Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting: Commissie stelt voor om financiering voor milieu en klimaatactie te verhogen

Brussel, 1 juni 2018

De Commissie stelt voor om in de volgende langetermijnbegroting 2021-2027 van de EU de financiering voor LIFE, het EU-programma voor milieu en klimaatactie, met bijna 60 % te verhogen.

Het LIFE-programma is een van de EU-financieringsprogramma's waarvoor de Commissie de grootste verhoudingsgewijze verhoging voorstelt, met een begroting van 5,45 miljard EUR voor de periode 2021-2027.* De Commissie heeft klimaatactie opgenomen in alle grote EU-uitgavenprogramma's, met name het cohesiebeleid, regionale ontwikkeling, energie, transport, onderzoek en innovatie, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het ontwikkelingsbeleid van de EU, om via de EU-begroting duurzaamheid te stimuleren. Om de Overeenkomst van Parijs uit te voeren en het engagement inzake de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties na te komen, stelt de Commissie voor om het ambitieniveau voor klimaatfinanciering in alle EU-programma's te verhogen, zodat ten minste 25 % van alle EU-uitgaven bijdragen tot klimaatdoelstellingen.

Volgens commissaris voor Milieu Karmenu Vella "is de EU een wereldleider op het gebied van milieubescherming en klimaatactie; dit moet weerspiegeld worden in onze uitgaven. Met meer financiering kunnen we het LIFE-programma versterken om ervoor te zorgen dat het doeltreffend kan bijdragen tot de bescherming van ons milieu en tot een snellere overgang naar een schone, energie-efficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie – een prioriteit van de Commissie-Juncker."

Daar voegde Europees commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete nog aan toe dat "een sterker LIFE-programma een belangrijke rol zal spelen bij het uitbreiden van de investeringen in klimaatactie en schone energie in heel Europa. Door de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te blijven ondersteunen, zal LIFE de EU ook blijven helpen met het verwezenlijken van haar doelstellingen en verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties."

De voornaamste kenmerken van het nieuwe LIFE-programma zijn:

  • grotere nadruk op schone energie: een van de voornaamste doelstellingen van het nieuwe LIFE-programma is het stimuleren van investeringen en het ondersteunen van activiteiten op het gebied van energie-efficiëntie, vooral in Europese regio's die achteroplopen in de overgang naar schone energie;
  • grotere nadruk op natuur en biodiversiteit: het nieuwe LIFE-programma zal ondersteuning bieden aan projecten die beste praktijken op het gebied van natuur en biodiversiteit bevorderen, alsook aan nieuwe, specifieke strategische natuurprojecten die de lidstaten helpen om beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur en biodiversiteit horizontaal te integreren in andere beleids- en financieringsprogramma's zoals landbouw en plattelandsontwikkeling, en zal zo zorgen voor een meer coherente aanpak in alle sectoren;
  • verdere ondersteuning van de circulaire economie en mitigatie van klimaatverandering: het nieuwe programma zal verder bijdragen tot de ondersteuning van belangrijke EU-beleidsdoelstellingen zoals de overgang naar een circulaire economie, de bescherming en verbetering van de lucht- en waterkwaliteit in de EU, de uitvoering van het beleidskader voor klimaat en energie 2030 en de verwezenlijking van de verbintenissen van de Unie in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering;
  • een eenvoudige en flexibele aanpak: bij de opstelling van het nieuwe programma werd beoogd het eenvoudiger en flexibeler te maken en een ruimere geografische dekking te vergemakkelijken. In het programma wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling en de uitvoering van innovatieve manieren om te reageren op milieu- en klimaatuitdagingen. Het zal ook zorgen voor voldoende flexibiliteit om tijdens de looptijd van het programma eventuele nieuwe en kritieke prioriteiten aan te pakken.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de gehele langetermijnbegroting van de EU en de bijbehorende sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk concrete resultaten gaat opleveren.

Als er vergelijkbare vertragingen zouden zijn als die aan het begin van de huidige begrotingsperiode 2014-2020, zou dat betekenen dat een aantal projecten niet op tijd van start kunnen gaan; dat steden en regio's niet de nodige financiering ontvangen om de water- en luchtkwaliteit voor hun inwoners te verbeteren, hun afval naar behoren te verwerken of de klimaatverandering en de effecten ervan aan te pakken.

Indien in 2019 een akkoord wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, zou dit zorgen voor een naadloze overgang tussen de huidige langetermijnbegroting (2014-2020) en de nieuwe, en zo de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering waarborgen, wat goed is voor iedereen.

Achtergrond

Het in 1992 opgestarte LIFE-programma is een van de speerpunten van de milieu- en klimaatfinanciering van de EU. Via het programma is financiering verstrekt aan meer dan 4 500 projecten, goed voor een bijdrage van 5,9 miljard EUR aan milieubescherming en klimaatactie. Het huidige LIFE-programma is in 2014 van start gegaan en loopt tot en met 2020, met een begroting van 3,5 miljard EUR.

LIFE heeft een significante rol gespeeld bij de uitvoering van belangrijke EU-milieuwetgeving, waaronder de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Het voorstel voor het nieuwe programma voor 2021-2027 bouwt voort op de resultaten van de evaluatie halverwege van het huidige programma en van een effectbeoordeling.

Nadere informatie

De factsheet en het wetgevingsvoorstel vindt u hier.

Meer informatie over LIFE vindt u hier.

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst vindt u hier.

 

*Geactualiseerd op 1/6/2018 om 14:23 uur.

IP/18/4002

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar