Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: Komisija ierosina palielināt finansējumu vides un klimata pasākumu atbalstīšanai

Briselē, 2018. gada 1. jūnijā

Komisija ierosina par gandrīz 60 % palielināt ES vides un klimata pasākumu programmas LIFE finansējumu nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam.

LIFE ir starp tām ES finansējuma programmām, kurām Komisija ierosina vislielāko proporcionālo pieaugumu (šai programmai minētā perioda budžets ir 5,45 miljardi eiro).* Komisija ir integrējusi ar klimatu saistītus pasākumus visās galvenajās ES finansējuma programmās, piemēram, kohēzijas politikā, reģionu attīstības, enerģētikas, transporta, pētniecības un inovācijas un kopējā lauksaimniecības politikā, kā arī ES attīstības politikā, padarot ES budžetu par vienu no ilgtspējību veicinošiem faktoriem. Lai īstenotu Parīzes nolīgumu un apņēmīgi ietu uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, Komisija ierosina klimata jautājumus vēl vērienīgāk finansēt visās ES programmās, tiecoties panākt, ka vismaz 25 % ES izdevumu būtu ieguldījums klimatisko mērķu sasniegšanā.

Vides komisārs Karmenu Vella teica: “ES visas pasaules mērogā ir viens no līderiem vides aizsardzībā un klimata pārmaiņu mazināšanā. Tam jāatspoguļojas arī mūsu tēriņos. Ar lielāku finansējumu varam mūsu programmu LIFE padarīt spēcīgāku, lai nodrošinātu, ka tā spēj efektīvi aizsargāt vidi, un lai paātrinātu pāreju uz tīru, energoefektīvu un klimatu saudzējošu ekonomiku, kas rada maz izmešu, — šī ir viena no Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritātēm.”

Par ES klimata politiku un enerģētiku atbildīgais komisārs Migels Ariass Kanjete sacīja: “Spēcīgākai programmai LIFE būs liela nozīme klimata pasākumiem un tīrai enerģijai paredzēto investīciju palielināšanā visā Eiropā. Arī turpmāk atbalstot klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, programma LIFE joprojām palīdzēs ES sasniegt mērķus, kurus tā izvirzījusi klimata jomā, un no Parīzes nolīguma un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem izrietošās saistības.”

Jaunās programmas LIFE galvenās iezīmes:

  • vairāk uzmanības pievērsts tīrai enerģijai. Viens no jaunās LIFE programmas mērķiem ir stimulēt investīcijas un palīgpasākumus, kas vērsti uz energoefektivitāti, jo īpaši — tajos Eiropas reģionos, kas pārejā uz tīru enerģiju atpalikuši;
  • vairāk uzmanības pievērsts dabai un bioloģiskajai daudzveidībai. Jaunā programma LIFE atbalstīs projektus, kas veicina ar dabu un bioloģisko daudzveidību saistītu paraugpraksi, kā arī jaunus stratēģiskos dabas projektus, lai visām dalībvalstīm palīdzētu dabas un bioloģiskās daudzveidības politikas mērķus integrēt arī citās politikas jomās un finansēšanas programmās, piemēram, tajās, kas paredzētas lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tādējādi tiks nodrošināta vienotāka pieeja dažādās nozarēs;
  • tiks turpināts atbalstīt aprites ekonomiku un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Jaunā programma arī turpmāk palīdzēssasniegt svarīgus ES politikas mērķus, piemēram, pāreju uz aprites ekonomiku, ES gaisa un ūdens kvalitātes aizsardzību un uzlabošanu, 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvara īstenošanu un no Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām izrietošo ES saistību pildīšanu;
  • vienkārša un elastīga pieeja. Jaunā programma veidota tā, lai būtu vienkāršāka, elastīgāka un atvieglotu plašāku ģeogrāfisko piekļūvi. Tā galvenokārt pievērsīsies tādu inovatīvu metožu izstrādei un ieviešanai, ar kurām risināt vides un klimata problēmas. Programma arī nodrošinās pietiekami lielu elastību, lai būtu iespējams pievērsties jaunām un izšķirīgi svarīgām prioritātēm, kad tās rodas programmas darbības laikā.

Nākamie soļi

Lai nodrošinātu pēc iespējas drīzākus ES finansējuma rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilgtermiņa budžetu un tā nozaru priekšlikumiem.

Tādi kavējumi, kādi tika pieredzēti pašreizējā 2014.–2020. gada budžeta perioda sākumā, nozīmētu, ka projektus nebūtu iespējams sākt laikā un ka pilsētas un reģioni nesaņemtu finansējumu, kas tiem vajadzīgs, lai uzlabotu gaisa un ūdens kvalitāti saviem iedzīvotājiem, pienācīgi apsaimniekotu atkritumus un risinātu klimata pārmaiņu radītās problēmas.

Vienošanās par nākamo ilgtermiņa budžetu 2019. gadā nodrošinātu raitu pāreju no pašreizējā ilgtermiņa budžeta (2014–2020) uz jauno un finansējuma paredzamību un nepārtrauktību, kas ir mūsu visu interesēs.

Vispārīga informācija

Programma LIFE, kas tika sākta 1992. gadā, ir viens no ES vides un klimata finansējuma stūrakmeņiem. Tā finansējusi vairāk nekā 4500 projektu, rīcībai vides aizsardzības un klimata politikas jomā piešķirot 5,9 miljardus eiro. Pašreizējā programma LIFE sākta 2014. gadā un turpināsies līdz 2020. gadam, tās budžets ir 3,5 miljardi eiro.

Programmai LIFE ir bijusi nozīmīga loma svarīga ar vides aizsardzību saistīta ES regulējuma ieviešanā, tostarp Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas īstenošanā. Priekšlikums jaunai programmai, kas paredzēta 2021.–2027. gadam, pamatojas uz pašreizējās programmas rezultātu vidusposma novērtējumu, kā arī ietekmes novērtējumu.

Kur meklēt sīkāku informāciju

Faktu lapa un tiesību akta priekšlikums atrodams te.

Plašāku informāciju par programmu LIFE meklējiet te.

Plašāku informāciju par jauno ES budžetu meklējiet te.

 

*Atjaunināts 01.06.2018. plkst. 14.23 

IP/18/4002

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar