Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas: Europos Komisija siūlo padidinti aplinkos ir klimato politikos finansavimą

Briuselis, 2018 m. birželio 1 d.

Naujame ilgalaikiame 2021–2027 m. ES biudžete Komisija siūlo Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE finansavimą padidinti beveik 60 proc.

Taigi LIFE – viena iš ES finansavimo programų, kurių finansavimo procentinę dalį Komisija siūlo padidinti daugiausiai – iki 5,45 mlrd. EUR 2021–2027 m. laikotarpiui.* Klimato politikos veiksmus Komisija įtraukė į visas didžiąsias ES išlaidų programas, visų pirma tokių sričių kaip sanglaudos politika, regioninė plėtra, energetika, transportas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, bendra žemės ūkio politika ir ES vystymosi politika, taigi ES biudžetas tapo tvarumo varomąja jėga. Kad įgyvendintume Paryžiaus susitarimą ir su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais susijusius įsipareigojimus, Komisija siūlo visose ES programose klimato veiksmams finansuoti skirtą dalį padidinti tiek, kad bent 25 proc. ES išlaidų būtų skirta klimato srities uždaviniams įgyvendinti.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „ES yra pasaulinė aplinkos apsaugos ir klimato politikos lyderė, tad mūsų išlaidos turėtų tai atspindėti. Didesniu finansavimu galime užtikrinti, kad programa LIFE bus veiksmingai prisidedama prie aplinkos apsaugos ir bus paspartintas perėjimas prie švarios, efektyvaus išteklių naudojimo ir energijos vartojimo, mažo anglies dioksido kiekio technologijų, klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kuri yra J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetas.

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete pridūrė: „Stipresnė programa LIFE paskatins visoje Europoje daugiau investuoti į klimato srities veiksmus ir švarią energetiką. Tęsiama LIFE parama klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiksmams padės ES pasiekti savo klimato srities tikslus ir tesėti įsipareigojimus, susijusius su Paryžiaus susitarimu ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais.“

Kokie pagrindiniai naujos programos LIFE ypatumai?

  • Daugiau dėmesio švariai energijai. Vienas iš pagrindinių naujosios programos LIFE tikslų – paskatinti investicijas ir veiklą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tuose Europos regionuose, kur atsiliekama perėjimo prie švarios energetikos srityje.
  • Daugiau dėmesio gamtai ir biologinei įvairovei. Naujojoje programoje LIFE numatyta parama gamtos ir biologinės įvairovės sričių gerosios patirties projektams ir naujos rūšies strateginiams gamtos projektams – taip visoms valstybėms narėms bus padedama gamtos ir biologinės įvairovės politikos tikslus integruoti į kitų sričių (pvz., žemės ūkio ir kaimo plėtros) politiką ir finansavimo priemones ir taip užtikrinti didesnį tarpsektorinį veiksmų nuoseklumą.
  • Toliau numatoma remti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir klimato kaitos švelninimą. Naujoji programa toliau padės siekti svarbių ES politikos tikslų – pereiti prie žiedinės ekonomikos, išsaugoti ir gerinti ES oro ir vandens kokybę, įgyvendinti 2030 m. energetikos ir klimato politikos strategiją ir Sąjungos įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos.
  • Paprastumas ir lankstumas. Naujoji programa pertvarkyta taip, kad būtų paprastesnė, lankstesnė ir kad ja galėtų naudotis projektų rengėjai iš įvairesnių geografinių regionų. Ji taip pat skatins ieškoti novatoriškų aplinkos ir klimato problemų sprendimų ir juos įgyvendinti. Be to, ji bus gana lanksti, kad būtų galima imtis naujų ir svarbių prioritetų, jei jų atsirastų įgyvendinimo laikotarpiu.

Tolesni veiksmai

Svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad ES finansavimas kuo greičiau duotų konkrečių rezultatų.

Jeigu bus vėluojama kaip dabartinio 2014–2020 m. biudžeto laikotarpio pradžioje, projektų nebus galima pradėti vykdyti laiku, o miestai ir regionai negaus reikiamo finansavimo, kad galėtų pagerinti oro ir vandens kokybę savo piliečiams, tinkamai tvarkyti atliekas ar imtis su klimato kaita ir jos poveikiu susijusių veiksmų.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o taip užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Pagrindiniai faktai

1992 m. pradėta vykdyti programa LIFE yra viena iš pagrindinių ES aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonių. Pagal šią programą jau finansuota daugiau kaip 4 500 projektų – aplinkos apsaugai ir kovai su klimato kaita skirta 5,9 mlrd. EUR. Dabartinė programa LIFE įgyvendinama nuo 2014 iki 2020 m. ir jai skirtas 3,5 mlrd. EUR biudžetas.

LIFE atliko svarbų vaidmenį įgyvendinant svarbiausius ES aplinkos teisės aktus, tarp jų ir Buveinių bei Paukščių direktyvas. Naujos 2021–2027 m. laikotarpio programos pasiūlymas pagrįstas dabartinės programos laikotarpio vidurio vertinimu ir poveikio vertinimu.

Daugiau informacijos

Faktų suvestinė ir teisės akto pasiūlymas pateikiami čia

Daugiau informacijos apie LIFE rasite čia

Daugiau informacijos apie ES biudžetą ateičiai galima rasti čia

 

*atnaujinta 2018 06 01; 14:23 

IP/18/4002

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar