyplývajúceho z cieľov Organizácie Spojených národov týkajúcich sa udržateľného rozvoja Komisia navrhuje zvýšiť ambície súvisiace s financovaním oblasti klímy vo všetkých programoch EÚ s cieľom dosiahnuť, aby aspoň 25 % výdavkov EÚ prispievalo k splneniu cieľov v oblasti klímy.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, povedal: „EÚ je celosvetovým lídrom, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy; malo by sa to zohľadniť aj v spôsobe, akým vynakladáme naše peniaze. S väčším množstvom finančných prostriedkov môžeme posilniť program LIFE a zabezpečiť, že dokáže účinne prispievať k ochrane životného prostredia a urýchliť prechod na čisté, energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude odolné voči zmene klímy, čo je prioritou Junckerovej Komisie.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: „Posilnený program LIFE bude zohrávať dôležitú úlohu pri rozšírení investícií do opatrení v oblasti klímy a čistej energie v Európe. Prostredníctvom programu LIFE sa aj naďalej bude podporovať zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľov a záväzkov EÚ v oblasti zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody a cieľov OSN týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja.“

Hlavné prvky nového programu LIFE:

  • Zvýšený dôraz na čistú energiu: Jedným z hlavných cieľov nového programu LIFE je stimulovať investície a podporiť činnosti zamerané na energetickú efektívnosť, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu;
  • Zvýšený dôraz na ochranu prírody a biodiverzity: Nový program LIFE bude podporovať projekty, ktoré propagujú osvedčené postupy vo vzťahu k prírode a biodiverzite, ako aj nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia všetkým členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, ako sú napríklad poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a zabezpečiť ucelenejší prístup vo všetkých odvetviach;
  • Pokračujúca podpora obehového hospodárstva a zmiernenia zmeny klímy: Nový program bude naďalej podporovať dôležité politické ciele EÚ, akými sú prechod na obehové hospodárstvo, ochrana a zlepšenie kvality ovzdušia a vody v EÚ, vykonávanie rámca politík v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030 a plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy;
  • Jednoduchý a flexibilný prístup: Nový program bol navrhnutý tak, aby bol jednoduchší, flexibilnejší a umožňoval širší geografický prístup. Zameria sa na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy. Takisto sa ním zabezpečí dostatočná pružnosť pri riešení nových dôležitých priorít, ktoré sa vyskytnú počas trvania programu.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky.

Podobné zdržania ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by znamenali, že projekty sa nezačnú realizovať načas; mestám a regiónom sa neposkytnú finančné prostriedky potrebné na zlepšenie kvality ovzdušia a vody pre občanov, na nakladanie s odpadom alebo riešenie zmeny klímy a jej vplyvov.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Všeobecný kontext

Program LIFE existuje od roku 1992 a je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Prostredníctvom tohto programu sa podporilo viac ako 4 500 projektov, čo predstavuje 5,9 mld. EUR investovaných na ochranu životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy. Súčasný program LIFE sa začal v roku 2014 a potrvá do roku 2020. Jeho rozpočet je 3,5 mld. EUR.

Tento program zohral významnú úlohu pri vykonávaní najdôležitejších environmentálnych právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Návrh nového programu na obdobie 2021 – 2027 vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasného programu, ako aj posúdenia vplyvu.

Ďalšie informácie

Prehľad a legislatívny návrh sú dostupné tu.

Viac informácií o programe LIFE nájdete tu

Tu nájdete viac informácií o rozpočte EÚ pre budúcnosť.

 

*aktualizované 1. júna 2018 o 14.23 hod.

IP/18/4002

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar