Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa lisää rahoitusta ympäristön ja ilmastotoimien tukemiseen

Bryssel 1. kesäkuuta 2018

Komissio ehdottaa, että seuraavassa EU:n pitkän aikavälin talousarviossa vuosiksi 2021–2027 EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelman rahoitusta lisätään lähes 60 prosenttia.

Life-ohjelma on yksi niistä EU:n rahoitusohjelmista, joiden määrärahoja komissio ehdottaa lisättävän suhteellisesti enemmän: Life-ohjelman kauden 2021–2027 talousarvioksi ehdotetaan 5,45 miljardia euroa.* Komissio on sisällyttänyt ilmastotoimet kaikkiin keskeisiin EU:n rahoitusohjelmiin, erityisesti koheesiopolitiikan, aluekehityksen, energian, liikenteen, tutkimuksen ja innovoinnin, yhteisen maatalouspolitiikan sekä EU:n kehityspolitiikan ohjelmiin, minkä myötä EU:n talousarviolla edistetään kestävyyttä. Jotta voidaan panna täytäntöön Pariisin sopimus sekä sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, komissio ehdottaa ilmastotoimien rahoituksen lisäämistä kaikissa EU:n ohjelmissa niin, että tavoitteena on osoittaa vähintään 25 prosenttia EU:n menoista ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi EU:n olevan maailmanlaajuinen johtaja ympäristönsuojelun ja ilmastotoimien alalla: ”Tämä olisi käytävä selväksi siitä, mihin käytämme rahamme. Rahoitusta lisäämällä voimme vahvistaa LIFE-ohjelmaa ja varmistaa, että se voi tehokkaasti edistää ja suojella ympäristöä ja nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen, energiatehokkaaseen, vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen – mikä on yksi Junckerin komission ensisijaisista tavoitteista.”

EU:n ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete puolestaan näkee vahvistetulla Life-ohjelmalla olevan merkittävä rooli ilmastotoimiin ja puhtaaseen energiaan tehtävien investointien lisäämisessä ympäri Eurooppaa: ”Tukemalla edelleen ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista Life-ohjelma auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumuksensa.”

Uuden LIFE-ohjelman pääpiirteet ovat seuraavat:

  • Aiempaa enemmän huomiota puhtaaseen energiaan: Yksi uuden Life-ohjelman keskeisistä tavoitteista on lisätä investointeja ja tukea energiatehokkuuteen keskittyvää toimintaa erityisesti niillä Euroopan alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen siirtymisessä kohti puhdasta energiaa;
  • Aiempaa enemmän huomiota luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen: Uudesta Life-ohjelmasta tuetaan hankkeita, joilla edistetään luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä. Uusilla ”strategisilla luontohankkeilla” taasen pyritään auttamaan kaikkia jäsenvaltioita valtavirtaistamaan luonnon ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusohjelmiin, esimerkiksi maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, jotta varmistetaan johdonmukaisempi lähestymistapa kaikilla aloilla;
  • Kiertotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän tuen jatkaminen: Uudella ohjelmalla pyritään edelleen saavuttamaan tärkeitä EU:n poliittisia tavoitteita, kuten siirtyminen kiertotalouteen, ilman ja veden suojelu ja niiden laadun parantaminen EU:ssa, vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden täytäntöönpano ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten unionin ilmastonmuutossitoumusten täyttäminen.
  • Yksinkertainen ja joustava lähestymistapa: Uusi ohjelma on suunniteltu niin, että se on aiempaa yksinkertaisempi ja joustavampi ja maantieteellisesti kattavampi. Siinä keskitytään kehittämään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia keinoja vastata ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Ohjelmassa varmistetaan myös riittävä joustavuus, jotta voidaan reagoida uusiin ja kriittisiin prioriteetteihin sitä mukaa kun niitä ilmenee ohjelmakaudella.

Seuraavat vaiheet

EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja siihen liittyvistä eri aloja koskevista ehdotuksista on tärkeä päästä yhteisymmärrykseen nopeasti, jotta voidaan varmistaa, että EU:n rahoituksella saadaan käytännön tuloksia mahdollisimman pian.

Jos valmistelut viivästyvät, kuten nykyisen vuosien 2014–2020 budjettikauden alkaessa kävi, hankkeiden käynnistäminen lykkääntyy. Tällöin kaupungit ja alueet eivät saa tarvittavaa rahoitusta kansalaistensa ilman ja veden laadun parantamiseen, jätevesien asianmukaiseen käsittelemiseen tai ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin reagoimiseen.

Jos seuraava pitkän aikavälin talousarvio hyväksytään vuonna 2019, voidaan siirtyä saumattomasti nykyisestä, vuosien 2014–2020 pitkän aikavälin talousarviosta seuraavaan ja varmistaa näin rahoituksen ennakoitavuus ja jatkuvuus. Siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille.

Tausta

Vuonna 1992 käynnistetty Life-ohjelma on yksi EU:n johtavista ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusohjelmista. Siitä on myönnetty rahoitusta 5,9 miljardia euroa ympäristönsuojeluun ja ilmastotoimiin yli 4 500 hankkeessa. Nykyinen Life-ohjelma käynnistyi vuonna 2014, ja se jatkuu vuoteen 2020. Ohjelman talousarvio on 3,5 miljardia euroa.

Life-ohjelmalla on ollut suuri merkitys EU:n tärkeimpien ympäristösäädösten, kuten luonto- ja lintudirektiivien, täytäntöönpanossa. Ohjelmakauden 2021–2027 ohjelmaa koskevan ehdotuksen pohjana ovat nykyisen ohjelman väliarvioinnin tulokset ja vaikutustenarviointi.

Lisätietoja

Tietosivuun ja lainsäädäntöehdotukseen voi tutustua täällä.

Lisätietoa Life-ohjelmasta.

Lisätietoa EU:n tulevasta talousarviosta.

 

*Päivitetty 1.6.2018 klo 14.23

IP/18/4002

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar