Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Budżet UE: Komisja proponuje zwiększenie środków na wsparcie działań na rzecz środowiska i klimatu

Bruksela, 1 czerwca 2018 r.

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie środków finansowych o niemal 60 proc. dla programu LIFE – unijnego programu na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

Program LIFE należy do programów finansowania UE, w przypadku których Komisja proponuje największy proporcjonalny wzrost – w latach 2021–2027 jego budżet ma wynieść 5,45 mld euro.* Komisja włączyła działania na rzecz klimatu do wszystkich najważniejszych programów wydatków, zwłaszcza polityki spójności, rozwoju regionalnego, energii, transportu, badań naukowych i innowacji, wspólnej polityki rolnej, a także polityki rozwoju, co sprawia, że budżet UE stał się siłą napędową zrównoważonego rozwoju. W celu wdrożenia porozumienia paryskiego i wywiązania się z zobowiązania do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ Komisja proponuje zwiększenie poziomu finansowania działań związanych ze zmianą klimatu we wszystkich programach UE. Co najmniej 25 proc. wydatków UE ma zostać przeznaczonych na działania przyczyniające się do realizowania celów klimatycznych.

Komisarz do spraw środowiska Karmenu Vella stwierdził: UE jest światowym liderem w dziedzinie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Musi to przekładać się na nasze wydatki w tym obszarze. Dzięki zwiększeniu finansowania możemy wzmocnić program LIFE, tak aby mógł on skutecznie przyczyniać się do ochrony środowiska i szybszego przejścia na czystą, energooszczędną, niskoemisyjną gospodarkę odporną na zmianę klimatu. Jest to jeden z priorytetów Komisji Junckera.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete dodał: Wzmocniony program LIFE odegra istotną rolę w rozwijaniu inwestycji w działania na rzecz klimatu i czystej energii w całej Europie. Poprzez stałe wspieranie działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej program LIFE będzie również w dalszym ciągu pomagać UE w realizowaniu celów i wypełnianiu zobowiązań klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Główne elementy nowego programu LIFE są następujące:

  • Większy nacisk na czystą energię: jednym z głównych celów nowego programu LIFE jest pobudzanie inwestycji i wspieranie działań ukierunkowanych na efektywność energetyczną, zwłaszcza w regionach europejskich opóźnionych w procesie przechodzenia na czystą energię;
  • Większy nacisk na przyrodę i różnorodność biologiczną: w ramach nowego programu LIFE wspierane będą projekty promujące najlepsze praktyki w odniesieniu do przyrody i różnorodności biologicznej, a także nowe „strategiczne projekty ochrony przyrody” we wszystkich państwach członkowskich. Projekty te mają pomóc włączyć cele polityki w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej do innych obszarów polityki i programów finansowania, dotyczących na przykład rolnictwa czy rozwoju obszarów wiejskich, i tym samym zapewnić bardziej spójne podejście w różnych sektorach;
  • Dalsze wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz łagodzenie zmiany klimatu: nowy program będzie dalej wspierał realizację ważnych celów polityki UE, takich jak przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochrona i poprawa jakości powietrza i wody UE, wdrażanie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. oraz wywiązywanie się z zobowiązań Unii wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu;
  • Proste i elastyczne podejście: nowy program został opracowany z myślą o uproszczeniu, uelastycznieniu i ułatwieniu szerszego dostępu geograficznego. Będzie on ukierunkowany przede wszystkim na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod reagowania na wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem. Program zapewni również odpowiednią elastyczność w celu uwzględnienia nowych i kluczowych priorytetów w miarę, jak będą się pojawiać w okresie trwania programu.

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Opóźnienia podobne do tych, których doświadczono na początku bieżącego okresu programowania na lata 2014–2020 oznaczałyby, że realizacja projektów nie mogłaby się rozpocząć na czas, a miasta i regiony nie otrzymałyby środków finansowych niezbędnych do poprawy jakości powietrza i wody, do właściwego przetwarzania odpadów i do przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst

Program LIFE, zapoczątkowany w 1992 r., jest jedną z pionierskich inicjatyw w zakresie unijnego finansowania polityki dotyczącej środowiska i klimatu. W jego ramach sfinansowano około 4,5 tys. projektów, przeznaczając 5,9 mld euro na ochronę środowiska i działania w dziedzinie klimatu. Obecny program LIFE rozpoczął się w 2014 r. i potrwa do 2020 r., a jego budżet wynosi 3,5 mld euro.

Program LIFE odegrał znaczącą rolę we wdrażaniu najważniejszych aktów prawnych UE dotyczących ochrony środowiska, takich jak dyrektywy siedliskowa i ptasia. Wniosek dotyczący nowego programu na lata 2021–2027 opiera się na wynikach śródokresowej oceny obecnego programu oraz na ocenie skutków.

Więcej informacji

Zestawienie informacji oraz wniosek ustawodawczy można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat programu LIFE można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat budżetu UE w przyszłym okresie programowania można znaleźć tutaj.

 

*Tekst uaktualniono dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 14:23. 

IP/18/4002

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar